143129. lajstromszámú szabadalom • Többrészű kihúzható csuklós tengely, biztonsági kilincsművel

Megjelent: 1956. augusztus hó 1-én ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.129. SZÁM 63. c. OSZTÁLY — Scho-17. ALAPSZÁM Többrészű, kihúzható csuklós tengely, biztonsági kilincsművel Schröter Kurt, mérnök, Herkenrath, Berg Gladach mellett. A bejelentés napja: 1955. március 31. A találmány csuklós tengely, főleg olyan tengely, mely alkalmas arra, hogy a hajtóteljesítményt az egyik járműről átvigye a másikra, így pl. átviheti a tengely egy traktor teljesítményét a vele kapcsolt munkagépre. Az ismert csuklós tengelyek nem fe­lelnek meg a gyakorlat követelményeinek, mert nagyobb fordulatszámoknál a teleszkóposán egy­másba helyezett (eltolható) tengelyrészek túl nagy játéka következtében káros rezgések keletkeznek, ami az élettartamot károsan befolyásolja. Ehhez já­rul, hogy ezek a tengelyek rossz mechanikai ha­tásfok következtében viszonylag sok energiát emésztenek, ami főleg annak a következménye, hogy hoszirányú eltolódásokkal szemben túl nagy ellenállás mutatkozik. További hátránya az ismert berendezéseknek, hogy a biztonsági kilincsmű mű­ködése nem eléggé pontos és a kopások igen na­gyok, a helyszükséglet pedig szintén tetemes. A találmány szerinti csuklós tengelynél ezek a hátrányok nincsenek meg, mégis ez az új tengely olcsón állítható elő. Emellett a találmány szerinti tengelynél a baleset valószínűsége kisebb és a hely­szükséglet kicsi. További előny, hogy hibás szere­lés nem lehetséges. A találmány értelmében a külső, előnyösen hengeres csőként kialakított tengelyrésznek belül két, egymással szemben fekvő, hosszanti hornya van, melyekbe a belső tengelyrész megfelelő ki­emelkedései nyúlnak és ezek a kiemelkedések a hornyokban hosszirányban eltolhatok. Előnyösen profírozott csöveket használunk, amelyeknek két, egymással szembenfekvő kidomborodása van. Ezek a kívül vastagodásként, belül pedig horonyként ki­alakított kidomborodások a csövek készítési eljá­rása folyamán gazdaságosan állíthatók elő. Ilyen módon több csőrészt lehet egymásba helyezni, oly módon, hogy kicsi játék (holtmozgás) mellett tet­szés szerinti nagyságú hosszirányú eltolódás válik lehetővé, miközben a csövek üzemben »gymáshoz képest teleszkóposán eltolódnak. A csőrészek vé­géhez csuklódarabok csatlakoznak, amelyek szin­tén csőszerűek és ugyanilyen profillal vannak ki­alakítva. Ezek a darabok a külső csőre vannak fel­tolva, ahol azokat keresztcsap biztosítja. Ez a csap a külső cső egyik kiemelkedésében készített kivá­gásban fekszik. A biztonsági kilincsmű létesítése végett a belső tengelyrészt keresztfuratokkal lát­juk el, amelyek mindegyikében két-két, rugúerő­­vel egymástól széttólt bütyök van és ezeknek a bütyköknek a fejrészei a külső tengelyrészek hosz­­szanti hornyaiba nyúlnak be. Bizonyos forgató­nyomaték túllépésénél ezek a bütykök lehetővé te­szik, hogy az egyik tengelyrész a másikhoz képest elforduljon. Ezek az említett fejrészek tehát pótol­ják a belső tengelyrész kiemelkedő részeit. A büty­kök előnyösen hengeres kialakításúak, ill. henger­­metszetűek és egyik végüknél háztető alakúak, másik végüknél pedig hengeres, belső furattal van ellátva. A legnagyobb átvihető nyomaték, ill. az a határ amelyiknél a biztonsági kilincsmű műkö­désbe lép, a rugók előfeszültségének beállításával és a bütykök számának kellő megválasztásával tet­szés szerint beszabályozható. Ha a csuklós tengely viszonylag rövid, üzem közben mégis nagy hosszú­ságra széthúzandó, akkor a belső tengelyrészre pro ­files cső helyett két, teleszkóposán egymásba tolt profilos csőből álló kombinált darabot helyezünk. Az a csőszerű tengelyrész, amelyen a biztonsági ki­lincsmű bütykei számára a hornyokat készítjük, a bütyköket hordozó belső tengelyrészhez képest csak korlátozott mértékben tolható el, a ráhelyezett cső­höz viszonyítva azonban a lehetséges eltolás nagyobb. A belső tengelyrész és a ráhelyezett cső közötti el­tolódás korlátozása oly módon történhetik, hogy a cső egyik végénél befelé nyúló kiemelkedést alkal­mazunk, amely a tengely sugárirányú mélyedésébe hatol. Lehet azonban a tengelyen két — előnyösen gyűrűalakú — ütközőt is alkalmazni, melyek kö­zül az egyik a tengelyről könnyen leszerelhető. Ez esetben a cső e két ütköző között helyezkedik el, melyek helyzete a belső tengelyrész és a cső vi­szonylagos elmozdulását meghatározza. A belső tengelyrészben előnyösen keresztfuratokat készí­tünk, megfelelő keresztfuratokkal ellátott gyűrűt pedig az előbb említett furatokra helyezünk, hogy ilyen módon a gyűrű feszítőpeckekkel biztosítható legyen. Ha gyakran kell beállítani azt a nyomaté­ket, amelynél a biztonsági kilincsmű működésbe lép, ajánlatos a kilincsműnek olyan kialakítását alkal­mazni, melynél a továbító bütyköknek ferde felü­leteik vannak; ezek a ferde felületek rugóhatás alatt álló és kívül megfelelő ferde felületekkel el­látott szorítódarabbal úgy működnek együtt, hogy ennek a fűrészszerűen kialakított szorítódarabnak

Next

/
Thumbnails
Contents