141740. lajstromszámú szabadalom • Zárószerkezet

Megjelent 1952. évi december hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141.740. SZÁM. 68 a. 1-7 OSZTÁLY. - E-6272 ALAPSZÁM. Zárószerkezet. „Elzett" Vasárugyár r. t. cég, Budapest. A bejelentés ' napja: 1948. október 30-Az épületeken, bútorokon, illetve ajtókon, fióko­kon, stb. használatos zárszerkezetek méreteinek csökkentése általános törekvés, mert az ilymódon elérhető anyagmegtakarítás és ebből elérhető elő­állítási költségcsökkenés mellett az is fontos, hogy minél kisebb mélyedést vagy üreget kelljen a zá­rakkal felszerelendő tárgyakon, legfőképpen ajtó­kon készíteni, mert ezen üregek az ajtók gyengíté­sét okozzák. Ezen a hátrányon a zárszekrény kiseb­bítésével igyekeztek segíteni és főképpen mélységi (Szélességi) méretének csökkentése érdekében a to­lóka záráskor kinyúló fejrészét, vagyis annak záró­löketét csökkentették, ami azonban a záróhatást • (a zárás biztonságát) csökkentette, vagyis éppen a zár rendeltetésszerű feladatának teljesítését ,ronj totta le. A zárszekrény szélességének csökkentesét korlátozza, hogy a kulcsnak úgy a tolókafej előre­tolt — illetve záró — mind pedig visszahúzott hely­zetében kapcsolódnia kell a tolókafej nyúlványával, illetve az abban kialakított fogazással vagy büty­kökkel. Az elmorídott hátrányok megszüntetése céljából a találmány szerint úgy járunk él, hogy a záróto­lattyút megosztva két részből készítjük és pedig a reteszelést végző tolókarészből, valamint a mű­ködtetésére való és a kulccsal kapcsolódó fogazott vagy bütykös részből, mely utóbbit célszerűen a tolóka mozgásának irányából kilenghető ívda­rabként alakítjuk ki, miáltal annak hosszát megnö­veltük, úgyhogy az még kétfordulós zár esetében is a kellő hosszúságú felületen tud kapcsolódni a kulccsal, viszont a tolóka visszahúzása közben kör­ívszerüen a zártok terébe úgy mozog el, hogy a zártokot szélességi irányában határoló' oldalfala a kulcshoz egész közel hozható. A találmány szerinti zárszerkezet önállóan is hasz­nálható, de emellett járulékos szerkezetként alkalma­ható ahhoz a kilinccsel működtethető csappantyús zárszerkezet is, amelyek közös zárszekrénybé építhetők. Ezen kilinccsel működtethető csappan­tyús tolóka a találmány szerint a zártok vagy fe­dőlemezének nyitása nélkül egy kívülről hozzáfér­hető alkatrész kihúzása vagy kicsavarása révén kiiktatható és a zártokból kihúzható és részarányos kialakítása révén jobb- és baloldalas működési iránynak megfelelően elforgatott helyzetben a zár­tokba ismét behelyezhető. Ilymódon az eddig csu­pán foal- vagy csupán jobboldalasként használható, avagy tökéletlen megoldásokból született oly zár­szerkezetek helyett, amelyek zárszekrényük felnyi­tása és esetleg még alkatrészeik átszerelése vagy cseréje révén voltak csak bal- vagy jobboldalasra átállíthatok, a. találmány tökéletes megoldást nyújt, mert a találmány szerinti zárszerkezet amellett, hogy mind bal- mind pedig jobboldálas kivitelében alkatrészeiben teljesen azonos, a zártokjának meg­bontása nélkül, kívülről, a kilincstolattyú átforga­tása révén, felhasználási helyén, különösebb szak­értelem nélkül bal- vagy jobboldalasra átállítható. A találmány fentiekben vázolt, valamint még to vábbi újításait és részleteit azok példaképpen! ki­viteli alakját szemléltető csatolt rajzzal kapcsolatos leírás keretében ismertetjük bővebben, amely rajzon az 1. ábra a zárószerkezetet és a kilincstolattyús szerkezetet közös zártokban a fedél eltávolítása után nézetben mutatja, a 2. ábra zárószerkezeti részt a zártolóka záró­állásában szemlélteti nézetben, a 3. ábra a zárótolóka mozgatását végző alkat­részt mutatja nézetben és végül ' a 4. ábra a kilincstolókát mutatja a zártokban vezetett helyzetében, hátsó nézetben. A zárszerkezet az —1— zártokban van elren­dezve, melyet elől a —2— lemez, ugyn. előlap hatá­rol és felülről a rajzon nem ábrázolt fedéllel zár­ható le. A zárótolattyú két részből áll és pedig a re­teszelést végző —3— tolókarészből, valamint a mű­ködtetésére való és a —4 —kulccsal kapcsolódó —5-^ fogazott vagy bütykös részből. Az —5— fo­gazott rész —5a— karja révén az —1— zártokba erősített —6— csap körül van lenghetően ágyaz­va, miáltal fogazása körívszerű pályán mozog el, úgyhogy a —3—• tolóka mozgásirányában — amely ajtóknál rendszerint vízszintes irányú — kisebb helyszükséglet mellett is ívalakban kellő számú fogazást, illetve hosszúságú kapcsolódó, felületet le­het létesíteni, amely a —3 —tolóka kitolt vagy visszahúzott helyzetében is mindig kapcsolatban marad a —4— kulcstollal. Az ábrán látható záró­szerkezet kétfordulós zár. A —3— tolókát mozgásá­ban a —2— előlap —2a— nyílása és —3a— nyúl-

Next

/
Thumbnails
Contents