141759. lajstromszámú szabadalom • Villamos váltóállítóberendezés távvezérlésű váltórelésorozattal és telepkapcsolórelével

Megjelent 1952. évi december hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL| SZABADALMI LEÍRÁS 141.759. SZÁM. 20. i. 1-14. OSZTÁLY. - TE-47. ALAPSZÁM. Villamos váltóállítóberendezés távvezérlésű váltórelésorozattal és telepkapcsolórelével. Société Technique 'pour riiutustrie Nouvelle S.A. „STlrV" cég, Vevey-foen (Schweiz) Pótszabaűalom a 141.058, sz, töifcsszabadalonihoz, A bejelentés napja: 1950.. június 17, A 141.058. sz. magyar, törzsszabadalmi leírás váltóállítóberendezést ismertet távvezérlésű váltó­vezérlőrelésorozattal, amely olyan elektromágneses telepkapcsólórelével kapcsolatos, amely különleges módon mechanikailag áz ellenőrzőreléhez támasz­kodik, mimellett a váltóállítóberendezésnek olyan a kapcsolása, hogy a telepkapcsoiórelé tekercse a, "vezérlőrejék tekercseinek szériájában fekszik és le­hetőség van a visszajelentőberendezés helyzetének megvizsgálására azáltal, hogy a berendezés kontak­tusai egy, a vezérlőrelétekercsekkel párhuzamos ágban fekszenek-Feltéve, hogy lehetőség van arra, hogy a telep­kapcsolórelé áramköreibe, amelyek a törzsszaba­dalmi leírásban ( megadott módon vannak kiképezve, a vezérlőkontaktusok és a telepkapcsolórelé között idegenáramok léphessenek bes az ilyen idegenára­mok révén a relék átállása és ezáltal a váltó műkö­dése olyan időben válnék lehetségessé, amikor ez nem volna megengedett. A találmány a váltóállítóberendezés kapcsolását megjavítja oly értelemben, hogy ilyen idegenáram­belépések- vagy a vezetékek földzárásai sem képe­sek többé a váltó állásának befolyásolására, mint­hogy ilyen zavaró esetekben a relétekercseknek csak egy része kaphat feszültséget, nem pedig valamennyi relé, amelyeknek egy váltó átállítására feszültséget kell kapniok. E váltóállítóberendezésre az jellemző, hogy a segédvezérlőkapcsolónak, a visszaj'elentő­reléknek és a váltóvezérlőreléknek kontaktusai, ame­lyek a telepkapcsolórelé tekercseinek áramkörében vannak elrendezve, a telepkapcsoiórelé tekercse és a vezérlőrelék tekercsei között fekszenek. A rajz 1. és 2. ábrái a találmány egy kiviteli példáját tüntetik fel. Ha a váltóyezérlőkapcsolóként -ható H segédvezérlőkapcsolónak, amely lehet egy relének egy része, vagy akár egy kézzel működ­tetett átkapcsolónak egy része, a váltó vezérlésére mérvadó kontaktusait átállítjuk, úgy a telepkap­csoiórelé B tekercsén át áram folyik, keresztül az Ul visszajelentőrelének a váltó ezen helyzetben. meghúzott Ull kontaktusain, az Stl és St2 ve zér!őtekercsekkel párhuzamos ágon át vissza a -te­lephez. A B telepkapcsoiórelé meghúz és a mecha­nikai megtámasztáson át a K ellenőrzőrelének le­esését és ezzel -a visszajelentőáramkör ki kontak­tusának nyitását idézik elő, minek folytán az Ul visszajelentőrelé leesik, úgyhogy a telepkapcsoió­relé B tekercse és a minusz-vezérlőrelé 1 tekercse szériában feküsznek. Ez utóbbi relé szintén meg­húz, minek folytán az eddig megtámasztott S12 plusz-vezerlőrelé leesik és a váltó átáll. A plusz­vezérlőrelé leesése folytán S ÜZ 'áramkör a minusz­vezériőrelén át egyidejűen megszakad, vagyis en nek Stl "tekercse' az st21 kontaktus révén ismét lekapcsolódik. Ka a H kapcsoló nincs átállítva, hanem a H kapcsoló és az ull kontaktus közé valamilyen ide­genáram lép be, akkor ez az idegenáram közvetlenüZ az ull kontaktuson elvezetődik, úgyhogy a biz­tosíték az idegénáram áramkörében kiég. Ha vi­szont a H kapcsoló és az ugl kontaktus közé a föld, lép be, a B tekercs húz meg, anélkül, hogy a mínusz-vezérlőrelé feszültséget kaphatna. A váltó tehát nem áll át- Hasonló a helyzet amaz esetek­ben, amikor az ull kontaktus és a minusz-ve­zérlőrelétekercs vagy az u21_ kontaktus és a plusz­vezérlőrelétekercs közé lép be idegenárcun. Mint­hogy a vezérlőrelé a földdel, a telepkapcsoiórelé tekercse viszont a teleppel van összekötve, idegen­áram vagy földelés révén a kettő egyidejűen soha­sem kerülhet meghúzásra, ami a kívánt hatás eléré­sét biztosítja. Szabadalmi iffény: A 141.058. sz. törzsszabadalom szerinti fogana­tosítási alakja, amelyre jellemző, hogy a segéd­vezérlőkapcsoló, a visszajelentőrelé és a váltóve­zérlőrelé kontaktusai, amelyek a telepkapcsoiórelé tekercsének áramkörében vannak elrendezve, a te­lepkapcsoiórelé tekercse és a vezérlőrelétekercsek között fekszenek. 1 rajzlap-melléklettel A kiadásért felel a Tervgazdasági Könyvkiadó vezetője. Terv Nyomda. 1165 F, v<: Sumits István-

Next

/
Thumbnails
Contents