141747. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék robbantásoknál a repesztő lyukba helyezett robbanótöltet fojtására

Megjelent 1952. évi november hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141.747. SZÁM. 78. e. OSZTÁLY. - K-17.367. ALAPSZÁM. Eljárás és készülék robbantásoknál a repesztő lyukba helyezett robbanótöltet fojtására. A Magyar Állam, mint a feltaláló, Kóta József oki. bányamérnök, Tatabánya, jogutódja. A bejelentés napja: 1.947. június 30. "*•' *• Ax találmány eljárás és készülék robbantásoknál a repesztőlyukba helyezett robbanótöltet fojtására, amelynél gázalakú nyomóközeg útján darabos foj­tómasszát fúvatnak a repesztő lyukba. Ismeretes, hogy kőzetrobbantásoknál, például bá­nyászatban, a repesztendő anyagba előbb repesztő lyukat fúrnak, majd a töltetet a repesztőlyukba he­lyezik és fojtják. A fojtás célja ,hogy megnövelje egyrészt a töltet robbantásakor felszabaduló energia hatásfokát, másrészt az üzembiztonságot. A mind­ezideig általában alkalmazott és túlnyomórészt agyagból vagy hasonló képlékeny anyagból álló foj­tásoknak számos hátrányuk van. így például van oly eljárás, amelynél a fojtásokat alkalmazásuk előtt gyúrással hengeressé alakítják és kézzel dön­gölik a repesztőlyukba. Eltekintve attól, hogy ez az eljárás igen körülményes, hátránya, hogy a tapasz­talat szerint még az agyagfojtás helyes alkalmazása sem biztosítja kielégítő mértékben a fojtások tapa­dását. A robbanási gázok nyomása a fojtást rend­szerint még a kőzet lerepedése előtt kilöki a re­pesztő lyukból, ami egyrészt csökkenti a robban­táskor felszabaduló energia hatásfokát, másrészt az üzembiztonság szempontjából súlyos következmé­nyekkel járhat. Előfordulhat ugyanis, hogy a re­pesztő lyukból előtörő láng bányákban a bányalég vagy a szénporral elegyedett levegő robbanását okozza. E hátrányok elkerülése végett fojtási cé­lokra javasolták hidraulikus kötőanyagok alkalma­zását. Ezek a kötőanyagok azonban hosszú kötési idejük és körülményes kezelésük miatt nem terjed­tek el. ; ) ! Ismeretes, hogy valamennyi fojtási anyag közül a homoknak vannak a legkiválóbb tulajdonságai. Helyes kivitelezés esetén a homokfojtások tömítése tökéletes, úgyhogy -a robbanóanyag vegyi energiá­jának robbantáskor való átalakulása a repesztő lyuk­ba majdnem az elméleti viszonyoknak megfelelően megy végbe, ugyanakkor pedig füst alig keletkezik. A homokfojtás előnye továbbá, hogy lehetővé teszi az űrlövés széleskörű alkalmazását. A homokfojtá­sok ellenállása .is igen nagy, úgyhogy még olyan­kor is a repesztő lyukban maradnak, amikor az agyagfojtások a robbanási gázok lökőerejének már nem tudnak ellenállni. A homokfojtások alkalmazásával járó egyetlen nehézség a homoknak vízszintes irányban és még inkább lefelé kitorkoló -repesztő lyukban való meg­felelő elhelyezésében van. Az ezzel kapcsolatban fel­merülő nehézségek elkerülése végett javasoltak már olyan eljárást, amelynél a homokot a nyomólevegő­vel fúvatják a repesztő lyukba. Ennél az eljárásnál a nyomólevegő magávalragadja a homokot és ez leülepszik a repesztő lyukban. Azok a törekvések azonban, amelyeknek célja homokfojtásoknak ily­módon való előállítása volt, eredménytelenek ma­radtak. Olyan készülékeknél ugyanis, amelyek az egyszerű tűzoltósági homokfecskendők módjára mű­ködnek, csak meghatározott nedvességtartalmú ho­mokot lehet alkalmazni. Túl nagy nedvességtartalom esetén a homok a készülékben reked, ha viszont a nedvességtartalom túl kis értékű, a homok a re­pesztő lyukból visszafúvódik. E hátrányokat igye­keztek azzal kiküszöbölni, hogy például papírból készült hüvelyeket alkalmaztak, amelyeket homok­kal töltöttek meg és így helyeztek el a repesztő lyukban. Ez esetben ismét előfordult, hogy a nyo­más a fojtást kilökte, és ennek nyilván a hüvely alkalmazása volt az oka, amely a homok és a re­pesztőlyuk fala között a közvetlen érintkezést meg­gátolta. Ennek az ismert eljárásnak további hát­ránya, hogy csak lágy kőzetekben alkalmazható. A homok alkalmazásával járó nehézségeket már­most a találmánnyal messzemenően kiküszöböltük, úgyhogy a találmány alkalmazása esetén biztosan tapadó és gáztartó homokfojtások állíthatók elő, amelyeknek tulajdonságait sem a repesztő lyuk iránya és elrendezése, sem pedig a kőzet kemény­sége, vagy a fojtómassza nedvességtartalma és mi­nőségének egyöntetűsége nem befolyásolja. A talál­mány szerinti eljárásnál a darabos fojtómasszát ugyancsak gázalakú nyomóközeggel fúvatjuk a re­pesztőlyukba, a nyomóközeget azonban fuvatáskor a találmány értelmében örvénylő mozgásba, hozzuk Örvénylő mozgás közlésén azt értjük, hogy a nyo­móközeget a haladás főirányától eltérő irányban

Next

/
Thumbnails
Contents