141700. lajstromszámú szabadalom • Lendkerékmágnes, különösen belső égésű motorok gyutóáramfejlesztő gépéhez

Megjelent 1952. évi október hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141700. SZÁM. 46 c3 .-/—20. OSZTÁLY. — Do-58. ALAPSZÁM. ——•——»——• —————— ^—— ——•—«——-___ Lendkerékmágnes, különösen belső elégésü motorok gyujtóáramfejíesztő gépéhez. A Magyar Állam, mint Dobó Kornél gépészmérnök budapesti lakos jogutóda. A bejelentés napja: 1950. január 23. Ismeretes az , ú. n. lendkerékmágnéses villa­mos áramfejlesztő gép, amelyet belső elégésű motoroknál a munkahengerben lévő robbanó gázelegy meggyújtásához és gépjárműveknél ezenfelül még a Világításhoz szükséges áram­nak az előállítására használnak. Ez lényegében véve acélmágnesből és az indukált vezetőt tar­talmazó armatúrából áll és a rendes áramfej­lesztő induktorgéptől főként abban különbözik, hogy indukált vezetőrendszeire helytálló, len­dítőkerékként kialakított acélmágnese pedig az indukált vézetőrendszer körül forog. A lendkerék mágneseket eddig körív alakú acélmágnesrudakból és lemezeit lágyvas pólus­sarukból építették össze, amelyeket a lendke­rékház henger alakú üregébe úgy szereltek be. hogy két-két szomszédos acélmágnes egymás felé fordított azonos polaritása vége közé egy­egy lágyvas pólussarut helyeztek el. Ennek a szerkezetnek az a hátránya, hogy gyártási és szerelési pontatlanság miatt a szomszédos ele-,. mek között légrések maradnak, amelyek a kör mágneses ellenállását nagy mértékben megnö­velik s ezzel a gép villamos teljesítményét ront­ják. A találmány az acélmágnes olyan kialakítása, amely a gyártásnál, azonos teljesítmény mel­lett, anyag és munkamegtakarítást tesz lehe­tővé, " vagyis azonos méret és ár mellett az áramfejlesztőgép nagyobb teljesítményét és jobb hatásfokát eredményezi. A találmány szerinti mágnes lendkerékházba szerelten a mellékelt rajzon látható, ahol (1) a mágnes, (4) pedig a lendkerékház. A mágnes gyűrű alakú és a lendkerékházba be van il­lesztve, pl. a ház melegítése közben be van saj­tolva. A ház nem mágneses anyagból, pl. alu­miniumból van. A mágnesgyűrű üregében van a helytálló armatúra, amelyben ismert módon a gyújtáshoz, világításhoz és esetleg még egyéb célra való villamosáram indukálódik. A mág­nesgyűrűnek az ábra szerint hat kiugró pólusa van. Ezek szögnyllása <fh, a pólusok közötti hé­gazé pedig <p2 . A találmány abban van, hogy a mágnesgyűrü egy darabban van készítve és radiális mérete a pólusok középvonalában (3-nál) kisebb, mint másutt, nevezetesen a pólusok szélénél (2-néi) és a pólusok közötti részen. Ezzel az egyszerű szerkesztési és méretezési szabállyal az áramfejlesztő gép lényeges meg­javítását érjük el. Az így készített mágnesnél ugyanis a pólusokból kilépő erővonalak sűrű­sége a pólusok közepén nagyobb, mint azok szélén, aminek folytán a gerjesztett feszültség szinusz lefolyásúvá tehető. Amellett az egy darabból készített mágnesgyűrű a lendkerék­házba sokkal egyszerűbben szerelhető be, mint a több acélmágnesből álló eddigi mágnesszer­kezet. Lényeges körülmény az is, hogy a lágy­vas pólus saruk helyét is mágnesacél foglalja el s így a gép teljesítő képessége az eddigi gé­pekénél nagyobb, Egyébként a mágnesgyűrűt ismert módon kell előállítani öntéssel, kovácsolással, sajtolás­sal, vagy porkohászati eljárással, amikor elő­nyösen, pl. 350 Oerstednél nagyobb koercitív erejű ismert nemes mágnesacél nyersanyagot használhatunk. Szabadalmi igénypontok: 1. Lendkerékmágwes villamos áramfejlesztő géphez, azzal jellemezve, hogy a mágnes egy darabból való, két, vagy több póluspáriral ellá­tott zárt' gyűrű. 2. Az í. igénypont szerinti mágnes kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a gyűrű radiális mérete a mágnespólusok középvonalában ki­sebb, mint másutt, nevezetesen a pólusok szé­lén és a pólusok között. 3. Az 1. illetve 2. igénypont szerinti mágnes kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy kiemel­kedő pólusai vannak.

Next

/
Thumbnails
Contents