141914. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés energia előállítására atomok szétbontásával

Megjelent 1953 évi február hó 1-én t _, ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141.914. SZÁM. 40. c. 17. OSZTÁLY. - C—6037. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés energia előállítására atomok szétbontásával. Commissariat a FEnergie Atomique, Paris, mint a Centre National de la Recherche Scientifique cég, Paris, jogutóda. A bejelentés napja: 1946 augusztus 10. Franciaországi elsőbbsége: 1940 május 1. (A 620—1940. M, E. sz. rend. alapján.) A találmány energia termelésére való eljárás é3 berendezés az urán vagy más hasonló elem atom­jainak szétbontása révén. Ismeretes, hogy uránnak neutronokkal való be­sugárzása ezen anyag atommagjainak rombolását vagy szétbomlását okozza és ez a szétbomlás igen jelentős energia-felszabadítással jár az eljárásban résztvevő urán vagy uránszerü anyagok mennyi­ségéhez képest. Ez az atomszétbontás új neutronok kisugárzásához vezet, melyek közül egynéhány akkor, amikor más urán-atommagokkal találkozik, a maga részéről újabb szétbontásokat hoz létre. Ilyen módon robbanó természetű láncreakció kelet­kezik a folyamatban, amely az uránszerű anyag bel­sejében terjed tovább. Egy ilyen folyamatnak ipari alkalmazása céljá­ból és a felszabadított energia gyakorlati felhasz­nálása végett szükség van arra, hogy a folyamat­ban résztvevő anyagot olyan feltételeknek vessük alá, amelyek a szétbomlások továbbterjedését biztonsá­gosan megszabják. E célból javasolták már az új neutronok pályájába, azoknak új uránatommagokkal való esetleges találkozási pontja előtt, egy vagy több könnyű vagy nagyon könnyű elemet elhe­lyezni, így pl. hidrogént, amely víz vagy deutérium alakjában lehet jelen, de előnyösen nehézvíz formá­jában kerül alkalmazásra, vagy szenet, mely anya­gok hatása, hogy a kisugárzott új neutronoknak vagy azok egy részének sebessége az atom-szét­bomlások folyamán csökken, olykép, hogy azok ú. n. lassú vagy termikus neutronokká válnak. Ez utób­biak közelítően jermikus egyensúlyban vannak az­zal a környezettel, amelyben hatniok kell. Azt is tudjuk, hogy valamelyik uránatommag szétbontása­kor ú. n. gyors neutronok keletkeznek, amelyeknél kisebb annak a valószínűsége, hogy új szétbontá­sokat létesítenek, mint az ú. n. lassú neutronok. Ismeretes továbbá, hogy egyes elemek erősen el­nyelik a neutronokat, ha azok sebessége szűk hatá­rok között van és ezek a határok az elnyelő anyag­tól függenek, úgy szokták mondani, hogy ezeket a neutronokat rezonancia folytán abszorbeálta az anyag és ezeket a neutronokat gyakran rezonencia­neutronoknak nevezik. A találmány olyan eszközöket létesít, amelyek lehetővé teszik, hogy igen előnyösen hassunk a láncreakció keletkezésére az uránszerű anyagban, egy berendezés és eljárás alkalmazásával, melynél az anyag belsejében egy vagy több lassítóelem ke­rül alkalmazásra. Ezeket a lassító elemeket általában véve az urán­szerü anyag belsejében sűrű, uránmentes anyagok éspedig homogén vagy nem homogén anyagok »alak­jában helyezzük el. Ezek az anyagok szilárd testekből állhatnak, vala­mely burkolattal vagy anélkül. Vagy állhatnak fo­lyadékból vagy pl. zárt térben lévő gázokból, zö­mök, illetve tömör alakkal bírhatnak, tehát pl. koc­kaalakúak, gömbszerűek vagy poliéder alakúak le­hetnek, amely testek egyik mérete sem lényegesen nagyobb, mint. a másik méret. De azt is megtehet­jük, hogy ezeknek a testeknek ezzel ellentétben hosszúkás alakot adunk, így pl. hengereset, erősen asszimetrikus ellipszoidot, vagy más hasonló testei alkalmazunk, pl. lapítottat, vagy lemezalakut, réte­get és egyebeket. Az alábbiakban a lassító elem tömegének „mé­rete" alatt értjük: ha a tömeg kockaalakú, élének felét, ha a tömeg zömökalakú (pl. gömb- vagy poli­éderszerű) a megfelelő (ugyanilyen köbtartalmú) kocka fél élhosszát. ha a tömeg hosszúkás alakú, keresztmetszetének megfelelő (ugyanolyan területű*) négyzet fél élhosz­szát, ha a tömeg lapított alakú, fél vastagságát. A találmány egyik jellegzetessége abban áll, hogy a lassító elemek mindegyikének egy olyan méretet adunk, amely legalább egyenlő a rezonancia-neutro­nok által két lassító ütközés között befutott köze­pes úttal és legfeljebb egyenlő azzal a vastagság­gal, amely szükséges, hogy 1 : 2.7 arányban csök-

Next

/
Thumbnails
Contents