143089. lajstromszámú szabadalom • Feszültségátalakító eszköz

ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.089. SZÁM 21. a'. 18-20. OSZTÁLY — Ee—373. ALAPSZÁM Feszültségátalakífá esskös Egyesült Izzólámpa és Villamossági rí., Budapest. Megjelent: 1956. június ho 1-en ___________________ A hejek-ntő által megnevezett feltaláló: V A bejelentés napja: Feszültségátalakító, iU. feszültségerősítő beren­dezések létesítésénél ismeretes az a megoldás, hogy az elektromos-mechanikus mennyiségek egymásba­­alakításának. i33. egymás által való befolyásolásá­nak lehetőségét használják fel. Ismeretes pl. olyan készülék, amelynél a felerősítendő elektromos fe­szültség egy szénmikrofon membránját mozgatja és ezzel a mikrofon áramkörében nagyobb feszült­­ségváltozást létesít. Az ilyen berendezések, alap­vető hibája volt azonban a magas zajnívó. aminek főoka az. hogy a részecskék nem állandóan érint­keznek egymással, és a kontaktus megszakadása, vagy új kontaktus létrehozása állandóan ismétlődő villamos kisülésekkel jár. Ehhez járul mint további hiba az. hogy a két átalakítóberendezés mindegyike bonyolult mechanikai szerkezet, amely saját rezo­nanciákkal bír és ezzel az átvitelt, különösen pedig a magasfrekvenciák átvitelét torzítja. Jelen találmányunk tárgya olyan feszültségát­alakító. ill. feszültségerősítő eszköz, amely a fenti hátrányoktól nagy részben mentes, amennyiben elektromos-mechanikus átalakító gyanánt piezo­elektromos kristályt, vagy hasonló tulajdonsággal bíró kerámiai testet alkalmaz, amelyben tehát vil­lamos feszültség hatására mechanikai erő keletke­zik és ez egy elektromos áramköri ellenállás ér­tékét befolyásolja, és azzal van jellemezve, hogy’ mechanikai-elektromos vezérlésre pedig egyenin»­­nyító félvezetőt használ fel, amelynek fémosúecsal való érintkezése a piezokristályra helyezett elektro­mos feszültség hatására keletkezett nyomásváltozss következtében valamelyik irányú ellenállását vál­toztatja. Mint ismeretes, a piezoelektromos jelenség lé­nyégé az, hogy a piezoelektromos elemben elektro­mos feszültség hatására ezzel arányos mechanikai erő keletkezik, amely azonban nemcsak a piezo­elektromos elemre, hanem minden ezzel mechani­kusan párhuzamos kapcsolásban levő elemre is hal. Ha gondoskodunk arról, hogy ez az erő köz­vetlenül, vagy mechanikai átvi felezéssel hasson egy félvezető-egyenirányítónak kristály és fémtü kö­zötti kontaktusára, ezzel biztosítottuk, hogy az áram. különösen pedig a záróirányban folyó áram. alkó Jván Péter mérnök, budapesti iako». 1953. jani::; 13. értékében olyan ingadozások lépjenek fel, amelyek kellő méretezés esetében arányosak a hatóerővel és így7 a feszültséggel is. A kellő méretezés lényege az, hogy a tünyomás az egyenirányítóknál megszo­kott nyomásnál lényegesen kisebb, a nyomás vál­tozó komponense pedig — ami a kristály rezgé­séből származik — az állandó tűnyomásnál lénye­gesen kisebb legyen. A találmány egyik peldaképpeni kiviteli alakját az 1. ábra mutatja be. Itt (1) a hasábalakú piezo­elektromos elem. amelynek (6, 7) oldalai fémmel vannak bevonva. Ha ezen oldalak közé feszült­séget helyezünk, a kristály deformálódik, megvál­tozik az oldallapokkal párhuzamos mérete. Mivel a kristály egyik oldala a (2) befogás által mereven rögzítve van. a hosszat megváltoztatni kívánó erő elsősorban a kristály másik oldalán található (31 iemcsúcsnak a (4! félvezetőre gyakorolt és a (2) befogás, valamint az (5) alap közötti (8) merevi­­tés foly'tán egyébként meghatározott nyomását vál­toztatja. Ennek folytán változik az egyenirányító kristályon átfolyó áram nagysága is. A hatás egyéb­ként akkor is bekövetkezik, ha a (2> befogás nem tökéletesen merev. Ebben az esetben a befogás ru­galmassága természetesen csökkenti a (3) és C2D között kifejtett erőt. A példaképpen-! ábránk a találmánynak csupán elvi megvilágítására szolgál. Találmányunk azon­ban számos kiviteli alakra kiterjed. így pl. lehet a félvezető kristály csak két érintkezővel ellátott, de olyan félvezető kristályt is alkalmazhatunk, amely legalább három érintkezővel bír, (ú. n. tranzisz tor). Ebben az esetben a piezoelektromos kristály célszerűen a félvezető kristálynak pl. csak egy érintkezését befolyásolja éspedig oly módon, hogy az érintkezés helye ill. pl. két érintkező egymástól való távolsága a piezokristályban fellépő mechani­kai erő nagyságától függően változik, és ezzel együtt a félvezetővel létesíthető áramkörök közül legalább egyben az áram értéke változik. Két érint­kező távolsága pl. úgy változhat, hogy az egyik tűalakú érintkezőt a piezo-elemben keletkező erő emelőszerű áttételen keresztül elmozdítja.

Next

/
Thumbnails
Contents