141738. lajstromszámú szabadalom • Lánchengerfék

Megjelent 1952. évi december hó 1-én. ' ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141.738. SZÁM. 86 c. OSZTÁLY. - CE-142. ALAPSZÁM. : W, ' ——— • • ; • -„Lánchenger-fék." v Ceskoslovenské textilni závody, národni podnik cég, Praha (Csehszlovákia) A szabadalom bejelentésének napja: 1950. december 2. Csehszlovákiai elsőbbsége: 1919. december 16. A találmány szövőszékek lánchenger fékjein esz­közölt újításra vonatkozik. Az eddigi szövőszékeknél a láncra kifejtett, szük­séges fékhatást rendesen súly létesíti. Az így fel­lépő fékhatás azonban nem elég egyenletes, minek következtében a láncfonal nem fejtődik le kellő­képpen és feszültsége sem egyenletes. A találmány egyik célja az eddigelé ismeretes szerkezetek hátrányainak kiküszöbölése. A találmány főcélja oly lánchenger-fék létesítése, melynél a fékhatás pontos határok között szabá­lyozható. A találmány szerinti lánchenger-fék a lánchen­geren elrendezett, torziós rugóval szabályozott fék­szalagokkal körülvett féktárcsákat tartalmaz. A fékszalagok végei egykarú, vagy pedig különböző karhosszúságú kétkarú emelőhöz vannak erősítve, mely közvetve, vagy közvetlenül a torziós rugóhoz van kapcsolva. Az egykarú emelő karja, vagy az egyenlőtlen karhosszúságú kétkarú emelőnek hosz­szabb karja a lánchenger forgásával létesített hú­zóhatás oldalán van.~ A találmány szerinti fékberendezés könnyebben szabályozható és egyszerűbben gyártható mint az ismert fékszerkezetek, melyeknél súly fejti ki a fékhatást. A torziós rugó hatására, a lánchenger tengelye körül harmonikus rezgéseket végez, minek követ­keztében a láncfonal egyenletesen fejtődik le és így feszültsége mindig egyenletes, mimellett a melldorong müködésbeli egyenlőtlenségei is kigyen­lítődnek. Az alábbiakban az új lánchenger-fék példakép­peni kiviteli alakját vázlatosan szemléltető rajz kapcsán részletesen ismertetjük a találmányt. Az 1. ábra a lánchenger-fék függélyes metszete. A 2. ábra keresztmetszet az 1. ábra II—II vonala szerint. Az —1— cső a szövőszék állványában kialakított csapágyakban hossztengelye körül lengethetően van ágyazva. A cső hossztengelye párhuzamos a —10— lánchengerrel. Az —1— csőben —2—torziós rugó foglal helyet, melynek egyik vége a —3— csap se­gélyével szilárdan van az —1— csővel összekötve. A —2— torziós rugó —4— kilincskerékkel van el­látva, mely a —2— rugó szabad végén foglal he­lyet; e rugóval az —1— csőből ki- és a gépkeret falán túlnyúlik. Az —5— kilinccsel együttműködő —4— kilincskereket tengelye körüli elforgatással állíthatjuk be a kívánt helyzetbe. Egy változatnál, a —4— kilincskerék a —2— rugó szabad végével közbenső szerv segélyével, pl. a rajzon fel nem tün­tetett fogaskerék vagy más efféle útján lehet ösz­szekötve. Egykarú vagy egyenlőtlen karhosszúságú, két. karú —6— emelőként kialakított szervet szerelünk az —1— csőre, a —10— lánchengeren elrendezett —9— féktárcsákkal szemben. —7— fékszalag fut minden egyes féktárcsa körül. A fékszalagok végei a —6— emelőhöz vannak* erősítve. Egykarú emelő esetében a -—7—- szalagot megerősítő szerv lénye­gében az emelő forgástengelyében fekszik, míg két­karú —6— emelő esetében rövidebb karján —11— kampót alakítunk ki, amelybe a —7— fékszjalag egyik vége van beaktsztva. Az emelő hosszabb karját több —12— furat tori át, mely furatok a —7—• szalag másik végéhez erősített, a furatok bármelyikébe helyezhető —13— kampó felvételére valók. A —8— fogantyú, mely pl. hegesztéssel van erő­sítve az —1— csőhöz, a féknek kézzel való meg­lazítására való, amikor a lánchengert kezdő helyze­tébe óhajtjuk visszahozni. Az ismertetett szerkezet a következőképpen mű­ködik: Működés közben a ^-10— lánchenger a 2. ábra szerinti nyíl irányában forog; a lánchengerrel együtt a —9— féktárcsák is forognak. A —6— emelő ily módon folytonosan leng és a —10— lánc­henger hossztengelye körül harmonikus rezgéseket végez. E harmonikus rezgések előnyét már fent kifejtettük. A lánchengerre kifejtett fékhatás mér­vét a —4— kilincskerékkel könnyen beállíthatjuk. Szabadalmi igények: 1. a Láncheger-fék, melyre jellemző, hogy a (10)

Next

/
Thumbnails
Contents