143157. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vasúti létesítményeknél a vágányfoglaltság jelzésére

Megjelent: 1956. június ho 1-én ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.157. SZÁM 20. k. 9—20. OSZTÁLY — So-388. ALAPSZÁM Eljárás vasúti létesítményeknél a vágányfoglaltság jelzésére Société Technique pour ¡'Industrie Nouvelle S. A.STIN cég Vevey-ben. A szabadalom bejelentésének napja: 1954. október 11. Svájci elsőbbsége: 1953. október 27. Vágányfoglaltságjelző berendezéseknél egy-egy vágányszakasz két sínje egymástól el van szigetelve és akként van egy áramkörbe foglalva, hogy a sínek a vágányszakasz elején áramforrással, a végén pedig áramvevővel vannak kapcsolva, mimellett a sín­ágyazat ellenállása az áramvevőt söntöli. Ha a vá­gányszakasz egy vagy több sínhez kötött járművel foglalt, az áramvevőt járulékosan a jármű tengely­­ellenállása süntöli úgy. hogy ezáltal nyugalmi álla­potába esik, melyben a foglaltság alatt, marad. így tehát a vágányfoglaltság az áramvevővel vezérel­hető. Vágányfoglaltság-jelző berendezésekkel szemben gyakran azt a követelmény^ támasztják, hogy kó­­bor-földáramokkal és vontató áramokkal szemben éízéketlenek legyenek és hogy a nem-foglalt, szi­­geteletlen vágányszaakszokon át többjelentésű pa­rancs legyen küldhető, amint azt pl. az önműködő blokk megkívánja. A találmány szerinti eljárás kivitelére szolgáló vágány-foglaltság-jelző berendezés ezeket a köve­telményeket azzal elégíti ki, hogy az áramforrás különböző polaritású és előre megadott sorrendű (az alábbiakban rejtjelkulcsnak (kódnak) nevezett) egyenáram impulzusokat létesít és az áramvevő jel­fogóláncként van kialakítva és úgy van berendez­ve. hogy ez a lánc csak akkor kapcsol át és marad átkapcsolva, ha a reléjelfogóhoz kerülő egyenáramú impulzusok az előre megadott rejtjelkulcsnak meg­felelnek. Az impulzushosszban és az impulzus-tá­­volságban a hőmérsékleti befolyás és telepfeszült­­ségingadozások folytán előidézett változásoknak nincs káros következménye. A megkülönböztető ismén.' a vevőoldalon tehát csak a rejtjelkulcs. Az alkalmazásra kerülő rejt­jelkulcsoknak a zavaróimpulzusok lehetséges rejt­jelkulcsaitól tehát élesen kell. hogy különbözzenek. Az eljárás figyelembe jövő példájaként a ,,plusz­­minusz-minusz“ (+ — —) impulzus-rejtjelkuicsot említjük meg. Folyamatos adásnál a következő im­­pulzussorrend-képet kapjuk: Az impulzus-tápláló telep egyszerű pólusváltozá­sával a minusz-plusz-plusz (— -r +) komplementer reitjelkulcsot kapjuk, a következő impulzussorrend­­képpe!:-f — T + — ~i—r — + — + + — +­így tehát abban a helyzetben vagyunk, hogy egy és ugyanazon adóval, egyszerű pólusváltással két jel-jelentéshez való impulzusokat küldhetünk ki A vevőoldalon ekkor kell, hogy legalább két kód-szelektív tag legyen jelen. A lehetséges egyenáramú zavaró impulzusok, melyeket a vágány közelében elrendezett egyenára­mú létesítmények létesítenek (pl. egyenárammal táplált pálya) a következő képeket mutathatják: + + + ++ vagy —-------------------­E kének a fenti rejtjeikuics-képtől tehát lénye­gesen különbözik. Ha tehát + -f -f + -f és--------------------------impul­zuskombinációkat a rejtjeikulcs-képzésnél nem használjuk, akkor rejtjelkulcsonként N számú im­pulzussal a következő táblázata szerint létesíthe­tünk rejtjelkulcs-kombinációkat. N számú impulzus rejtjelkulcsonként 2 3 4 5 K számú rejtielkulcskombináció 12 4 6 Szabadalmi igénypont: Eljárás a vágányfoglaltság jelzésére vasútlétesít­­ményeknél, melyeknél villamosán elszigetelt vá­gányszakasznak eleje áramforrással, vége pedig áramvevővel kapcsolt, melyre jellemző, hogy az áramforrás különböző polaritású és előre meg­adott sorrend (rejtjelkulcs) szerinti egyenáramú im­pulzusokat fejleszt és a vevő jelfogóláncként van felépítve és úgy van berendezve, hogy ez a lánc csak akkor kapcsol át és marad átkapcsolva, ha a jelfogólánchoz eljutó egyenáramú impulzusok az előre megadott rejtjelkulcsnak, azaz az impulzu­sok polaritásának és sorrendjének megfelelnek. A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 1171. Terv Nvomda. 19r>ü. .Pelelö? \ezetó: Bolgár Imre

Next

/
Thumbnails
Contents