143399. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés segélykérésre

Megjelent 1956. október hó 1-én ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.399. SZÁM 21. a3 . 1 — 15. OSZTÁLY — BA—769. ALAPSZÁM Kapcsolási elrendezés segélykérésre Bejelentő: Magyar Állam, mint Tarlós Ferenc, Bajcsi György feltalálók, budapesti lakosok jog­utódja. A bejelentés napja: 1954. június 5. Segélykérésre általában automata távbeszélő há­lózatokban jelenleg az úgynevezett speciális számo­kat, pl. „05" és „04" alkalmazzák. Azonban egyes esetekben, így elsősorban tűz- és egyéb kárjelenté­sek közlésére külön jelző, vagy jelentő hálózat ki­építése is szükséges. Ez utóbbi természetesen nagy költséget igényel. Ismeretes ugyan egy megoldás, amely távbeszélő alközponti mellékállomási vezetékek leföldelése ál­tal lehetővé teszi a már meglévő vezetéken jelzé­sek továbbítását. Azonban a káreset jelentésénél nem elégséges csak jelzéseket továbbítani, hanem feltétlenül szükséges beszéd továbbítása is. A fentiektől eltérően a bejelentés olyan kapcso­lási elrendezésre vonatkozik, amelynek segítségével jelentéseket élőszóval is továbbíthatjuk, a meglévő áramkörök felhasználásával a segélykérő helyről a felvevő hely felé. Ezáltal lehetővé válik az, hogy állandó üzem és így ellenőrzés alatt tartott, tehát műszakilag üzembiztosnak mondható vonal felhasz^ nálásával pillanatok alatt a segélyhívást élőszóval továbbíthatjuk. A példaképpen kivitelezett kapcsolási elrendezés a következő: A mellékelt elvi rajzon feltüntetett kapcsolási el­rendezés segítségével segélyhíváskor tűzkár, betö­rés, s egyéb jelentés esetén a távbeszélőkészülék ké­zibeszélgetőjének felemelése és a készülék mellett elhelyezett földelőgomb lenyomása által a mellé­kelt rajzon feltüntetett és a vonalba bekapcsolt dif­ferenciális jelfogó (DJ) működik. Ez a differenciál jelfogó az (AJ) átváltó jelfogót működteti, amely a honos központról a vonalat a (T) segélyhívást felvevő központra kapcsolja át. A berendezés a to­vábbiakban (T) segélyhívást felvevő központtól kapja a működéshez szükséges tápáramot. A (T) segélyhívást felvevő központ pedig a készülék­hurkon keresztül kap hívójelzést. Ez a példakép­peni kapcsolási elrendezés a szokásos CB rendszerű távbeszélő központoknál való alkalmazásának elvét tünteti fel. , Azonban mód van arra is, hogy ezt a megoldást egyéb távbeszélő és jelző áramköröknél is alkal­mazzák. Szabadalmi igénypontok: 1. Kapcsolási elrendezés segélykérésre a meglévő rendelkezésre álló áramkörök (trunk), előfizetői áramkör stb.) igénybevételével, azzal jellemezve, hogy az áramkörnek a hívó készüléknél eszközölt földelése vagy egyéb feszültség alá helyezése a közbeiktatott (DJ) jelfogó csoportot, illetve csopor­tokat helyezi üzembe és ezáltal az (AJ) átváltó jel­fogó a segélyt kérő helyet a felvevő központtal kapcsolja össze oly módon, hogy a két hely között közvetlen beszéd lehetőség jön létre. 2. Az 1. igénypontban védett kapcsolási elrende­zés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy az üze­meltetéshez szükséges áramot a segélyhívást felvevő vagy a vonal honos központja biztosítja. (í rajz) A kiadásért felel a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 2299. Terv Nyomda, 1956. — Felelős vezető: Bolgár Imre

Next

/
Thumbnails
Contents