143094. lajstromszámú szabadalom • Szer rovarok és atkák irtására

/ / Megjelent: 1956. augusztus hó 15-én ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.094. SZÁM 45. 1. OSZTÁLY — Ge—174. ALAPSZÁM Szer rovarok és atkák irtására J. R. Geigy A.—G. cég, Basel (Svájc) A bejelentés napja: 1954. július 13. Svájci elsőbbsége: 1953. július 14. A találmány olyan szer. amely károo cs.kelle­metlen rovarok es atkák irtására való. A találmány szerinti szer dialkoxi-foszforil­­diklór-ecetsav-észtereket tartalmaz, alkalmas hordozóanyagokkal és elosztószerekkel kombi­nálva. A dialkoxi-foszforil-diklór-ecetsav-észte­­rek úgy állnak elő. hogy R — Ov )>P — O — R R—O általános képletü trialkilfoszfit 1 mólját (mely képletben R 1—4 szénatomú alkilmaradék) CLC — CO — O — R' általános képletü triklór-ecetsavészter 1 móljá­val (mely képletben R' alkil- vagy alkenilmara­­dék, adott esetben oxigénnel megszakítva) cse­rebomlásba hoznak, amikor is a reakció az R — Cl általános képletü alkilklond 1 móljának lehasadásával megy végbe. E vegyületek nagy­hatású rovarölő és atkaölő vegyületek, amelyek kiváló hatóanyagok kártevő irtószerek előállítá­sához. Különösen feltűnő ezeknél a vegyületek­nél, hogy a hatás igen gyorsan áli be. mely a piretrin ún. „knock-down" (leütő vagy lecsapó) hatásával egyenértékű; emellett az ehhez szük­séges hatóanyag-mennyiségek részben még ki­sebbek is, mint a piretrinnél. A melegvérűek el­leni mérgezőhatás, összehasonlítva a rovarölő és atkaölő hatással, a rovarölő foszfor vegyületek toxicitásának keretében, aránylag mérsékelt; a megadott vegyületek — egyenlő hatású rovar­ölő mennyiségekben — mindenesetre kevésbé mérgezők, mint a használatos rovarölő foszfor­ba vészterek. így a p-nitrofenil-dietil-tiofoszlát. Az igen gyors érintkezési (kontakt) hatáson kí­vül. a fent meghatározott vegyületeknek a ro­varokra és atkákra igen erős mérgező hatásuk van a gőzfázisban is (gőzhatás). Aránylag gyor­san vesztik el hatásukat azok a rovarölő bevo­natok — különösen a sima felületitek —. ame­lyek előállításához hatóanyagként kizárólag ilyen vegyü leteket használunk. Éppen ezért ezek az új kártevő irtószerek elsősorban olyan alkalma­zási területeken jönnek számba, ahol rovarok vagy atkák gyors hatástalanná tétele szükséges és a kezeit anyagoknak fertőzések elleni hosz­­szabb ideig tartó védelme vagy fölösleges, vagy pedig a hatóanyagok huzamosabb jelenléte é&­­pen nem kívánatos, mert ezek emberre és házi­állatra veszélyt jelenthetnek. Nagyon jól alkal­mazhatók a szóbanforgó hatóanyagok olyan ak­­tívanyagokkal kombinálva, amelyek halasa hosz­­szabb ideig tart. de lassabban következik be. amihez az említett dialkoxi-foszforil-diklór-ecet­­savészterek igen kicsiny, gyakorlatilag nem­­mérgező mennyiségekben használhatók. ■ A fent meghatározott dialkoxi-foszforil-diklór­­ecetsavésztereket könnyen állíthatjuk elő, ha kismolekulasúlyú trialkil-foszfitokat triklór­­ecetsa vészt erekkel vagy közvetlenül, vagy pe­dig közömbös szerves oldószerekben, pl. xilol­­ban, ekvimolekuláris mennyiségekben csere­bomlásba hozunk, mimellett melegítünk, szük­ség esetén forralunk. A reakció 1 mól alkilklond lehasadása mellett megy végbe. A dialkoxi-foszforil-diklór-ecetsavészterek az R és R' maradékok nagyságának megfelelően különböző forráspcntű folyadékok, melyeket nagyvákuumban többnyire bomlatlanul lehet le­párolni. Hatóanyagokként például a következő vegyü­letek szerepelhetnek: alfa-dietoxi-foszforil-alía, alfa-diklór-ecetsav-metüészter [(karbometoxi­­diklór-metilj-foszforsav-dietilészter] (f.p.d.j 103,5 —104,5 ): a megfelelő etilészterek (f.p.o,s 122— —123°), propilészter, izopropilészter (f .p.0,2 110 ). ízobutilészter (f.p.o,2 120—122°), izoamilészter. aodecilészter, metoxi-etilészter (f.p.o,2 140— —-142), etoxi-etilészter, béta', béta"-di-metoxi­­izo-propilészter (f.p.o,2.-» 145—148'’), ciklo-hexil­­észter. tetrahidro-furfurilészter (f.p.o,25 155— —157 ) és [2,2-dimetil-dioxolanil-(4)-metü]-ész­­ter (f.p.o,t 145—147"): valamint az alfa-dimetoxi­­foszforil-alfa, alfa-diklór-ecetsav és az alfa­­dibutoxi-foszforil-alfa, alfa-diklór-ecetsav meg­felelő észterei.

Next

/
Thumbnails
Contents