141941. lajstromszámú szabadalom • Eljárás C-vitamin előállítására

Megjelent 1953. évi február hó l^én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141.941, SZÁM. 12. p. 11-17. OSZTÁLY. - GO-202. ALAPSZÁM. , Eljárás C-vitamin előállítására. Bejelentő: Gyógyszeripari Kutató Intézet, Budapest. A bejelentő által megnevezett feltalálók: dr. Vargha László, dr. Toldy Lajos. Bejelentés napja: 1951. október 26. Ismeretes, hogy a 2-ketpl-l-gulonsav, ill. ennek származékai (pl. metilésztere, vagy diaceton-szár­mazéka) kloroformos oldatban, sósavgázt tartal­mazó alkohol katalizátorral hevítve, aszkorbinsawá laktonizálhatók. Ä képződő aszkorbinsav az oldatból kristályosan kiválik és az ismert módon izolálható. (Franz Elger: 2,462.251. sz. U. S. szabadalom.) Reakcióközegként nemcsak kloroform használható, hanem más oly oldószer is, melyben az aszkorbin­sav nem oldódik, ül. melyben oldékonysága csekély. Ilyen oldószerek lehetnék egyes aromás szénhidro­gének, alifás és aromás halogénezett szénhidrogé­nek, továbbá bizonyos alkoholok, mint pl.: benzol, toluol, xilol, dekalin, diküóretán, szséntetraklorid, triklóretilén, tetraklóretán, bromof orm, klódbenzol, izobutilalkohol stb. (Berezovszkij és Sztrelcsunász: Zsurnal Prikl. Himii, 1949. 1113., Zsurnal Obscsei Himii, 1950. 2072., 187.934. sz, svájci szabadalom.) Katalizátorként előnyösen sósavgázt tartalmazó alkohol használható, de célrevezetők egyéb katalizá­torok is, pl. brómhidrogént vagy kénsavat tartal­mazó alkohol. Az ismertetett módon az aszkorbinsav 80—81 % -os termeléssel nyerhető. Azt találtuk, hogy a fentinél jobb hozamot érhe­tünk el akkor, ha a laktonizálást egy alkalmasan megválasztott azeotropikus desztillációval kötjük össze. Az azeotropikus desztillációt célszerűen úgy végezhetjük, hogy a laktonizálás befejezése után az oldószer egy részét ledesztilláljuk, miközben a víz­zel, alkohollal és acetonnal együtt távozó oldószert, friss oldószerrel pótolhatjuk. De eljárhatunk úgy is, hogy az azeotropikus desztillációt a laktonizálás idő­tartama alatt folyamatosan végezzük, mialatt eset­leg gondoskodunk az eltávozó oldószer pótlásáról. A desztilláció — szükség szerint — vákuumban is végezhető. A nyeredék emelkedésén kívül, az ismertetett el­eijárásnak bizonyos esetekben még egy másik elő­nye is van. A laktonizáláshoz használatos oldósze­\ némelyike ugyanis nem elegyedik sósavgázt L almazó alkohollal, és az ekkor kivált C-vitamin t xósavgázt tartalmazó alkoholt magával ragadva — nehezen szűrhető, nehezen mosható, darabos, tapados tömeggé válik. A azeotropikus desztil­láció eredményeként a fentiekben jellemzett C-vi­tamin finom porrá esik szét, mely most már nehéz­ség nélkül izolálható. A javasolt eljárás szemlél­tetésére a következő példák szolgálnak: 1. 100 g diaceton-2-keto-l-gulonsav-hidrätot, 215 ml széntetrakloriddal és 41.5 ml 20% sósavgázt tartalmazó alkohollal, keverővel és visszafolyós hű­tővel ellátott lombikban 28 órán át forralunk. A forralás folyamán megindul a C-vitamin kiválása, melynek mennyisége a reakció előrehaladásával sza­porodik. A laktonizálás második felében megkezd­jük az azeotropikus desztillációt, melyet oly ütem­ben végzünk, hogy a hátralevő reakcióidő alatt a jelenlevő oldószernek" mintegy a fele desztilláljon át. A nyert szuszpenzióhoz 100 ml széntetrákloridot adunk, majd a C-vitamint a szokásos módon izolál­juk. A termelés 84%-os. 2. 100 g diaceton-2-keto-l-gulonsav-hidrátot 215 ml triklóretilénnel és 41.5 ml 20% sósavgázt tar­talmazó alkohollal 18 órán át az 1. alatti készülék­ben forralunk^ A forralás befejezése után a vissza­folyós hűtőt desztilláló hűtővé szereljük át és az átdesztilláló folyadék friss oldószerrel való folyama­tos pótlása mellett 200 ml oldószert lepárolunk. Az ismert módon izolált C-Vitamin-mennyisége, 85%-os termelésnek felel meg. 3. A 2. példában ismertetett módon járunk el, azzal a különbséggel, hogy a laktonizálás második felében az oldószer mintegy felét lepároljuk. A nyert szuszpenziót 100 ml triklóretilénnel elegyítjük és a C-vitamint a szokásos módon izoláljuk. A terme­lés megegyezik a 2. példa alattival. Igénypontok: 1. Eljárás aszkorbinsav előállítására, 2-keto-l­gulonsavból, ill. ennek származékaiból azzal jelle­mezve, hogy a reakciót — melyet az ismert módon aromás szénhidrogénekben, alifás és aromás halo­génezett szénhidrogénekben, vízben rosszul oldódó alkoholokban, erős ásványi savat tartalmazó alko-

Next

/
Thumbnails
Contents