141760. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kondenzációs termékek előállítására

Megjelent 1952. évi december hó I-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141.760. SZÁM. 12. q. 1—13. OSZTÁLY. - VA-326. ALAPSZÁM. Eljárás kondenzációs termékek előállítására. Vériapat A. G. cég, Basel (Svájc) A szabadalom bejelentésének napja: 1951 április 27. Svájci elsőbbsége: 1950. április 29. Azt találtuk, hogy az aromás, illetve heterocik­lusos sornak bizonyos színtelen, vízben oldható tri­f luórmetilcsoporttartalmú kondenzációs termékei rendkívül alkalmasak mindenfajta textiliák, első sorban gyapjú, valamint prém, toll, irha, stb. vala­mint az ezen anyagokból előállított használati tár­gyaknak molykár és más textiliakártevők elleni tartós megvédésére. Az aromás, illetve heterociklusos sornak e tri­fluór metiltartalmú kondenzációs termékei úgy ál­líthatók elő, hogy acilező szereket a nitrogénato­mon helyettesíthető hidrogént tartalmazó, aromás illetve heterociklusos aminoszulfonsavakkal reak­cióba hozzuk, mimellett a reakciós alkotókat úgy kell megválasztani, hogy a végtermékben legalább egy trifluórmetücsoport, egy szulfonsavesoport és egy difenilgyök-, ill. egy difeniloxid-, ill. egy dife­nilszulfid-, ill. egy difenilszulfoxid-vül. egy difenü­szulfon-y ill. egy difenilmetán-, ill. egy difenilkar­bamidi-, ill. egy stilbéngyök legyen jelen. Ezeknek az aminoszulfonsavaknak acilezőszerei­ként mind a szulfonsavak, mind a karbonsavak, ill. reakcióképes származékaik alkalmasak. Karbon­savakon, illetve reakcióképes származékaikon úgy a mono-, mint a polikarbonsavak értendők. E normá­- lis savak, ill. savszármazékokon kívül, a szénsav­nak, ül. tioszénsavnak, valamint a ciánursavnak különféle származékai 'szintén kiválóan alkalmasak. Az említett aromás, ül. heterociklusos aminoszul­fonsavaknak szabad aminocsoportokkal való acile­zéséré az alifás, aralifás, aliciklusos, aromás, va­lamint heterociklusos sorok savai jönnek tekintetbe. Magától értetődik, hogy mindezeknek a savaknak funkcionális származékai, mint halogenidjei, ész­terei, anhidridjei stb- jönnek tekintetbe a jelen eljárás számára", amint ez az acilezés tekintetében ismeretes. Példaképpen a következő karbonsavakat, ill, szul­fonsavakat említjük meg: kaprinsay, laurinsav, mirisztinsav, palmitinsav, sztearinsav, pálmamag­zsírsav, olaj sav, fenilecetsav, p-klórfenilecetsav, o-klórfenilecetsav, 3,4-diklórfenüecetsav, fahéjsav," p-klórf ahéjsav, hidrof ahéjsav, f enoxiecetsav, * halo­génnel helyettesített és alkillal helyettesített fenoxi­ecetsavak, hexahidrobenzoésav, p-tolilsav, benzoésav, 3,4-dimetübenzoésav,* 4-klórbenzoésav, 3,4-diklórben­zoésav vagy 2,4-diklórbenzoésav, 2-klórbenzoésav, maionsav, borostyánkősav, adipinsav, ftalsavak, szulfobenzoésavak, 3-trifluórmetübenzolkarbonsav, difenüéter-4-karbonsav, 2'4-diklór-l, l'difeniléter-4'­karbonsav, 2-4-diklór-l,l'-difenüéter-4'-karbonsav, 4-klór-l, l'-difeniléter-4'-karbonsav, 2-klór--l, 1'­difeniléter-4'~karbonsav, difeniloxid-3-karbonsav, 2-klór-kinolin-4-karbonsav, tolúolszulfonsav, 4-klórben­zolszulfonsav, 3,4-diklórbenzolszulfonsav, trifluór­metilbenzolszulfonsav, l-trifluórmetil-4-klórbenzol-3-szulfonsav, difeniléter-4-szulfonsav, 4-klór-l, 1'­difenüéter-4'-szulfonsav. Szénsav-, illetve tioszénsav-származékokként, me­lyek az aromás, illetve heterociklusos aminoszulfon. savak kondenzációjához használhatók, a szénsav, ill. tiokénsav halogenidjei, ill. észterei, amidjai, imidjei vagy anhidridjei alkalmasak, ahol is szénsav-, ül. tiokénsavhalogenideken a következők értendők: karbonüklorid, tiokarbonilklorid, reakcióképes ali­fás, aralifás,, alifás-aromás, aromás és heterociklu­sos karbaminsavkloridok, szintúgy alifás, valamint aromás és aralifás klórszénsavészterek. Rendkívül értékeseknek bizonyultak a trifluórmetille'l helyette­sített,' de a halogének- és/vagy aMllel helyettesí­tett aromás karbaminsavkloridék is. E kondenzációs termékek más karbaminsavszár­mazékokkal is előállíthatók, pl. a karbaminsavan­hidrideknek vagy az ily szénsavszármazékokat leadó vegyületek addicionálásával. Hasonló vegyületek ke­letkeznek aromás vagy heterociklusos karbaminsav­kloridszulfonsavak, ül. izocianátszulfonsavaknak al­kalmas aromás vagy telítetlen aminokra addicio­nálásával. .Továbbá telített vagy telítetlen alifás, aralifás vagy aromás izotiociánsavésztereknek, kü­lönösen halogénnel helyettesített mustárolajoknak aromás, ill. heterociklusos aminoszulfonsavakra ad­dicionálása vízben oldható, értékes termékeket szol­gáltat. De más módszerekkel, pl. szénkénegnek az említett aminoszulfonsavakkal való reakcióba hoza­talával, alkalmas katalizátorok, pl. hidrogénszuper-» oxid vagy kén jelenlétében is, tiokarbamidszárma­zékokhoz jutunk-Hasonló termékeket kapunk az ami­noszulfonsavaknak alkalmas oldó- vagy szuszpen­dáló szerekben, karbamiddal, ill. tiokarbamiddal vagy uretánokkal történő melegítésével, ül. megöm-

Next

/
Thumbnails
Contents