141835. lajstromszámú szabadalom • Billenő elemekből álló, fokozatosan nyitható, zsalus, duzzasztó zsiliptábla

Megjelent 1952. évi december hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141.835. SZÁM. 84 b. OSZTÁLY. •— M—13.414. ALAPSZÁM. Billenő elemekből álló,•. fokozatosan nyitható, zsalus, duzzasztó'zsiliptábla. Sulyok Béla oki. mérnök Budapest, mint Mattyasovszky László oki. mérnök, építési vállalkozó Budapest jogutódja. A bejelentés napja: 1947. október 23. A 116.189. sz. szabadalommal védett, fokozato­san nyitható; duzzasztó zsiliptábla-szerkezet jelleg­zetessége az, hogy a zsiliptábla-szerkezetet a nyi­tásnál fel kell húzni. Ennek a megoldásnak az a hátránya, hogy a felhúzott, redőnyszerű zsiliptábla­szerkezet számára megfelelő magasságú állványra van szükség, amelynek tetején elhelyezett kezelőhíd csak körülményesen közelíthető meg. Másik jelleg­zetessége ennek a zsiliptábla-szerkezetnek, hogy an­nak miden egyes vízszintes redőnyelemét szét kell húzni abban az esetben, ha a teljes nyitás kívána­tos és így meglehetős időbe telő és munkát igénylő "müveletet kell elvégezni, hogy a kívánt cél elérhető legyen. Bár a: teljes táblás zsilipákkel szemben már az említett szabadalomnál is lényegesen kisebb fel­húzóerőre van szükség, mégis nyitásnál a zsilip­tábla-szerkezet egész önsúlyát le kell győzni, ami­hez még a fellépő víznyomás okozta súrlódási ellen­állás is járul. A találmány ezeket a hátrányokat akarja kikü­szöbölni. • "> ,' A találmány lényege az, hogy a zsiliptábla oly vízszintes (a) elemekből áll, amelyek kapuszerű keretben, billenthetően vannak a vízszintes (c) ten­gelyeken- elhelyezve, amiáltal, az egész* zsiliptábla felhúzás helyett," az (a) elemek, megfelelő billentő szerkezet segítségével, zsalúszerüen nyílnak. Az (a) elemek egymás után helyezhetők mozgásba. Az egyes elemek (b) karokkal vannak ellátva, végükön (f) görgőkkel.' A zsiliptábla nyitása oly­képpen történik, hogy ezeket a (b) karokat a füg­gőlegesen mozgatható (d) nyomorúd nyugvó, zárt helyzetükből kibillenti, amiáltal az egyes elemek abban a sorrendben nyílnak, ahogy a nyomorúd vége a karokhoz ér. A zsiliptábla nyitása tehát fo­kozatosan történik. . Minthogy a nyitásnál csupán az (a) elemek ten­gelyének csapsúrlódását kell leküzdeni, a nyitás művelete csekély erőt igényel és rövid idő alatt hajtható végre. A (d) nyomorúd emelésével vagy süllyesztésével szabhatjuk meg az egyes (a) elemek nyilasi mér­vét és a nyitandó elemek számát; minél lejjebb toljuk a nyomórudat, annál nagyobb az (a) elem nyílásának mérve és a kinyitott elemek száma. Minthogy a (d) nyomorúd minden közbenső ál­lásban rögzíthető, ezáltal a már nyitott (a) elemek is rögzítve maradnak mindaddig, míg a nyomó­rudat vissza nem húzzuk. Az (a) elemek rombusz vagy deltoid keresztmet­szetűek. Mivel a zsiliptábla csukott állapotában az egyes (a) elemek (c) tengely alatti részére gya­korolt víznyomás mindig nagyobb, mint a tengely feletti részre gyakorolt víznyomás, ennélfogva — az erőkülönbözet folytán -— az (a) elem önműkö­dően záródik. Ezt az önműködő záródást még azzal is fokozhatjuk, ha a billenő (a) elemeknek deltoid alakú keresztmetszetet adunk, amikoris a (c) ten­gely alatti rész nagyobb felületű, mint az elemnek tengely feletti része és a nyomáskülönbség ennek folytán növekszik. Zárt állapotban az (a) elemek vízszintes élei egymást fedik és megakadályozzák a víz átáramlá­sát. A legfelső (a) elem felső és a legalsó elem alsó éle (x) keresztlécekre támaszkodik, ezzel megakadá­lyozva az elemek átbillenését. A zsiliptábla nyitása tehát elemenként egymás­után, fokozatosan történik. Mivel pedig a nyitás mérve pontosan beállítható, szükség esetén (pl. ön­tözéseknél) az átömlő víz mennyisége is pontosan szabályozható, vagyis adagolható. Amennyiben valamely okból (pl. jég, vontatvány, stb.) a teljes zsilipnyílás volna szabaddá teendő, az egész kapuszerű keret, amelyben a zsilip tábla­szerkezet elhelyezést nyert, az összes (a) elemek kinyitása, illetve a yízszintkülönbség kiegyenlítése után, sarkai körül, kézzel könnyen kinyitható. A találmány szerinti, billenő (a) elemekből álló, fokozatosan nyitható, zsalus, duzzasztó ..zsiliptábla két kiviteli alakját a mellékelt rajz négy ábrája tünteti fel. Az 1. ábra oly megoldást tüntet fel elölnézetben, ahol a zsiliptábla öt billenő (a) elemből áll, melyek közül a felső két elem már teljesen nyitva van, míg a harmadik elem csak részlegesen nyitott, az alsó két elem pedig zárt helyzetben van. A 2. ábra ugyanennek a helyzetnek keresztmet-

Next

/
Thumbnails
Contents