141832. lajstromszámú szabadalom • Eljárás műanyagok előállítására kevéssé itatható hulladékok felhasználásával

Megjelent 1952. évi december hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141.832. SZÁM. 39. b. 16-27. OSZTÁLY. - KE—247. ALAPSZÁM Eljárás műanyagok előállítására kevéssé itatható hulladékok felhasználásával. Kveton Rudolf mérnök, Strelské Hostice (Csehszlovákia). A bejelentés napja: 1951. április 2- ' A találmány' eljárás műanyagok előállítására ke­véssé itatható hulladékokból, különösen növényi és ásványi hulladékokból, Ilyen növényi hulladékok mindenekelőtt a fűfélék termésének pelyvája, va­lamint az olajpogácsák, vagy -lepények, vagyis a mák-, len-, ricinius- és másefféle olajok sajtolása­kor a magokból visszamaradó alkatrészek. Az ilyen olajpogácsákat, melyek hosszantartó tárolásra al­kalmatlanok, eddig haszontalan hulladéknak tekin­tették. Az új eljárásnál azonban egyéb hulladékok is tekintetbe jönnek, így különböző eredetű porok, hamu, salak és máseffelék. Ezenkívül felhasználhat­juk az állati eredetű kevéssé itatható hulladékokat is. A találmány szerint az említett, kevéssé itatható hulladékokat akkora mennyiségű műgyantaoldattal dolgozzuk fel, amekkora mennyiséget e hulladékok felvenni képesek, majd ezeket megszárítjuk. A hul­ladékok és a műgyantaoldat keverése néha előnyö­sen hevítés közben történik, melynek hőfoka kere­ken 100 C° lehet. Eddig az így kapott termékeket megszárították és sajtolták. Az így kapott sajtolt darabok azonban kevésbbé jó minőségűek, főként vízzel szemBén kevésbbé ellenállók. A találmány szerint a műanyagok tulajdonságait erősen meg­javítjuk, azzal, hogy az őrölt terméket a műgyan­ták oldatával ismét itatjuk, még pedig ismét annyi oldattal, amennyit az felvenni képes. Az eljárást néhányszor megismételhetjük. Az alkalmazott ol­datokat már eleve úgy választhatjuk meg, hogy kölcsönhatásukkal, a végtermék kívánt fizikai és kémiai tulajdonságait .biztosítsuk. Az alábbiakban a felhasználható műgyantaolda­tok néhány példáját közlöm, a találmány keretén belül azonban más célszerű oldatok is alkalmazha­tók. Ilyen tehát pl. az amidok és aminők aldehidek képzett kondenzátumainak oldata, melyet tetszőle­ges alkalmas módon készítünk el, továbbá fenolok aldehidekkel képzett kondenzátumainak oldatai vagy diszperziói,, poliészter-, esetleg poliamidianya­gok oldatai, polimerizálás folytán keletkező anya­gok, így pl. poliakrilnitril stb. oldatai. 1. példa. Ricinusolajpogácsákat karbamid-formaldehid­kondenzátum oldatával 90°-os hevítés mellett teljes telítődésig itatunk. A kapott anyagot megszárítjuk, megőröljük és ismét a karbamid-formaldehid-kon­denzátumnak ugyanazzal az oldatával itatjuk, is­mét megszárítjuk és megőröljük. 2. -példa. Búzapélyvát alkidkondenzátum vizes alkoholos oldatával itatunk, a masszát megszárítjuk és meg­őröljük. Egy másik munkamenetbe finomra őrölt salakot itatunk fenol-aldehid-kondenzátum oldatá­val; ezt a masszát is megszárítjuk és megőröljük. A két munkamenetből kapott liszteket'ezután egy­mással összekeverjük, poliészteranyagok oldatával itatjuk, megszárítjuk, megőröljük és mindjárt saj­toljuk. > Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás sajtolt műanyagok előállítására ke­véssé itatható növényi és ásványi hulladékok fel­használásával, azzal jellemezve, hogy a hulladéko­kat akkora mennyiségű műgyantaoldattal itatjuk, amennyit azok felvenni képesek, ami után a masz­szát megszárítjuk és őrlés után műgyantaoldattal ismét összehozzuk és ugyanazt az eljárást esetleg néhányszor megismételjük. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás kiviteli módja, azzal, jellemezve, hogy a hulladékok és a műgyanta­oldat keverése 100 C° körüli hevítés mellett tör­ténik. 3. Az 1. igénypont szerinti eljárás kiviteli módja, azzal jellemezve, hogy az egyes mankaiWenetek különböző oldatait már eleve úgy választjuk mieg, hogy kölcsönös hatásuk a végtermék kívánt fizikai és kémiai tulajdonságait eredményezze. A kiadásért felel a Tervgazdasági Könyvkiadó igazgatója. Terv Nyomda. — 1770 — F. v.: Sumits István.

Next

/
Thumbnails
Contents