143352. lajstromszámú szabadalom • Befogó-készülék és süllyesztékszerszám

Megjelent 1956. október hó 1-én ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.352. SZÁM 49. h. 1-11. OSZTÁLY — Wi—42. ALAPSZÁM -Befogó-készülék és süllyesztékszerszám A Magyar Állam, mint a feltalálók Windecker Béla és Takács István budapesti lakosok jogutóda. A bejelentés napja: 1953. augusztus 26. Befogó-testből és betétből álló süllyesztékszer­szám már ismeretes. Kétféle megoldást alkalmaz­tak. Az egyik megoldás szerint' a betétet a befogó­testbe melegen sajtolták' be. A másik megoldás szerint a betétet ékkel rögzítették. Mind a két eset­ben a betét a befogó testben rögzítve van és semmi­lyen irányban sem állítható. Emiatt a betéteknek csak egy oldalára tudtak fazont készíteni. A talál­mány tárgya egyrészt oly befogó készülék, mely­ben a betét a sík két irányában, vagyis bármely irányban állítható be, másrészt oly betét, amely­nek nemcsak egy, hanem több lapján van minta, ill. fazon. Az ábrák a találmány szerinti süllyesztékszer­szám egy kiviteli példáját tüntetik fel. Az 1. ábra az alakverő és alakmás szerszám és be­fogó-készülékeinek függőleges metszete, a 2. ábra az alakmásszerszám és befogókészüléké­nek felülnézete s részben metszete, a 3. ábra egy szer számbetét távlati képe. Az ábrákon feltüntetett megoldásnál csak az alakmás-szerszám betétje állítható a vízszintes sík bármely irányában, az alakverő betétje pedig rög­zítve van, az utóbbinál ugyanis állításra nincs szükség. Az alakmás-szerszám befogó-készülékének 1 tes­tében hasáb alakú, felül nyitott —2— üreg van a —3— betét befogadására. A betétet, amely ötvö­zött acélból való edzett 4 alátétlapon fekszik fel az 5 köröm, 6 kúposfejű csavar és 7 állítócsavar rögzíti az ágyat képező 2 üregben. A betétnek jobbra, vagy balra beállítása a 6 kúposfejű és a 7 állítócsavarral történik. A 6 kúposfejű csavar a 9 csavarokkal az 1. ábra síkjára merőlegesen előre vagy hátra állítható 8 hasábba van csavarva. A 9 csavarok csavarásával tehát egyúttal a betét jobb végét előre vagy hátra állíthatjuk. A 6 kúposfejű csavar mélyebbre csavarásával pedig a betétet balra állíthatjuk a 7 állítócsavar egyidejű lazítása mel­lett. Ha viszont a 6 kúposfejű csavart kijebb csa­varjuk, a 7 állítócsavar meghúzásával a betétet jobbra tolhatjuk. A betét bal végének előre vagy hátra állítására, a 7 állítócsavar menetes 10 állítóhüvelye való. Ez a hüvely az 1 test falának ferde irányú furatában jobbra vagy balra tolható. A hüvelynek ilyen állí­tásakor a furat ferdesége következtében a csavar és vele a betét előre vagy hátra tolódik. Az alakverő betétet- a 11 kúposfejű és a 12 hő­tágulást felvevő csavar a felső befogóágyba nem állíthatóan rögzíti. Mivel az izzó munkadaraboktól a sűllyesztékszer­számok felhevülnek, gondoskodni kell arról, hogy az ennek következtében fellépő hőtágulások a be­fogó-készülékben káros feszültségeket ne okozza­nak. Evégett a 7, 9 és 12 állítócsavarok orsója két­részű, a két rész között 13 bőr és 14 bronz betét­gyűrűvel. A két rész a 20 csappal úgy van össze­kötve, hogy egymáshoz képest kissé elmozdulhat­nak. A 3. ábrán feltüntetett 3 sűllyesztékszerszám­betét hasábalakú. Mind a négy oldallapján van 15, 16 stb. minta, a homloklapján pedig 17, 18 kima­rások, a befogókészülék 5 körme és 6 csavarjának kúpos feje, továbbá két 19 furat a befogókészülék 7. állí tócsa varjának orsócsúcsa részére. A betét nemcsak négyszög, hanem hatszög, nyolc­szög, stb, keresztmetszetű lehet. Az utóbbi esetek­ben a betéten hat, nyolc és több sűllyeszték-min­tát alkalmazhatunk. Szabadalmi igénypontok. 1. Befogókészülék /sűllyesztékszerszámokhoz, azzal jellemezve, hogy a betét (3, 21) befogásához állító­csavarja, illetőleg hőtágulást felvevő rögzítőcsavarja (7, 12) és kúposfejű csavarja (6, 11) van. 2. Az 1. igénypont szerinti befogókészülék azzal jellemezve, hogy az állítócsavar (7) a befogókészü­lék testének (1) ferde furatában eltolható menetes állítóhüvelybe (10) van csavarva, továbbá azzal jel­lemezve, hogy a kúposfejű csavar (6) eltolható elembe (8 )van csavarva. 3. Sűllyesztékszerszám-betét (3, 21) azzal jelle­mezve, hogy hasábalakú és hogy a hasáb két, vagy több oldalán van sűllyesztékminta. (3 rajz) A kiadásért felel a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 2072. Terv Nyomda, 1956. Felelős vezető: Bolgár Imre i

Next

/
Thumbnails
Contents