143389. lajstromszámú szabadalom • Villamos jelzőrendszer

Megjelent 1956. október hó 1-én ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.389. SZÁM 21. a3 . .16—80. OSZTÁLY — S—19.204. ALAPSZÁM Villamos jelzőrendszer Beloiannis Híradástechnikai Gyár, Budapest mint a Bei! Telephone Manufacturing Co. antwerpeni (belgiumi) cég jogutóda. A bejelentés napja: 1942. november 3. Németalföldi elsőbbsége: 1941. november 3. A találmány kulcsjeleket váltóáramokkal átvivő villamos jelzőrendszer. A találmány különösen táv­közlő berendezésekben hasznosítható kulcsjelek gyors átvitelére két vagy több hangfrekvenciájú váltóáram útján. Az adó- és vevőkészülék között átvitt jeleknek váltóáram zárásával va^gy nyitásával előállított több jelzési elemből kell állniok, amely elemek száma különféle ismeretes, kulcsrendszerekhez hasonlóan minden jelnél ugyanaz. A találmány szerinti rendszer különböző frekven­ciájú váltóáramokkal akként működik, hogy az első váltóáram a jelzési elemek állandó számát és tartamukat jelzi és a többi váltóáram jelzi a jelzési elemet, például zárást vagy nyitást. E többi váltó­áram száma az átvinni kívánt különböző jelek szá­mától és az átvitel kívánt sebességétől függ. Ezzel kapcsolatos a jelzési elemek állandó számának meg­választása is. Ha például a találmány szerinti rend­szer feladata nem betűket, vagy kulcsszövegeket, hanem kizárólag számjegyeket kifejező jelek át­vitele, akkor a találmány egy kiviteli alakjának jellemzője szerint négy elem elegendő minden jel­hez, ebből legfeljebb kettőt jelez adott frekvenciájú váltóáramlökés és az egy vagy két ilyen jelzési elemből sorrendjük változtatásával alkotható tíz kombináció szolgál a 0 ... 9 számjegyek jelzésére. A négy jelzési elemet, amiből minden számjegy áll, rriás frekvenciájú váltóáram jelzi pl. két egymást követő nyitás és zárás révén. Két vagy több váltó­áramot eddig is alkalmaztak jelek átvitelére, de az ismeretes rendszerek egyikénél sem, a fentiek sze­rinti együttműködésben. Ezt az együttműködést úgy lehet még kifejezni, hogy az egyik frekvenciá­jú váltóáram az egyes jelzési elemek jellegét viszi át, míg a másik frekvenciájú váltóáram az adó- és vevőberendezések készülékeit szinkronizálja. Ilyen együttjárató készülékek ismeretesek; sok eddigi rendszer közül pl. a „start-stop" rendszer említhető, amely ténylegesen szinkronizál minden jelnél. A találmány szerinti rendszer azonban nemcsak min­den jelnél, hanem minden egyes átvitt jelzési elem­nél is egyidejűsít. A találmány további kiviteli alakjai különösen távközlőberendezésekben hasznosíthatók, ahol a ta­lálmány nagy előnyei főleg az önműködő távbeszé­lő-, illetőleg táviróberendezések számjegyátvitelé­nél mutatkoznak. Ezeket az előnyöket részletesebben megvilágítják az alábbi megfontolások: Különféle kapcsolási rendszerek ismeretesek táv­beszélő központok és hasonló berendezések számá­ra, amelyeknél a csatlakozási forgalom a hálózat különböző központjai között oly elrendezésű, hogy az egyes központoknak számjegyző vezérlő vagy más hasonló áramköreik vannak, amelyek összeköt­tetéseknek a helyi központban való felépítését ve­zérlik és az ilyen számjegyző vezérlők működnek a távoli központokból bejövő összeköttetéseknél is. Ennél az elrendezésnél a kívánt előfizető számának minden számjegyét felveszi a használatba vett szám­jegyző vezérlő abban a központban, amelyhez a hívó előfizető csatlakozik és ha más központba me­nő összeköttetés szükséges, úgy e számjegyek mindegyikét vagy egy részét más számjegyző ve­zérlőbe adja tovább, amely a következő központ­ban kerül használatba, amint ezzel a központtal létrejött az összeköttetés. Ez utóbbi számjegyző ve­zérlő azután az illető központban vezérli az össze­kötés felépülését. Az ilyen rendszerek ismeretes kiviteli alakjainál egyenáramlökések használatosak az előfizetői szám egészben vagy részben való átvitelére a hívó köz­pontjának számjegyző vezérlőjéből a hívott köz­pontjának számjegyző vezérlőjébe, és az átvitel e módja bizonyos időveszteséget okoz. Ismeretes megoldások szerint az előfizetői szá­moknak egyik szám jegyző vezérlőből a másikba va­ló átvitelénél, vagy áramlökéseknek más hasonló, készülékek közötti átvitelénél kulcsrendszer hasz­nálatával érhető el a kívánt időmegtakarítás. Az ilyen kulcsrendszer azonban, ha egyenárammal mű­ködik, legalább két külön áramkört igényel a két számjegyző vezérlő között, vagyis az egyenáram­mal működő ilyen rendszer általában csak akkor kerülhet kivitelre, ha kettőnél több vezeték áll ren­delkezésre és így két vezetéket lehet csupán a jelek

Next

/
Thumbnails
Contents