141894. lajstromszámú szabadalom • Öntödei magkötőanyag és eljárás alkalmazására

Megjelent 1953. évi február hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL ABADALMI LEÍRÁS 141.894. SZÁM. 31. c. 6. OSZTÁLY.'— Re-37. ALAPSZÁM. Öntödei magkötőanyag és eljárás alkalmazására, A Magyar Állam, mint Reichart Ödön vegyészmérnök, budapesti lakos jogutóda. A bejelentés napja: .1949 szeptember 3. Azt találtam, hogy a répacukorgyártás hulladé­kából, a kilúgozott répaszeletből tetszőleges módon, de különösen légköri nyomáson és kénessavval fel­tárt termék öntödei célokra kiválóan alkalmas mag­kötőanyag, mellyel az eddig e célra használatos egyéb, drágább vagy kevésbbé megfelelő magkötő­anyagok,, ú. m. dextrin, melasz, szulfithulladéklúg, stb. egészben vagy részben helyettesíthetők. A ter­mék alkalmas továbbá arra, hogy adott esetben más, nemesebb vagy csak külföldről beszerezhető plasztifikálóanyagokkal vagy magkötőanyagokkal, ú. m. bentonittal, lenmagolajjal, bitumenes anya­• gokkal stb. együttesen az említett hozagok mennyi­ségének csökkentését tegye lehetővé anélkül, hogy a szóbanforgó magkötőanyaggal készült formák fel­használhatósága csökkenne. A szóbanforgó termék nem egynemű; általában' pektocellulózefélék, arában, poligalakturonsavak és szaponinfélék váltakozóarányú keverékéből áll és viszkozitása ,a feltárás módjától és egyéb körül­ményektől függően, változó. A anyagot a továb­biakban répapektinkivonatnak nevezzük. Az öntödei technológiában a magkötőanyag lé­nyeges követelménye, hogy a homokszemcséken ösz­szefüggő, filmszerű bevonatot képezzen. Megállapí­tottam, hogy a répapektinkivonat ennek a követel­ménynek kiválóan megfelel, minthogy hosszú mo­lekulaláncokból áll, továbbá kolloidális duzzadóké­pessége folytán és viszkozitásától függően nemcsak ragasztóanyagként, hanem egyéb magkötőanyagok , hordozóanyagaként is felhasználható. Ez utóbbi esetre akkor van szükség, ha az öntőformától olyan tulajdonságokat kívánunk meg, pl. magas hajlító­szilárdságot, vagy hőellenállást stb., mely a répa­pektinkivonattal magában el nem érhető. Ilyen eset­ben a répapektinkivonatot, ä találmány értelmében, pl. bentonittal és/vagy száradó vagy féligszáradó olajokkal, szurokkal, gyanta- és bitumenfélékkel', glicerinnel, keményítővel stb. keverve alkalmazzuk. A répapektinkivonat az olajszerű magkötőanyaggal homogén kolloid emulziót alkot, ami a formázó­homok formáihatósági időtartamát, de magát a for­maállóságot is kedvezően befolyásolja. A répapektinkivonat nem higroszkópos, mész- és cukormentes (a Fehling-reakciót nem adja), tehát nem karamelizálódik és kötőkjépessége homokkal szemben magasabb, mint a melaszé vagy szulfithul­ladéklúgé, melyeket a fenti célra, ú. m. különböző nemesebb magkötőanyagok helyettesítésére vagy pótlására széltében alkalmaznak. A kereskedelmi forgalomban hozzáférhető répa­pektinkivonat általában kb. 12% szárazanyagot tar­talmazó, viszkózus folyadék. Magkötőanyagként a találmány értelmében előnyösen ennek 30—50% szárazahyagtartalmú sűrítményét használjuk. Eljár­hatunk úgy is, hogy a kivonat száraz porát vízben oldjuk és így állítjuk elő a kívánt, 30—50%-os oldatot. Végül úgy is eljárhatunk, hogy a számított mennyiségű (pl. a homok 5—6 súlyszázalékának megfelelő) száraz por egy részét oldat alakjában, maradékát szilárd alakban adagoljuk a homokhoz; mely esetben a poralakú anyag oldódása a homok, víz ,és egyéb hozagok homogenizálása közben követ­kezik be. A találmány szerinti magkötőanyag alkalmazásá­nál figyelembe veendő a formázandó homok vegyi összetétele és fizikai tulajdonságai. jMás és más viszkozitású, szárazanyagtartalmú és mennyiségű pektinkivonat alkalmas a különböző homokszemcse­nagyságú, agyagtartalmú és bányanedvességtartalmú homok esetében. Ezek a tényezők előkísérletekkel megállapíthatók. A találmány szerinti magkötő­anyag felhasználási módja tehát tág határok között változtatható anélkül, hogy ezzel a találmány kere­teit túllépnők. A szakembernek módjában van, hogy a rendelkezésére álló homokanyag, a készítendő forma alakja és felhasználási módja (nedves vagy szárított formában való öntés), valamint a rendel­kezésre álló pektinkivonat vizsgálata alapján a ho­mokhoz adagolandó pektinmennyiséget a konkrét esetre megállapítsa. Minél magasabb a formától megkívánt mechani­kai szilárdság, annál nagyobbra választandó a pek­tin-hozag mennyisége. Általában 2—6% közötti pektinhozag bizonyult célszerűnek. Szabadalmi igénypontok. 1. öntödei magkötőanyag, melyre jellemző, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents