143086. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék gázkeverék tartalmazta gáz viszonylagos mennyiségének folytonos önműködő mérésére

Megjelent: 1956. június ho 1-én ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143 036. SZÁM 42. 1. 4. OSZTÁLY - Du~4ü. ALAPSZÁM Eljárás és készülék gázkeverék tartalmazta gáz viszonylagos mennyiségének folytonos önműködő mérésére CívD DUKLA, naiodni podnik, Fraha—Kariin (Csehszlovákia) A bejelentés napja: 1953. december 1. Ismeretesek különféle készülékek, amelyeket mind ez ideig gázkeverék tartalmazta bizonyos gáz. például füstgázok CCX-tartalmának mérésére alkal­maztak és amelyek 2—3 perces időközökben sza­kaszosan működnek. Ezek tehát megszakítás nél­küli önműködő szabályozásra nem alkalmasak. Más ilyen készülékek, amelyeknek működési elve fizi­kai mennyiségek, például l'ajsúly. hővezetőképes­ség, stb. mérése, nem dolgoznak abszolút pontos­sággal. minthogy mérési adataikat a hidrogén mennyisége erősen befolyásolja, maguk a késjftiié­­kek pedig ezen túlmenően a mérési folyamat ered­ményét jelentős késéssel tüntetik fel. Ennek követ­keztében önműködő szabályozásra ezek a készülé­kek ugyancsak alkalmatlanok. Az előbbiekben említett hátrányokat a talál­mánnyal kiküszöböltük. A találmány gázkeverék­­tartalmazta bizonyos gáz mennyiségének folytonos önműködő mérésére való eljárás és készülék. A ta­lálmány szerinti eljárás abban van, hogy a vizs­gált gázkeveréket megszakítás nélkül szállító fúvó­szívóvezetékébe mérőperemet. (Messblende) ikta­tunk és e mérőperemen mérjük a gázalkotó rész el­választása, abszorpciója vagy teimikus bontása kö­vetkeztében a keverékben okozott nyomásváltozá­sokat. Ezt, az elválasztást, illetőleg abszorpciót va£>v bontást önmagában ismert módon, például vegyi úton. a molekulák lebontása útján, stb., a fúvó csővezetékében foganatosítjuk. A találmány szerinti eljárás foganatosításához való készülék egyetlen egységet alkot és szerkezete a további leírásból részletesen kitűnik. A találmány lehetővé teszi a mérőmanométer skálájának aerodinamikus egyenletekből való szá­mítását és fölállítását, anélkül, hogy ezeknek bár­milyen további kísérleti ellenőrzésére szükség lenne. A találmány szerinti készülék alkalmas ön­működő és folytonos szabályozás működtető szer­kezeiként való felhasználásra. A találmány egyik példakénti kiviteli alakját a rajzon tüntettük fel. Az 1. ábra a mérési folyama­tot feltüntető vázlat, a 2. ábra viszont oly mérő­készülék tengelyirányú metszete, amelyben a mé­rendő gázt a gázkeverékből folyadékabszorpció út­ján választjuk ki. A gázkeveréket jelentéktelen túlnyomással 2 zá­­rószeíepes I csövön át kis térfogatú 3 kamrába ve­zetjük. A 3 kamrát a környezeti térrel 4 cső köti össze. Ahol a 3 kamra 12 fúvó. 6 szívóvezetékéhez csatlakozik, kis átmérőjű 5 mérőperem van elren­dezve. A 12 fúvóval beszívott gázkeverék térfoga­tát ezen az 5 peremen elrendezett 8 manométer útján mérjük. Az 5 perem és a 12 fúvó között a 6 csővezetékben megy végbe annak a gáznak a gáz­keverékből való elválasztása, abszorpciója vagy vegyi bontása, amelynek viszonylagos mennyisége­méi ni kívánjuk. Az elválasztás 7 kamrában törté­nik. amelyben a gázkeverék térfogatváltozásával járó vegyi vagy fizikai reakció megy végbe, tekin­tet nélkül arra, hogy ez a reakció térfogatnöveke­dést vagy térfogat csökkenést jelent. így például füstgázok CO. tartalmának abszor­­beálása végett KOH káliumhidroxidoldatot (káli­lúgot ) alkalmazunk. A 12 fúvó az abszorbeált C.2- vel csökkentett mennyiségű gázkeveréket szabá­lyozó 11 szelepen át szívja. Ha állandó térfogatú gázkeveréket szívó-fúvót alkalmazunk, akkor n% CO.-nek a 7 kamrában levő kálilúggal való ab­szorpciója és a 6 csővezetékben uralkodó dep­resszió ezzel okozott változása folytán az 5 mérő­­peremen nagyobb térfogatú gázkeverék áramlik át és a CO.. tartalom abszorbeálása előtt mért ere­deti .ha depresszió a 8 manométer tanúsága szerint abszorbeálás után h,, értékre növekszik. Folytonosan változtatható térfogatú gázvezetéket szívó 12 fúvó alkalmazása esetén a fúvó szívóveze­tékebe a 7 kamra és a fúvó közé további 9 mérőpere­met iktatunk és e 9 mérőperem előtt, illetőleg mögött uralkodó nyomások különbségét további 10 differenciálmanométer útján mérjük. A gázkeveréket a 3 kamrába vezető 1 csővezeték­be iktatott 2 szelep zárásakor a 12 fúvó tiszta le­vegőt szív. amely a 4 csövön át a környezeti térből a 3 kamrába, majd az 5 mérőperemen át a fúvó szívóvezetékébe jut és a 13 csővezetéken át nyo­más alatt távozik. A fúvó ti szívóvezetékébe iktatott 11 szabályozószelep útján a 8 (nanométeren az eredeti h„ depressziót állítjuk be. a 10 ¡nanométe­ren viszont az eredeti Hn nyomást olvassuk le. Ez­után nyitjuk a 2 szelepet, amikor is a gázkeverék a

Next

/
Thumbnails
Contents