143119. lajstromszámú szabadalom • Hevítő átvivő berendezés nagyfrekvenciás hőgenerátorokhoz

Megjelent: 1956. június hó 1-én ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.119. SZÁM. 21. h. 29-32. OSZTÁLY. - Ko-697. ALAPSZÁM Hevítő átvivő berendezés nagyfrekvenciás ¡»«generátorokhoz VEB Funkwerk Köpenick, Berlin—Küpenick A bejelentés napja: 1953. november 2<i. A találmány hevítő átvivőberendezés nagy­­frekvenciái hőgenerátorokhoz, különösen 10 kHz-nél nagyobb frekvenciával dolgozó hőgene­­rátorckhoz, aminőket edzendő felületeknek nagyfrekvenciás áramokkal való füleséhez hasz­nálnak. Közepes frekvenciákkal dolgozó ily- át­vivő berendezéseknél szilíciumtartalmú bádog­ból álló transzformátor magokat alkalmaznak. Nagyobb frekvenciáknál ily mag a nagy felme­legedés miatt nem volt alkalmazható. Ezért az ily átvivőket vasmag nélküli kivitelben gyártot­ták. Ezeknek az átvivőknek több menetből álló primér tekercsük és csak egyetlen menetből álló szekunder tekercsük van. A primer és a szekun­der tekercs között igyekeztek minél szorosabb csatolást létesíteni, hegy ily módon biztosítsák a jó hatásfokot. Ez okból a két tekercs közötti távolságot lehetőleg kicsinyre választották. En­nek a törekvésnek bizonyos határtól kezdve út­ját állta a két tekercs között fennálló átütési feszültség. Ennek következtében nem sikerült eléggé kicsiny csatolási tényezőt elérni és ele­gendő nagyr szekunder áram elérése végett a nagyfrekvenciás generátort viszonylag nagy tel­jesítményre kellett méretezni. Ennek a kivitel­nek a hátránya ezen kívül az átvivő nagy mé­retei. A találmány célja a fenti hátrányok kiküszö­bölése. Evégből a találmány értelmében az át­vivőt nagyfrekvenciás vasból, illetőleg ferritek­­ből készült rúdalakú maggal .-•••orkesztjük. Ezen­kívül a magból, valamint a primer és szekunder tekercsből álló rendszert nagyfrekvenciás vas­ból készült köpennyel vesszük körül és olajjal töltött tartányban rendezzük el. Az olaj rendeltetése elsősorban, hogv a ma­got és a nagyfrekvenciás vasból készült köpenyt hűtse. A mag és a köpeny ily módon való szer­kesztésével azt érjük el. hogy a mágnesesen ak­­tiv részek kielégítő mértékben hüthetők. Mivel a rézcsőből készített tekercsek állandóan folya­dékkal vannak hütve, a tekercsek az olajat a kellő mértékben hűtik. Emellett az olaj nagy szigetelő szilárdsága lehetővé teszi, hogy a pri­mer és a szekunder tekercsek közötti távolságot csökkentsük és ezzel a berendezés hatásfokát még tovább javítsuk. A találmány szerinti meg­oldásnál a hőgenerátor hatásfoka körülbelül két­ezer akkora, mint hasonló teljesítményű ismert hőgenerátoroké, úgy hogy tekintélyes mennyi­ségű anyag és energia takarítható meg. A rajzban a találmány szerinti berendezés egyik példaként! kiviteli alakját szemléltettük. 1 a primer tekercs, 2 a szekunder tekercs. A primer tekercs belsejében van elrendezve a riid­­alakú 3 mag, míg a szekunder tekercset kívülről nagyfrekvenciás vasból készült 4 köpeny veszi körül. Az egész berendezés olajjal töltött 5 tar­tányban van elhelyezve. Szabadalm i igénypnntok: 1. Hevítő átvivő nagyfrekvenciás hőgeneráto­rokhoz, különösen 10 kHz-nél nagyobb frekven­ciákkal dolgozó hőgenerátorokhoz, azzal jelle­mezve, hogy az átvivőnek nagyfrekvenciás vas­ból, illetőleg ferritekböl készült rúdalakú magja van és hogy a magból, a primer és a szekunder tekercsből álló rendszert nagyfrekvenciás vas­ból készült köpeny veszi körül és a mondott ele­mek alkotta szerkezet olajjal töltött tartányban van elrendezve. 2. Az 1. igénypont szerinti hevítő átvivő kivi­teli alakja, azzal jellemezve, hogy a tekercsek hűtése akként van méretezve, hegy azok egyben az olajat is a kellő mértékben hütik. (1 rajz) A kiadásőrt felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó iivtzgaiójf! 1167. Terv Nyomda, 1956. — Felelős vezvtö: fcpff'::* Imre

Next

/
Thumbnails
Contents