143300. lajstromszámú szabadalom • Elektromos hangszer

Megjelent 1956. október hó 1-én ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.300. SZÁM 51. f. 1. OSZTÁLY — La-321. ALAPSZÁM Elektromos hangszer Bejelentő: Lászlóffy Géza oki. gépészmérnök, Budapest Bejelentés napja: 1955. június 1. Az elektromos hangszerek azon fajtái, me­lyeknél a hangrezgéseket egyenlő osztással ren­delkező ún. hangkerekekkel állítják elő, (pl. fo­gaskerékkel, lyukakkal, vagy mágneses osztás­sal ellátott tárcsák stb.) általánosan ismertek. A pontos — temperált vagy természetes skála sze­rinti — rezgésszámokat a legkülönbözőbb módo­kon érik el. A szabadalom tárgyát képező hangszer kivi­tele lényegesen egyszerűbb a már ismertekkel szemben. Az új megoldás lényege, mely a fent leírt módokon való hangrezgés-előállításra vo­natkozik, abban áll, hogy a pontos rezgésszámo­kat az osztások és a tárcsák tengelyének fordu­latszáma szorzata adják. A szabadalom tárgyát képező hangszerben a fordulatszámok és az osztásszámok úgy vannak megválasztva, hogy a rezgésszám-eltérés a hang­magasságérzékelés különbségi küszöbénél nem nagyobb. A hangkerék-generátorrész egyszerűvé vált azáltal, hogy maximálisan 4 különböző fordulat­számú tengelyt alkalmaz egy hangsor részére (pl. temperált skála), tengelyenként 24 hangke­rékkel (két oktáv). A tengelyek függőleges elrendezésűek és egy­más mellett helyezkednek el. A tengelyek közötti kapcsolat dörzstárcsás. A legnagyobb fordulatszámú tengely másod­percenként 25 fordulattal jár. Az egymás mel­letti tengelyek fordulatszámának aránya 1:4. Tehát a fordulatszámok: 25, 25/4, 25/16, 25/64. így csupán 24 féle osztással rendelkező tárcsákra van szükség. A tárcsákhoz tartozó tekercseknél (ún. „hang­szedők") szükséges mágnestér előállítása nem permanens mágnessel, hanem egyenáramú ger­jesztéssel történik, mely szükség szerint változó, ill. változtatható. Különleges hatások elérésére további tenge­lyek, tárcsák és hangszedők alkalmazásával ter­mészetes hangsort is képezhetünk egyszerű mó­don. Ezen utóbbi megoldás előnye a szebb hang­színek elérése mellett, hogy megfelelő kapcsolás (regisztrálás) mellett a hangszer természetes ská­lájú — az átkapcsolás történhet játék közben is — és így nincs disszonancia érzet pl. hegedű, vágy ének kísérésénél, mivel említettek a termé­szetes skála szerint képezik a hangot. Az eddig ismert hangszereknél több billentyű lenyomása esetén a hangerő-érzet azonos maradt mint egy billentyű lenyomásakor, mivel a kime­nőfeszüitség nem változott, tehát a hangerő sem, csupán a frekvenciakép. A szabadalom tárgyát képező elektromos hangszernél a lenyomott bil­lentyűk számától függően a kimenő nívó megfe­lelően változik. (PL parallel kapcsolódó ellenál­lások stb., segítségével.) így a hangerőérzet reá­lis lesz. Szabadalmi igénypontok: 1. Elektromos hangszer, mely a hangrezgése­ket hangkerekekkel állítja elő, azzal jellemezve, hogy a temperált, vagy természetes skála sze­rinti rezgésszámokat négy tengelyen rögzített 24—-24 darab hangkerék osztásszám és fordulat­szám szorzata adják. 2. Elektromos hangszer az 1, igénypont szerint, azzal jellemezve, hogy az egyes tengelyek kö­zötti kapcsolat dörzstárcsás. 3. Elektromos hangszer az 1. vagy 2. igény­pontok szerint, jellemezve, hogy az osztás­számok mind a négy tengelyen rendre azonosak. 4. Elektromos hangszer az 1. vagy 2. igény­pontok szerint, azzal jellemezve, hogy a tenge­lyek fordulatszáma rendre 25, 25/4, 25/16, 25/64 másodpercenként. 5. Elektromos hangszer az 1. igénypont sze­rint, azzal jellemezve, hogy a hangszedő-teker­csekhez szükséges mágnestér előállítása egyen­áramú gerjesztéssel történik. 6. Elektromos hangszer az 1—5. igénypontok bármelyike szerint, azzal jellemezve, hogy ter­mészetes skálájú hangkerékrendszerrel is el van látva és tetszés szerint átkapcsolható játék köz­ben is temperált skáláról természetes skálájúra. A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 2066. Terv Nyomda, 1956. Felelős vezető: Bolgár Imre

Next

/
Thumbnails
Contents