143393. lajstromszámú szabadalom • Eljárás áthallási csatolás kiegyenlítésére

Megjelent 1956- október hó 1-én ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.393. SZÁM 21., c. 1-19. OSZTÁLY — We—70. ALAPSZÁM Eljárás áthallási csatolás kiegyenlítésére Wedemeyer Erwin oki. mérnök, Berlin/Rahnsdorf A szabadalom bejelentésének napja: 1953. április 7. A találmány eljárás jelzőberendezések vezetékei­nél, különösen vivőfrekvenciás üzemű távjelző ve­zetékeknél a közelvégi áthallást okozó csatolások kiegyenlítésére. Ily kiegyenlítő eljárásokat 'Wagner és Küpfmül­ler az „Archiv für Elektrotechnik" című folyóirat­ban (1921. 9. 461. oldal) és Küpfmüller a „Telegra­phen und Fernsprechtechnik" című folyóiratban (1922, 11, 45. oldal) ismertetnek. Két egymást befolyásoló táv jelzővezeték közötti közelvégi áthallás kiegyenlítése tudvalévőleg a ve­zetékek keresztezésével vagy csatolóelemeknek a vezetékek erei közé iktatásával történik. Ilyfajta közelvégi áthalláskiegyenlítés azonban csak villa­mosan rövid szakaszon lehetséges. Vivőfrekvenciás áramokkal üzemben tartott vezetékeknél ily ki­egyenlítés nem megfelelő, mert nagy frekvenciák­nál a villamosan rövid szakaszok hossza csak né­hány méter és így — szakaszonként alkalmazva a kiegyenlítést — igen nagy számú kiegyenlítő ele­met kell alkalmaznunk. Ismeretes az áthallást okozó csatolás kiegyenlíté­sére olyan eljárás, amely szerint a hibahelyet a figyelembe veendő (általában a legnagyobb üzemi) frekvenciához tartozó csatolóvektor irányszögéből kiszámítják és 'a kiszámított hibahelyen koncent­rált kiegyenlítést alkalmaznak. Ez az eljárás felmondja a szolgálatot, ha a hiba több hibából adódik össze. Ennek az eljárásnak to­vábbi hátránya, hogy a kiegyenlítés csak egy szűk frekvenciatartományban (a figyelembe vett frek­vencia környezetében) hatásos. Ugyanez vonatko­zik a vezeték végén elrendezett változtatható ka­pacitású kondenzátorokkal történő koncentrált kö­zelvégi áthallás-kiegyenlítésre is. A találmány Vivőfrekvenciás , átvivő rendszerek közelvégi áthallásának kiegyenlítését egész frekven­ciasávra vonatkozólag lehetővé teszi, azáltal, hogy —- az eddigi eljárástól eltérőleg — nem a hiba­helynek, hanem a kiegyenlítési helynek és a ki­egyenlítő elemek nagysagánafc meghatározásán alapszik. i ' « A találmány eljárásra vonatkozik különösen vi­vőfrekvenciás távjelző vezetékek közelvégi áthal­lást okozó csatolásainak kiegyenlítésére, melyre jellemző, hogy a kiegyenlítő elemeket a mérőhely­től olyan távolságban építjük be, amely távolság a kiegyenlítendő csatoló vektorokhoz tartozó frek­venciáknak megfelelő kiegyenlítő vektoroknak a zérus-frekvenciával (az imaginárius számtengely­lyel) bezárt szögéből és a vezeték ismert kilométe­renkénti fázismértékéből, a nevezett szögnek e fá­zismértékkel való osztása útján adódik. A mellékelt rajz az 1. ábrán egy távjelző veze­ték kiegyenlítés előtti csatolási görbéjét, a 2. és 3. ábrán pedig a találmány szerinti eljá­rást és annak eredményét magyarázza. Az 1. ábra egy távjelző vezetékre vonatkozólag a komplex csatolásmérővel különböző frekvenciák­ra meghatározott csatolóvektorok végpontjai által képzett ún. csatolási görbét — nulla frekvenciá­tól a legnagyobb, pl. 60 kHz frekvenciáig terjedő tartományban •—, valamint a megengedett, pl. 7,4 Neper nagyságú áthallás-csillapodás ún. tűrési körét szemlélteti. Az ábra szerint 60 kHz frekven­ciánál a vektor elforgási szöge —' 3 n = 540°. Az ismert eljárás szerint a csatolás hibahelyét e szögnek és a természetes kilometrikus fázismérték­nek hányadosa adja meg. Ha a hivatkozott fázis­mérték 60 kHz-nél a hurokvezeték 1 km hosszára, pí. 200°, akkor az ismert szálötási eljárás azt adja, 540 hogy a hibahely — = 2,7 km-nél van. 200 2,7 km-nél azonban a 30 kHz-nek megfelelő pont 540° —• 270°-kal van elforgatva, miáltal e vektor 2 a Gauss-f éle számsíkban e szögtől eltérő irányú és így nem volna kiegyenlítve. ' A találmány szerint előre meghatározott nagysá­gú és irányú kiegyenlítő vektorokat rajzolunk be a diagramba akként, hogy a nagyságot és irányt úgy határozzuk meg, hogy az elméleti kiegyenlítés után a mérőpontok előre megadott tűrési körön belül

Next

/
Thumbnails
Contents