141854. lajstromszámú szabadalom • Fluoreszcens csöves világító berendezés, illetőleg fluoreszcens cső

,, Megjelent 1952. évi december hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141.854. SZÁM. 21. f. 82-87. OSZTÁLY. - EE-104. ALAPSZÁM. # Fluoreszcens csöves világító berendezés, illetőleg fluoreszcens eső. Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt-, Budapest. A bejelentő által megnevezett feltalálók: Szigeti György # és Bodó Zoltán mérnökök, Budapest. A bejelentés napja: 1951. január 10. A fluoreszkáló lámpák a fluoreszkáló anyag spek­trumán kívül' a higany vonalait is kisugározzák. Ezek közül a vonalak közül igen nagy intenzitá­suak találhatók 4000 és 4500 A között. E higany­vonalak láthatósága ugyan igen kicsiny, mégis, nagy energiatartalmuknál fogva fiziológiailag kel­lemetlen hatásokat, a szem korai kifaradását, szem­héjfájást, szemtáji (homlok) fájdalmakat okoz­hatnak. Ismeretesek e vonalak kiküszöbölését célzó törek­vések, így pl. ismeretes az, hogy a fluoreszkáló lámpák buráját sárga üvegből készítették, vagy sárga bevonattal látták el e vonalak kiszűrése cél­jából. A találmányunk szerint ezt a hátrányt úgyj kü­szöbölhetjük ki, ha gondoskodunk arról, hogy a 4000 o és 4500 A közötti ibolya és ibolyáskék fény hoszr szabb hullámú fluoreszcencia gerjesztésére fordít­tassák. A találmány alapgondolata az, hogy a fényforrás körül olyan szűrőket alkalmazunk (berendezés), vagy pedig olyan sárga üvegből készítjük magát a burát, vagy olyan sárga anyaggal vonjuk be azt, e hogy a 4000 éa 4500 A közti fényt elnyelve azzal hosszabb hullámhosszú fluoreszkáló fény kibocsá­tására gerjesztődik. Lehetséges azonkívül e hatást úgy is elérni, hogy a fenti tartományba tartozó hullámhosszúságú fény átalakítását célzó szűrő­anyagot a fluoreszkáló porhoz keverjük. Lehet azon­kívül a megoldás az, hogy a lámpát egy a fenti kö­vetelményeknek megfelelő sárga burával, vagy sár­gára festett burával vesszük körüí. A fenti célok elérésére legalkalmasabbnak mutatkozott a cinkkad­miumszulfid, vagy a krómmal aktivált alumínium­oxid. A találmány tárgya ezek szerint fluoreszkáló csö­ves világító berendezés, mely' olyan fluoreszkáló o üvegből készült, amely a, 4000 és 4500 A közti fényt nagyobb hullámhosszúságú fénnyé alakítja, vagy a o fenti cél elérése céljából a cső ä 4000 és 4500 A közti fényt nagyobb hullámhosszúságúvá alakító fluoreszkáló anyaggal kívülről, vagy belülről bevo­nattal van ellátva, vagy pedig olyan cső, amelynél az ilyen anyagot az eredeti fluoreszkáló por közé keverjük. Szabadalmi igénypontok: 1. Fluoreszkáló csöves világító berendezés, jelle­o ' mezve a 4000 és 4500 A közötti ibolya és ibolyáskék fényt nagyobb hullámhosszúságúvá átalakítható szűrővel. - . . 2. Az 1. igénypont szerinti fluoreszkáló csöves világító berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve,. o hogy a cső a 4000 és 4500 A közötti fényt na­gyobb hullámhosszúságúvá átalakító üvegből ké­szült. 3. Az 1—2. igénypontok szerinti fluoreszkáló csö­ves világító berendezés kiviteli alakja, jellemezve j .o • a fluoreszkáló lámpát körülvevő, 4000 és 4500 A \ közti fényt nagyobb hullámhosszúságú fénnyé át- •* alakító fluoreszkáló üvegburával. 4. Az 1—3. igénypontok szerinti világító beren­dezés kiviteli alakja, jellemezve olyan bevonattal o bíró üveg alkalmazásával, amely a 4000 és 4500 A közti fényt nagyobb hullámhosszúságú fénnyé ala­kítja át. * 5. Az 1—L igénypontok szerinti világító beren­dezés ykiviteli alakja, jellemezve cink-kadmiumszul- -fid, vagy pedig krómmal aktivált alumíniumoxid alkalmazásával. 6. Az 1—5. igénypontok szerinti fluoreszkáló cső o kiviteli alakja, jellemezve a 4000 és 4500 A közti \ hullámhosszú fényt nagyobb hullámhosszúságú fénnyé átalakító üvegből készült burával. 7. Az 1—6. igénypontok szerinti fluoreszkáló cső kiviteli alakja, jellemezve külső vagy belső felüle­o tén elhelyezett a 4000 és 4500 A közti fényt na­gyobb hullámhosszúságú fénnyé átalakító réteggel. 8. Az 1—7. igénypontok szerinti fluoreszkáló cső kiviteli alakja, jellemezve a fluoreszkáló por közé kevert sárgaszínű anyaggal. 9. A 8. igénypont szerinti fluoreszkáló cső kivi­teli alakja, azzal jellemezve, hogy a belekevert anyag, pl. cinkkadmiumszulfid, vagy krómmar aktivált alu­míniumoxid. Kiadásért felel a Tervgazdasági Könyvkiadó igazgatója.

Next

/
Thumbnails
Contents