141758. lajstromszámú szabadalom • Réselőgép

Megjelent 1952. évi december hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141.758. SZÁM-5. b. 22-33. OSZTÁLY. - S-21.066. ALAPSZÁM. Réselőgép. A Magyar Állam, mint a feltaláló Szémán István és ifj. Szémán István jogutóda, Budapest A bejelentés napja: 1949. júnus 30. A találmány a barnaszén bányászatban kézi erő­vel végzett réselési munkának gépi eszközzel való helyettesítését célozza és a célját a kézi müvelésnél lényegesen nagyobb termeléssel és jobb minőségű rés-szén szolgáltatásával éri el. A találmány szerinti réselőgép lényegét a réselő szerszámokat hordó kalapácsok alkotják, melyek egymáshoz képest ellentétes értelemben, párhuza­mos síkokban futó két tárcsához vannak csapokkal kapcsolva, amely csapok körül lengőmozgást végez­hetnek. A párhuzamosari futó tárcsák hajtásukat egy zárt házba, szerelt kúpkerék áttétel révén kap­ják a hajtótengelytől. A hajtótengely a fogaskerék házzal összekapcsolt csőszerű tokban van ágyazva és hajtását valamely ismeretes motortól kapja. A réselésnél képződő port a hajtómotortól meg­hajtott szívóberendezés távolítja el. A kitermelt szenet a munkahelyről egy elszállító szerkezet tá­volítja el-A mellékelt rajz a réselőgép fejét tünteti fel vázlatosan. Az 1. ábra a réselőfej oldalnézete, a 2. ábra az 1. ábra rajzsíkjára merőleges hossz­metszet. . . A (3) réselőszerszámok a (2)" réselőkalapácsok­ban vannak könnyen kicserélhetően megerősítve. A réselőkalapácsok a (8) csapok körül kilenghet­nek. E csapokat a két (1) tárcsa hordja. A tárcsá­kat ellenőrző értelemben,- az (5) csapokra ékelt (5'), kúpkerekek, ezeket pedig a (6) kúpkerék út­ján a (15) hajtótengely működteti. Az (5'), (6) kúpkerékáttétel (15) hajtótengely (16) csőtengely 1 rajzlap-melléklettel A kiadásért felel a Tervgazdasági Könyvkiadó igazgatója. Terr Nyomda. — 1165 — F. v.: fíumits István. és (11, 12, 13, 14) csapágyazásaik, a zárt (4) házban, illetőleg az ezzel (9) karimák és (10) csa­varokkal kapcsolt zárt burkolatban vannak elhe­lyezve úgy, hogy a gép rriűködése és kezelése köz­ben jelentkező szennyeződéstől és esetleges sérülé­sektől meg legyenek óva. A réselőfej meghajtására megfelelő > teljesítményű és építésű ismeretes szer­kezetek alkalmazhatók. Az (1) tárcsák egymással párhuzamos síkban, a réselőfej (15) hajtótengelyére merőleges (5) csa­pok körül futnak- A két kalapács a tárcsák kerüle­tének közelében, a tárcsáknak észszerűen megen­gedhető legnagyobb sugarán elhelyezett (8) csapo­kon, lenghetnek ki, a reájuk ható centrifugális erő hatása alatt. A kalapácsok úgy vannak a tárcsák­kal kapcsolva, hogy a szerszámok fejtőélei a tárcsa tengelyirányában egymáshoz képest eltolt nyomók­ban hatnak a kitermelendő anyagra. Szabadalmi igénypontok: 1.'"-Réselőgép, melynek;a réselőfejet hordozó rúd­ja, ebben elhelyezett működtető tengelye által haj­tott kúpkerék áttétel útján, egymással ellentétes értelemben, de párhuzamos síkban forgatott szer­számhordozó tárcsái, vannak, azzal jellemezve, hogy a szerszámok lengőkalapácsokba befogva vannak a szerszámhordozó tárcsákkal kapcsolva. 2. Az 1. alatti réselőgép kiviteli alakja, azzal jel­lemezve, hogy a szerszámhordó tárcsához a szerszá­mok kalapácsai csapokkal úgy vannak kapcsolva, hogy egy-egy szerszámhordozónak, szerszámélei más más körpályán futnak.

Next

/
Thumbnails
Contents