143350. lajstromszámú szabadalom • Aszfalttartalmú olajok lebontása hidroaromás szénhidrogének jelenlétében

0 Megjelent 1956. október hó 1-én ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.350. SZÁM 12. o. 1-4. OSZTÁLY — Va—490. ALAPSZÁM Assfalttartalmú olajok lebontása hidroaroiuás szénhidrogének jelenlétében Nagynyomású Kísérleti Intézet, Budapest. Feltalálók: Dr. Varga József műszaki egyetemi tanár, Dr. fiabó Gyula és Székely András vegyész­mérnökök, mindhárman budapesti lakosok. A. bejelentés napja: 1954 április 16. Aszfaltos ásványolajok és általánosságban asz­falttartalmú, nagy molekulasúlyú szénhidrogénele" gyek, mint pl. kátrányok, bitumen, stb., a hőbon­táshoz szükséges hőmérsékleten végbemenő polime­rizációs, kondenzációs és egyéb hidrogénvesztéssel járó folyamatok miatt részben koksszá alakulnak. Az említett anyagok kokszképződésmentes lebon­tása — mint ismeretes — a nagynyomású hidro­génezés technológiájával valósítható meg, amikor ezeket mintegy 200—700 atm. nyomáson és 400— 500 C° hőmérsékleten hidrogénnel reagáltatják. 200 atm-nál kisebb nyomáson a kokszképződés még hid­logénáramban sem kerülhető el. Ismeretes továbbá az is, hogy szilárd széntartal­mú anyagok, elsősorban szenek könnyen lebont­ható és oldható komponenseinek kivonására Pott és Broche olyan eljárást dolgozott ki, amelynél a szeneket oldószerekkel kezelik. Az oldószerrel ele­gyített porított szenet olyan hőmérsékletre hevítik, amely valamivel kisebb annál a hőmérsékletnél, amelynél a nyersanyag jelentős bomlása megkez­dődik miközben a nyomást olyan értéken tartják, amely a választott hőmérsékleten lényegében meg­felel az oldószer tenziójának. Az eljárás folyamán az extraktumot a feltáratlan széntől szűréssel külö­nítik el. Oldószerként általában szénkátrány közép-és nehézolajokat, illetve savanyúolaj-tartalmú, fő­ként krezol tartalmú párlatokat alkalmaznak, de javasolták már kiváló oldóképessége miatt a tetra­lin alkalmazását is. (D. R. P. 632 631, D. R. P. 633 391. Magy. Szab. 116 612) Kísérleteink folyamán megállapítottuk, — és ez a jelen találmány lényege —,^ hogy aszfaltos ás­ványolajok és egyéb aszfalttartalmú nagymolekula­eúlyú szénhidrogénelegyek hidrogént könnyen le­adó anyagok jelenlétében a nagynyomású hidro­génezésnél alkalmazott nagy nyomás helyett már kis nyomáson is hatásosain lebonthatók motorhajtó­anyagokká, gyakorlatilag kokszképződésmentes fo­lyamatban. Az eljárás foganatosításánál úgy járunk el, hogy az aszfalt-mentesítendő, illetve könnyű- és középolajokká lebontandó aszfaltos nyersanyagot hidrogént leadó anyaggal, melyet a következőkben adalékanyagnak nevezünk, elegyítjük és hevítő­kemencébe, majd szükség szerint reaktorokba táp­láljuk, ahol az aszfaltok hidrogénezése és a nehéz­olajok lebontása végbemegy. A kemencéből, illetve a reaktorokból távozó terméket azután az egyéb­ként szokásos további kezelésnek vetjük alá. Adalékanyagként nagyon alkalmasnak bizonyul­tak a hidroaromás szénhidrogének, különösen a 2— 3 gyűrűs aromás szénhidrogének telített származé­kai, pl. tetralin, tetracén, tetantrén, stb. Az adalékanyag mennyiségét úgy választjuk meg, hogy belőle, dehidrogéneződés során annyi hidro­gén szabadulhasson fel, amennyi elegendő a nyers­anyagban foglalt aszfaltok és nehézolajok koksz­képződésmentes hidrogénező lebontására. Erre ál­talában az aszfaltos nyersanyag súlyszerinti meny­nyiségével egyenlő, vagy ennél kissé kevesebb adalékanyagra van szükség. Aszfaltos ásványolajok feldolgozása során, pl. tetralin-adalék használata esetén, már 30—40 súly % tetralin is kielégítő hatású 400—500, előnyösen 450 C° hőmérsékleten. Egyébként az adalékanyagot kisebb részében, hoz­zá hasonló forrási hőmérsékletű szénhidrogén pár­lattal, pl. könnyű petróleumpárlattal helyettesít­hetjük. Az eljárás folyamán a nyomást úgy szabjuk meg, hogy az adalékanyagból elegendő mennyiség legyen folyadékfázisban és ennek dehidrogénező­dését jelentékenyen ne gátolja. Nagy általánosság­ban 1—200, előnyösein 10—70 Oatm nyomás alkal­mazható. A hőmérséklet megválasztásának tekintetében fontos, hogy az eljárás folyamán az aszfaltos anya­gok és nehézolajok kellő hatásfokkal bomoljanak le, ennek megfelelően az alkalmazandó hőmérsék­let a fenti anyagok bomlási hőmérsékletét megha­ladja, de azzal legalább is egyenlő legyen, mi mel­lett az adalékanyagból a hidrogén a szükséges mennyiségben felszabaduljon. Az alkalmazandó hő­mérséklet általában 400—500 C°, előnyösen 450 C és csakúgy mint a nyomás, függ a lebontandó nyersanyag minőségétől is. A hidrogénezés hatásosabbá tétéle céljából az adalékanyaggal elegyített nyersanyaggal együtt még hidrogéngázt, illetve hidrogént tartalmazó gáz­elegyet, pl. szintézisgázt, kokszkemencegázt stb. is

Next

/
Thumbnails
Contents