143234. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mesterséges kolbászburkolat előállítására

Megjelent: 1956. augusztus hó 1-én ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.234. SZÄM 53. c. OSZTÁLY — FE—276. ALAPSZÁM Eljárás mesterséges kolbászburkolat előállítására Carl Freudenberg Kommanditgesellschaft auf Aktien cég, Weinheim an der Bergstrasse A bejelentés napja: 1955. február 22. Nyugat-Németországi elsőbbsége: 1954. április 14. Ismeretes, hogy a mesterséges kolbászburko­latokat (műbelet) egyre nagyobb mértékben állítják elő megfelelő állati eredetű anyagból, előnyösen állati friss bőrből. Általában úgy jár­nak el, hogy a kollagéntartalmú kiindulási anya­got, pl. bőrdarabokat felduzzasztott rostmassza alakjában gyűrűalakú fúvókák segélyével a kí­vánt tömlőkké alakítják ki. Általában úgy jár­nak el, hogy a megfelelő nagyságú bőrdarabo­kat duzzasztó hatású vegyszerekkel kezelik, majd ebben az állapotban felaprítják, rosttá foszlatják s az így keletkező rostmasszát a fent ismertetett módon dolgozzák fel. A bőr darabok duzzasztó kezelése pl. úgy eszközölhető, hogy mindenekelőtt alkáliás duzzasztást végeznek, pl. mésztejbe való áztatással, mimellett a pH értéket kb. 13-ra állítják be, azután kimosással plT=8-ra csökkentik és csatlakozólag célsze­rűen híg sósavval savas kezelést foganatosíta­nak, miáltal a pH-t kb. 2,5—4,0-ra állítják be. Az így kapott erősen felduzzadt bőrdarabok fel­oszlatása pl. úgy eszközölhető, hogy azokat előbb bordás hengerek között szétzúzzák s az így keletkező masszát, célszerűen többször, le­ntezszitákon sajtolják át, melyeknek lyukai pl. 1,5—1,0 mm átmérőjűek. Az így kapott duzzadt rostanyagot ezután a műbélre való továbbfel­dolgozáshoz alkalmas, pl. kb. 8—11°/ ó-ős szá­razanyagtartalomra beállítják, majd a masszát gyűrűalakú fúvókán kisajtolják, úgyhogy az a gyűrűs hasitokon való áthaladás közben egy­részt a kívánt tömlőalakot veszi fel, másrészt — forgó fuvókarészek hatására — a rostok rész­ben áthelyeződnek, miáltal egymást keresztező irányokban rendeződnek el. A gyűrűalakú fúvókahasítékból kilépő tömlőt ezután még szárításnak és keményítésnek kell alávetni. Ez általában úgy történik, hogy a töm­lőt a fúvókából való kilépésekor levegő beve­zetésével felfújják és felfúvott. állapotban szá­rítócsatornán vezetik keresztül, melyet pl. me­leg levegő bevezetésével fűtenek. A keményí­tős foganatosítható olyan füstölőfolyadékokkal vagy füstölőgázokkal, amilyenek kolbászáruk konzerválására használatosak. Egy másik módszer szerint a műbelek elő­állítása úgy is történhet, hogy a felhasználandó bőrdaraboknak a foszlatást megelőzőleg duz­zadt állapotba való vitelétől eltekintenek, ellen­ben előbb a fel nem duzzasztott bőrdarabokat, bizonyos munkafeltételek betartása mellett foszlatják, majd az így kapott rostaanyagotduz­zasztják. Ez előnyösen úgy történik, hogy a rostanyagot vízzel feliszapolva a további fel­dolgozásra alkalmas,, pl. 2,5—4,0 pH-értékre ál­lítják be. E célra előnyösen sósavat használnak. Az így kapott duzzasztott rostmassza tovább­feldolgozása a fent ismertetett módon, gyűrűs hasítékú fúvókákon való átsajtolással és csatla­kozólag az így kapott rostanyagtömlő szárítá­sával és keményítésével történik. Az ismertetett módon előállított műbél ke­ményítése a gyakorlatban komoly nehézségekbe ütközik. Általában a beleknek a vizes fafüst­kondenzátumokkal való többszöri permetezése vagy nedvesítése szükséges, mimellett minden nedvesítőművelet után szárítóművelet iktatan­dó be. Ennek következtében a beleket tekinté­lyes hosszúságú szárítópályákon kell végigve­zetni. A találmány szerint a kollagéntartalmú anyagból, célszerűen állati bőrből készült mű­rostbelek keményítésére úgy járunk el, hogy a keményítőszert a felduzzadt rostmasszába an­nak formálása előtt kebelezzük be. Cserzőanyag, ill. keményítőszerként a találmány értelmében dialdehidek vagy diketonok, előnyösen glioxál vizes oldatát használjuk. Célszerűen a bőr rost­massza szárazanyagtartalmára számított kb. 0,5—1,5% glioxált adagolunk. Mint említettük, a felduzzasztott bőrrostmasz­sza feldolgozása gyakorlatilag majdnem kizáró­lag savanyú körzetben (pH=kb. 2,5—4,0) tör­ténik. A glioxál az említett savanyúkörzetben is kifogástalanul kifejti keményítő hatását, ami nem volt előrelátható. Meglepő, hogy a sava­nyúan duzzasztott rostmasszát, különösen fizi­kai, valamint kolloid-kémiai tulajdonságai te­kintetében, a glioxál hozzáadása károsan nem befolyásolja.

Next

/
Thumbnails
Contents