141731. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas, többrétegű nyomóalakzat

Megjelent 1952. évi okt óber hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141.731. SZÁM. 15. b. OSZTÁLY. - S-20963. ALAPSZÁM. Rugalmas; többrétegű nyomóalakzat. Semperit" Österreichisch-Amerikanische Gummiwerke Aktiengesellschaft, Wien. A bejelentés napja: 1949. február 18. Ausztriai elsőbbsége: 1948. április 20. Ismeretesek kauesukkeverékekből készült többré­tegű, rugalmas nyomóalakzatok, amelyeknek vékony, kemény nyomórétegük és az alatt fekvő vastagabb, lágyabb és rugalmas párnarétegük és legalul fekvő lezáró rétegük van, amellyel a nyomóalakzat nyomólemezen vagy nyomóhengeren rögzíthető. ' Egy párnaréteg helyett több ilyen, viszonylag lágy közbenső réteg is alkalmazható. Az is ismeretes, hogy egyes rétegek közé egy vagy több, nem zsu­gorodó anyagból készült betétet helyeznek, ame­lyek például műgyantával vagy más anyaggal im­pregnált rostokból, papirosból, kartonból vagy szö­vetből vannak és amelyeket a testbe egyszerűen be­ágyaznak vagy bevulkanizálnak és ezzel az alakzat mérettartósságát biztosítják. Rétegezett testet al­kotó ilyen nyomóalakzatokat célszerűen az egyes rétegek összevulkanizálása útján állítanak elő. Kitűnt, hogy célszerű, ha a fent felsorolt külön­böző főrétegek közé, amelyekből az ily nyomóalak­zat fel van építve, még különleges segéd- vagy összekötő rétegeket iktatunk, amelyek vulkanizálás közben az egyes rétegeket egyenletesen és szorosan kötik össze, sőt ezeket a rétegeket nem vulkanizált állapotukban is egymással összeragasztják. A ta­lálmány értelmében ily összekötő rétegeket legalább három helyen, nevezetesen a nyomóréteg és a párnaréteg, a párnaréteg és a nem zsugorodó réteg, és a n^m zsugorodó réteg és az erre következő réteg vcöüé iktatunk. Az. összekötőrétegek vastagsága a miliíméternek pusztán tört része, 0.01—0.3 mm. Az ilyen nyomóalakzat felépítésénél a 141379. számú szabadalom leírásában ismertetett módon célszerűen úgy járunk el, hogy a nem zsugorodó réteg alatt, vagy ha több nem zsugorodó réteg van, legalább is a legalsó nem zsugorodó réteg alatt úgynevezett kiegyenlítő réteget alkalmazunk, amely a nyomóalakzatnak a felgöngyölödéshez való haj­lamosságát ellenkező értelmű hajlamosságával sem­legesíti. Célszerű továbbá, ha a nyomóalkzatot a nyomófelülettel szemben fekvő oldalon oly szövet­tel zárjuk le, amely vulkanizálás közben a vulkani­zálódó testnek a vulkanizáló forma fedeléhez való ragadását, tehát ezzel való összevulkanizálódását megakadályozza és a légzárványok eltávozását le­hetővé teszi. A találmány egyik előnyös kiviteli alakjánál a rétegezett test kiegyenlítő réteg együttes alkalma­zása esetén legalább az alább felsorolt egyes réte­gekből van, melyeket a vulkanizálás előtt vagy la­zán egymásra helyezünk, vagy már nyers állapot­ban szét nem választható egységgé kötünk össze: 1. nyomóréteg 2. összekötő réteg 3. párnaréteg 4. összekötő réteg 5. nem zsugorodó réteg 6. összekötő réteg 7. kiegyenlítő réteg 8. szövetalátét. (0.2 —0.8 mm) (0-01—0.3 mm) (0.6 —4.0 mm) (0.01—0.3 mm) (0.4 —1.0 mm) (0.01—0.3 mm) (0.5 —2.0 mm) • Valamennyi egybeépített réteg összvastagsága célszerűen nem kisebb mint 3 és nem több mint 5 mm. A nyomóréteg vastagsága és a nyomőréteg keménysége közötti viszonyt, továbbá a nyomóréteg vastagsága és a párnaréteg vastagsága közötti vi­szonyt, végül a nyomóréteg keménysége és a párna­réteg keménysége közötti viszonyt az adott viszo­nyoknak megfelelően választjuk meg. E viszonyok legkedvezőbb megválasztásának módját' a 140844. számú szabadalom leírása ismerteti. A rajzban a találmány egyik példakénti' kiviteli alakját tüntettük fel-. Az 1. ábra annak a nyers­lemeznek a metszete, amelyből a találmány sze­rinti nyomóalakzatot állítjuk elő. A 2. ábra a nyomóhengerre felvitt, találmány szerinti nyomó­alakzat egy részének keresztmetszete. Mindkét ábrában 1 a nyomóréteg, 3 a párna­réteg, 5 a nem zsugorodó betét és 7 a nem zsugo­rodó betét alatt elrendezett kiegyenlítő réteg. 8 szövetalátét. A segéd- és összekötő rétegek, ame­lyek a főrétegek egymással való egyesítését meg­könnyítik és biztosítják, a 2, 4 és 6 hivatkozási

Next

/
Thumbnails
Contents