141754. lajstromszámú szabadalom • Fogtisztítószer

Megjelent 1952. évi november hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141.754, SZÁM. 30. h 11-13 OSZTÁLY. SE-321. ALAPSZÁM. Fogtisztítószer. v v v Severoceské tukové závody (drive Jiri Sehicht) národní podnik cég, Ustí nad La bem (Csehszlovákia) A bejelentén n'anjn : 1951. martin, í). (Vehszlovák'uü. elsőbbsége: lí'őd. uiávoins 14. A szakirodalomban már egész sor javaslat talál­ható, melyek szerint a fogpépek és egyéb fogiisz­títószerek, valamint fog- és szájápoló szerek két főcélja elérhető. A jó íoguéptől egyrészt azt kíván­juk meg, hogy tisztítson és ezzel kapcsolatban fehé­rítsen, másrészt a fogakat megvédje. Ily módon a fogzomáiicot közvetlenül védjük meg sérüléstől vagy fogkő képződésétől, vagy pedig közvetve gátoljuk meg az ártalmas mikrobák és erjesztők hatását. A szokásos fogpépek tartalmaznak ugyan külön­böző mechanikai és kémiai tisztítószereket és ezek hatásának támogatására való alkatrészeket, melyek pl, a felületi feszültséget csökkentik vagy a ned­vesíthetőséget fokozzák, továbbá' illatosítható, íze­sítő és fertőtlenítő anyagokat, az említett anyagok egyikének sem lehet azonban fajlagos védő, ill. el­hárító hutást tulajdonítani.' A modern stomatoló­gia szerint a íogszút (caries) több hatás hozza létre és így nem lehet feltételezni, hogy egyetlen szer, ül. adalék valamennyi esetben egyenlően hat, úgyhogy valamely specifikus adalék védőhatása sohasem lehet százszázalékos. Minthogy azonban a fogszú nagy elterjedtsége népegészségügyi szem­pontból tetemes károkat okoz, már olyan szernek is nagy jelentősége van, amely legalább az esetek legtöbbjében védőhatást fejt ki. Ilyen szerekként az utóbbi időben különböző elő­írások szerint gyakran ajánlják és alkalmazzák a fluorvegyületeket és különösen az aikálifluoridokat. Ezek védőhatásának mechanikai, ill. kémiai lefo­lyása tekintetében, a nézetek még nem egyeznek. A fluor a csont- és fogmassza közönséges alkat­része. Ezért közel fekvő az a magyarázat, mely sze­rint a hozzáadott fluoridok egyszerűen azt a fluor­hiányt pótolják, amelyet fluorszegény víz ivása és elégtelen fluort tartalmazó élelmiszerek evése okoz. Az utóbbi időben azonban a víznek oldható fluori­doknak még más hatást is tulajdonítanak. Feltéte­lezik, hogy azok néhány káros enzim hatását gá­tolják. Azokról az enzimekről van szó, amelyek a szájüregben végbemenő erjedési folyamatoknál, a szénhidrátokból savak keletkezését idézik elő. Ilyen esetben valóban specifikus gátlóhatásról lehetne beszélni, mert a többi enzim hatását a fluoridok nem gátolják. Feltételezik, hogy a keletkezett savak a í'ogzománcot megtámadják é's a tulajdonképeni fogmasszából is a caleiumot calciumsók alakjában elvonják. A fluoridok alkalmazásának azonban egy komoly akadály áll útjában. Védőhatásuk ugyanis csak igen keskeny töménység-tartományra terjed ki. Egy bizonyos kritikus töménység túllépésekor ugyanis a kívánt védőhatás helyett a fogzománc károsodása következik be,- amelyet ezenkívül még egy esztétikai szempontból rendkívül "kellemetlen jelenség előz meg, nevezetesen a foltképződés, amely a fogakon szabálytalan sötét foltok alakjában nyil­vánul meg. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a vízben oldható fluoridok már aránylag csekély tö­ménységeknél mérgezőek. A találmány szerint a fogtisztítószerhez a szer­vezetben előforduló normális anyagokhoz közelfekvő, higiéniai szempontból még nagyobb töménységben is teljesen ártalmatlan, vízben oldható, semleges vegyületet használunk, melynek alkalmazásakor esz­tétikailag hátrányos hatások sem lépnek fel. A ta­lálmány szerint a fogpépekhez, fogvizekhez és fog­szappanokhoz adagolt fajlagos védőszer tehát az alkálifluoridok mindkét hátrányától mentes. Ez a vegyület a gliceraldehid, mely optikailag aktív sze­net tartalmaz és így három alakban, neveaeteseh jobbraforgató, balraforgató és racemalakban for­dul elő. Ezek az alakok azonban nem egyformán hatásosak. A legnagyobb védőhatást azonban, amint megállapítottuk, a balraforgató vegyület mu­tatja, ami az elméletnek megfelel. Gyakorlati szem­pontból azonban-nem fontos, hogy már az iparilag legkönnyebben hozzáférhető' racemalak is elég erős Wdőhatást fejt ki. A találmány szerint tehát nem szükséges e vegyületnek csupán a. balraforgató alakját elkülöníteni és adagolni. Ezenkívül a gliceraldehid a vizes oldataiban egyrészt mint monomer, másrészt mint dirrrér for­dul elő. E két alak a hőmérséklettől függő dina-

Next

/
Thumbnails
Contents