141772. lajstromszámú szabadalom • Nyomólevegővel vezérelt fékberendezés vasúti járművekhez

Megjelent 1952. évi november hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141.772. SZÁM. 20. f. 26-50. OSZTÁLY. — AE—48; ALAPSZÁM. Nyomólevegővel vezérelt fékberendezés vasúti jármüvekhez. Ateliers des Charmilles S. A., Genf, Svájc A bejelentés napja: 1951. június 1, Svájci eteőMJSége: I9~>0. június 2. A vasúti üzemben igen fontos a teljes vonat fék­súlyának ismerete. Ehhez szükséges, hogy a fék­berendezéssel ellátott egyes teherkocsik féksúlya egyszerű módon megállapítható legyen. Oly önmű­ködő fékberendezés esetén, amelynél a féknyomás­nak a kerekek megcsúszásának elkerülése végett a kevésbbé terhelt tengely felé kell irányulnia, az egyes kocsik féksúlyának megállapítása azonban ne­hézségekkel jár. A találmány célja e hátrány kiküszöbölése és a féksúly közvetlen leolvasásának lehetővététele. A találmány vasúti jármüvekhezvaló, nyomólevegő­vel vezérelt -fékberendezés, amelynél a lefékezés a kisebb terhelésű tengelyen ható nyomás függvényé­ben önműködően megy végbe- E fékberendezésben a fékhengernyomást vezérlő nyomólégtartály töltése a kisebb terhelésű tengely terhelésének függvényé­ben megy végbe és oly módon hat a berendezésbe iktatott feszmérőre, hogy ez a kisebb terhelésű ten­gely féksúlyát a feszmérő skáláján minden terhe­lésnél közvetlenül jelzi. A további részleteket a rajz alapján ismertetjük, amelyen a találmány szerinti fékberendezés két pél­dakénti kiviteli alakját tüntettük fel. Az 1. ábra állandó áttételi viszonnyal dolgozó ta­lálmány szerinti fékberendezés példakénti kiviteli alakja. A 2. ábra oly példakénti kiviteli alakot tüntet fel, amelynél a fékrudazat áttételi viszonyának elállítása önműködően megy végbe. E példakénti kiviteli alakok a .... . számú svájci szabadalom (44.244/1949. számú svájci sza­badalmi bejelentés) szerinti fékberendezésre vonat­koznak, amelynél a lefékezés a kisebb terhelésű tengely irányában megy végbe- A hordrugókat ter­helő nyomás pneumatikus nyomássá alakul át és úgynevezett választó szelep útján csak a kisebb terhelésű tengelyről származó pneumatikus nyomás jut úgynevezett tehernyomású tartályba. E nyomás arányos a kisebb terhelésű tengely rugónyomásá­val, vagyis a tehernek erre a tengelyre eső részé­vel és feszmérő vei mérhető. Amint a rajzon látható, a kocsi hordrugóira ható terhelést 72,73 emeltyűk membránvezérlésü és a teher nyomásával működtetett LVl, illetőleg LV2 szelepre viszik át. A fővezetékkel szokásos módon összekötött vezérlő £>tV szelep egyrészt HÍJ segéd­légtartályon és visszacsapó R szelepen át a HB segédlégtartállyal töltött járulékos 2 tartállyal, más­részt a vezérlő StV szeleppel befolyásolt nyomás­közvetítő DU szeleppel van összekötve, amellyel a BZ fékhengerbe irányuló nyomólevegő áramlását vezéreljük. Az LVl, illetőleg LV2 szelepek a kisebb terhelésű tengely terhelésének függvényében LDB nyomólégtartályt töltenek fel. A DU szeleppel nyo­másszabályozó DR szelep van összekötve, amely a DU szelepet az LDB tartályban uralkodó nyomás függvényében befolyásolja. Az LVl és LV2 sze­leppel választó W szelep van összekötve, amely az LDB tartály töltését a kisebb terhelésű tengely ter­helésének függvényében vezérli. Az LVl, LV2 szelepek mindegyikének szeleptes­tébén a szeleptesttel légzáróan összekötött rugalmas membránon tengelyirányban mozgatható központi 87 test van felfüggesztve. E membrán a szeleptes­tek mindegyikének üregét légzáróan elkülönített 84', illetőleg 84" kamrára osztja. A 87 test tengely­irányú mozgásait e kamrákban uralkodó nyomások hatására viszi végbe. A 84', illetőleg 84" kamrák mindegyikében rugó van, amely a 87 testre az üres kocsi súlyának meg­felelő nyomást fejt ki. A 87 testnek tengelyirányú 88 furata van, ame­lyen át a 84', illetőleg 84" kamra a külső levegő­vel közlekedik. A 88 furattal szemben rugóterhe­lésü 89 szelep van, amely a 88 furatot a 87 test megfelelő elmozdulásakor zárja- A 89 szelepnek to­vábbi 90 szelepet alkotó válla van, a szeleptestben pedig 85 kamra van kialakítva, amelyet a 90 sze­lep választ el a 84', illetőleg a 84"- kamrától. A 85 kamrákat 86' vezeték egymással, 86 veze­ték pedig a járulékos Z tartállyal köti össze. Az LVL illetőleg LV2 szelep 84', illetőleg 84" kamráját fúvókával ellátott 96, illetőleg 97 veze­ték a választó W szeleppel köti össze. A W szelep testében ä szeleptesttel légzáróan összekötött rugalmas 65 membránon 77 rugóval­terhelt központi 76 test van tengelyirányban elmoz­gathatóan felfüggesztve. A 65 membrán a szelep­testben egymástól légzáróan elkülönített 56,57 kam-

Next

/
Thumbnails
Contents