141876. lajstromszámú szabadalom • Filtovábbító és rögzítő szerkezet

Megjelent 1953. évi január hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141.876, SZÁM. 57. a. 33-63. OSZTÁLY.. — Wi—27. ALAPSZÁM. Filmtovábbító és rögzítő szerkezet. Wilfing'er Gyula kinotecliiiikiis, Budapest. A bejelentés napja: 1950. november 10. Az üzemi célokat szolgáló mozgófényképvetítő berendezéseknél a filmszalag szakaszos továbbítása ma már túlnyomórészit máltai keresztes filmtováb­bító Szerkezettel történik, még pedig a máltai ke­reszt azon alakjával, melynél az átváltó csap (a) váltáskor a kereszt hornyába érintő -irányban vág be. (1. ábra.) Az ilyen rendszerű máltai kereszttel érhető el az a váltási görbe; mely a film kímélése szempontjá­ból ideális váltási görbét legjobban megközelíti. Ez a továbbító rendszer azonban mégsem minden szem­pontból megfelelő. Tudjuk ugyanis, hogy a mozgó­fénykép vetítése annál tökéletesebb és a vetítéshez használt fényforrás kihasználása annál gazdaságo­sabb, minél rövidebb a képkockák átváltási ideje és minél hosszabb az az idő, ameddig a képkocka a vetítőkapuban nyugodtan áll. A fentebb leírt máltai kereszt négyágú kivitelé­nél (mely a normálfilmes vetítőgépeknél általában használatos) egy képkocka leadási idejéből 25% esik a képkocka átváltására és 75% a film nyu­godt állására; amely állási időből azonban a kép vibrálását kiküszöbölő ú. n. blende ellenszárny újalbb 25 % -ot eltakar és így a teljes fényveszteség már 50 % lesz. Ha ugyanilyen rendszerű, de 8 ágú máltai keresztet —• mely talán inkább máltai csillagnak nevezhető — szerkesztünk, úgy ennél a leadási idő­ből már 2X37.5%, azaz 75% esik a takarásra és a fényforrásból csak 25% lesz hasznosítva. Mivel pedig a keskenyfilm leadásához a film kisebb mé­retei folytán legalább 8 fogas filmtovábbító dobra és így 8 ágú máltai keresztre van szükség, ez azt jelenti, hogy az ilyen rendszerű máltai kereszt kes­kenyfilmes gépekhez gyakorlatilag nem használható. Ez okból történt, 'hogy a keskenyfilmgépeknél eddig általában a 4 ágú máltai keresztet használták, mely­nél a fényveszteség csak 50% és a 8 fogas kereszt­dobót 2 : l-es áttétellel hajtották. Gyakorlatilag azonban az áttétellel hajtott keresztdobbal igen ne­héz azt a nyugodt képállást elérni, mint a máltai kereszttel egy tengelyen lévővel. A cél tehát az, hogy a máltai kereszt ma már gyakorlatilag elterjedt és bevált rendszerének vál­toztatása nélkül kedvezőbb, gyorsabb lehuzási időt érjünk el anélkül, hogy a váltási görbe megváltoz­zék. Ezt az alábbi módon érhetjük el: Mint tudjuk, a máMai kereszthez kapcsolódó ú. n. excentertárcsán elhelyezett (a) csap minden fordu­latnál egyszer vágódik a (b) kereszt hornyába és a kereszt egy szárnyát váltja át. Így tehát négyágú máltai keresztnél, ha az excentertárcsa pl. másod­percenként egyet fordul, úgy ebből 1 / i mp. esik a váltásra és 3 / 4 mp. a nyugodt állásra. Ha azonban az excentertárcsa fordulatát mp-ként kettőre emel-­jük (2. ábra) és ugyanaikkor úgy vezéreljük, hogy a (a) váltócsap a kereszt átváltása után vissza­húzódjék és egy üres fordulatot végezve csak a má­sodik fordulatnál vágódjék ismét a (b) kereszt hornyába, már csak Vs mp, fog a váltásra és 7 /s mp. a nyugodt állásra esni, tehát a váltási idő fe­lére csökkent. Ha a csappal ikét üres fordulatot vé­geztetünk, a váltási idő 73-ára, ha hármat 'A-ére csökken és így tovább. A (a) váltócsap vezérlését sokféle módon végez­hetjük. Egyik megoldási módja szerint (2. ábra) a (f) vezérlőtengelyen — melynek fordulatszáma két­szeres, mint az (g) excentertengelyé, (h) vezérlő­tárcsát helyezünk el olyan szögben, hogy az az (g) excentertengelyt minden '/a (fordulatnál annyira húzza hátra, hogy a (a) váltócsap át tudjon for­dulni anélkül, hogy a (b) kereszt hornyába vágód­jon. Újabb V2 fordulat után az (g) excenterten­gelyt pedig ismét eredeti helyzetébe vezérli. így tehát a (f) vezérlőtengely egy fordulata alatt a (g) excentertengelyre szerelt (a) váltócsap a (b) ke­resztet egyszer átváltja, egyszer pedig üres fordu­latot végez. Természetesen szükséges az, hogy az alatt az idő alatt, amíg a váltócsap visszahúzódva forog, az ex­centertárcsa kereszthez kapcsolódó (c) zárófelülete állandóan kapcsolódjék a (b) kereszthez, nehogy az nyugalmi állásából elmozduljon. A nyugalmi helyzet biztosítását természetesen elérhetjük más módokon is, a lényeg csupán az, hogy a kereszt nyugalmi állását az alatt az idő alatt, amíg a váltó­csap visszahúzódik, valamilyen módon biztosítsuk. Ez szükséges nem csak azért, hogy a kép nyugodtan álljon, hanem azért is, hogy a váltócsap a követ­kező bevágásnál ismét pontosán a horonyra ta­láljon.

Next

/
Thumbnails
Contents