141928. lajstromszámú szabadalom • Cukorgyártási eljárás

Megjelent 1953. évi február hó 1-én. x ; • , : J • — ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141.928. SZÁM. 89. d. OSZTÁLY. - LA-190. ALAPSZÁM. Cukorgyártási eljárás. Lambinon Guillaume, cégvezető, Ixelles (Belgium). Pótszabadalom a..141.540. számú törzsszabadalomhoz. 50. XI. 6. A pótszabadalom bejelentésének napja: 1951. május 5. Belgiumi elsőbbsége: 1950. nujjus 9. A törzsszabadalom szerinti eljárás lényege az, hogy a cukorrépa, cukornád nyerslevét vagy más cukrosítható anyagot, előzetes tisztítás nélkül, vala­mint anélkül, hogy a „nemcukrok"-nak nevezett tisztátlanságokat eltávolítanók, közömbösítjük, majd a nyersleyet, elpárologtatása előtt, az anyag villa­mos kondicionálásán alapuló fizikai módszerek vala­melyikének közvetlenül alávetjük, mely módszerek a íoldalkáliást tisztátlanságok kristályosodási képessé­gét megszüntetik, majd a levet elpárologtatjuk, főz­zük és ismert elválasztási eljárásnak vetjük alá, amikör is kristálycukort és. az invertcukrot érintet­lenül tartalmazó, újfajta melaszt kapunk. A találmány a 141540. számú törzsszabadalom sze­rinti eljárásnak javítására és tökéletesítésére vonat­kozik oly célból, hogy az eljárás könnyű alkalmazá­sát lehetővé tegyük és a legjobb kitermelési felté­telek melletti kivitelét biztosítsuk anélkül, hogy a lének bepárló berendezéseken való kezelése alatt fel­lépő tetemes habképződés zavarólag hatna. E célból a nyerslevet azután, hogy azokon a ké­szülékeken haladt át, melyek a tisztátlanságok kris­tályosodási képességét lerombolják, hablecsapókkal ellátott bepárló berendezésekben vetjük alá bepár­lásnak, mely hablecsapók a habot a létől elkülönítik és ez utóbbit a bepárló berendezésekbe vissza­szállítják. Másrészről, az elektromágneses indukciós vágy rádióaktiváló készülékeknek a nyerslevek kezelése tekintetében maximális hatásának biztosítására, e készülékeket úgy kell méretezni, hogy hatékonysági tényezőjük a víz kezelésére használatos, normális készülékeknek háromszorosa legyen. A csatolt rajz a bepárló berendezésekben kezelt lé túlnagy habképződésével járó hátrányokat ki­küszöbölő hablecsapónak példaképpen! kiviteli alak­ját szemlélteti. A rajz egyetlen ábráján —1— a bepárló beren­dezés fedele, mely fölött a hablecsapó foglal helyet. Ez utóbbit zárt —2— henger alkotja, melymek: át­mérője ,az elpárologtató berendezés átmérőjével azo­nos. A henger fenekét —3— cső töri át, mely az —1— fedél közepéhez csatlakozik és a -r-2— hen­gerbe ez utóbbi magasságának kb. y3 részéig nyú­lik be. A -—3— cső a hablecsapó közepe és az el­párologtató berendezés belseje között közlekedést lé­tesít. A -^3— cső felső része a lefelé hajló —4— veze­tékek útján közlekedik a hableesapóval. A v-2— henger felső részén kialakított —5— nyílás a bepárló berendezés —1— fedőjében szokott módon elhelyezett légtelenítő vezetékkel közlekedik. Végül az oldalsó —6— cső a habtól elkülönített" levet az elpárologtató alsó részébe vezeti vissza. A bepárlás folyamán igen nagy mennyiségben képződő és a kezelt nyerslével együtt a —3— cső­ben felszálló habot a —4— csövek a fenék felé le­csapják. A hab az általa tovaragadt létől elválik és a lé, a —6— csövön át, a bepárlóba kerül vissza, míg a létől elkülönített gőzök és gázok az —5— nyíláson át elszivatnak. Ily módon úrrá leszünk a habon és elkerüljük a nyerslé ismertetett kezelése folyaimán a vákuum okozta veszteségeket. Végül megemlítjük, hogy a lé közömbösítésének nem kell szükségképpen azon a fizikai kezelés előtt végbemennie, melynek rendeltetése a kristályosodási képesség lerombolása ,illetve a tisztátlanságok be­vonása; hanem a lé közömbösítése e kezelés után is foganatosítható. •. Szabadalmi igények: 1. A' 141.540. sz. törzsszabadalom szerinti el­járásnak további kiképzése, melyre jellemző, hogy a nyerslevet, melyet a tisztátlanságok kristályoso­dási képességet leromboló készülékeken átvezetünk, hablecsapókkal felszerelt bepárló berendezésekben párologtatjuk be, mely hablecsapók a habot a létől elkülönítik és ez utóbbit a bepárló berendezésekbe visszavezetik. 2. A 141.540. szánni törzsszabadalom szerinti el­járásnak további kiképzése, melyre jellemző, hogy a nyerslevek kezelésénél az elektromágneses induk­• ció vagy rádióaktiváló készülékek fokozott hatékony­ságának elérése céljából, e készülékek hatékonysági

Next

/
Thumbnails
Contents