141791. lajstromszámú szabadalom • Eljárás csövek felerősítésére hegesztéssel

Megjelent 1952. évi október hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141.791 SZÁM. 49 h. 34—37 OSZTÁLY. — VJ-28. ALAPSZÁM. Eljárás csövek felerősítésére hegesztéssel. v Vítkovické Zelez^rny Klementa Góttwalda, národni podnik cég és HUBR Rudolf gépészmérnök, mindketten Ostrava (Csehszlovákia). A bejelentés napja: 1949. december 7. Csehszlovákiai elsőbbsége: 1948. december 8. A találmány eljárás kisebb átmérőjű csövek vagy csőesonkok hozzáerősítésére nagyobb átmérőjű, ke­rek vagy egyéb keresztmetszetű dobokhoz vágy csövekhez, csőfalakhoz, vagy lemezekhez. A találmány szerinti eljárás különösen gőz- vagy TÍzhütő kamrák, valamint gőzkazánok előállításánál előnyös. Az eddig ismertté vált és gyakorlatilag megvaló­sított eljárások, melyek szerint csőcsonkokat gyűjtő­kamrákhoz erősítenek, mindig bizonyos hátrányok­kal járnak. így azok mechanikai szempontból, fő­képpen nagyobb nyomások és hőmérsékletek ese­tén, nem felelnek meg, vagy pedig, ha egyébként kifogástalanok is, igen költségesek, így pl. a meleg állapotban tövissel végzett tágítás miatt. Ezzel szemben a találmány szerinti eljárás mind­két hátránytól mentes. Mechanikai szempontból ki­fogástalan kapcsolatot létesítünk tompa hegesztés­sel, hasonlóan mint két azonos átmérőjű cső tompa hegesztésekor. Gazdasági szempontból pedig az ed­digi legtökéletesebb megoldással, a tágítással szem­ben elmarad a drága és hosszadalmas kovácsolás, úgyhogy sokszor a 200-nál is több csőcsonkot hor­dozó gyüjtőcsövek előlállításához szükséges munka-' idő igen erősen megrövidül. A mellékelt rajz az eljárás olyan példáját szem­lélteti, amelyben vékonyabb csövet vastagabb cső­höz, dobhoz vagy gyüjtőkamrához hegesztünk. A 2 csövet akarjuk az 1 csőhöz hegeszteni. Evég­ből az 1 cső köpenyéből olyan alakú 3 körhornyot munkálunk ki, hogy az 1 cső köpenyében egy kép­zelt eső vagy csőcsonk torkalata jöjjön létre. R torkolat 4 szélét lerézseljük, még pedig célszerűen úgy, hogy e torkolat a ráhegesztlndő 2 csőtorkolat­nak tükörképe legyen. A béta szög tehát ugyanak­kora lehet, mint az alfa szög (2. ábra), a talál­mány keretén belül lehetne azonban kisebb vagy nagyobb is. A körhorony mesterséges torkolatot és e körül előnyösen még gyűrüalakú vályatot is alkot. E kialakítás révén az 1 cső egyszerű módon he­geszthető rá, minthogy most már tulajdonképpen két, közös tengelyű cső tompa-hegesztéséről van szó. Az első 6 varrat elkészítése után a második 7 varrattal kitöltjük a körhornyot és így a cső gyengített keresztmetszetét ismét erősítjük. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás csövek vagy esőcsonkok ráhegesztésére más csövekre, dobokra, lemezekre vagy egyéb alap­elemekre, azzal jellemezve, hogy az utóbb említett (1) csövekből, dobokból, lemezekből vagy egyéb alap­elemekből (3) kör hornyot munkálunk ki és ekként olyan torkolatot hozunk létre, amely előnyösen a ráhegesztendő (2) cső torkolatának felel meg, majd létrehozzuk a (6) hegesztési varratot, miként az két, gyakorlatilag azonos átmérőjű, közös tengelyű cső összehegesztésénél szokásos. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás kiviteli módja, azzal jellemezve, hogy a két, közös tengelyű cső összehegesztésénél szokásos hegesztés elvégzése után második (7) hegesztési varratot is létesítünk, mely az alapelemből kimunkált körhornyot kitölti. 3. Az 1. és 2. igénypont szerinti eljárás kiviteli módja, azzal jellemezve, hogy az (1) alapelemből kimunkált (3) körhorony átmérője nagyobb, mint a ráhegesztendő (2) cső átmérője, mélysége pedig nagyobb, mint a (8) él mélysége, mely él a hegesz­tési szél tükörképét alkotja és a cső lerézselt, kú­pos torkolatának, valamint a körhorony falának át­hatásából keletkezik. 4. A 1—3. igénypontok szerinti eljárás kiviteli módja azzal jellemezve, hogy a ráhegesztendő cső végének ferdesége (alfa) előnyösen nagyobb a cső kialakított torkolatának hajlásánál (béta). 5. Az 1—3. vagy 4. igénypontok szerinti eljárás kiviteli módja, azzal jellemezve, hogy mind a rá­hegesztendő csőnek, mind pedig a kialakított tor­kolatnak ferde felülete kúpfelület vagy egyéb tet­szőleges forgásfelület, pl. V- vagy I) -alakú hegesz­tési varrat felülete. 1 rajzlap-meUéklMtel A kiadásért felel a Tervgazdasági Könyvkiadó igazgatója. TVrv Nvomda. — 1170 — F. v.:- Sumits István-

Next

/
Thumbnails
Contents