141679. lajstromszámú szabadalom • Berendezés töltőkompresszorral dolgozó belső égésű erőgépekhez, különösen fáradt gázzal hajtott töltőkompresszorral dolgozó gépjármű Dieselmotorokhoz

Megjelent 1952. évi október hó 15-én. , ©RSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141679. SZÁM. 46 c2 , 100—115. OSZTÁLY. — Da-50. ALAPSZÁM. Berendezés 'töltőkompresszorral dolgozó belső égésű erőgépekhez, különösen fáradtgázzal haj­tott töltőkornpress#>rral dolgozó gépjármű Dieselmotorokhoz. Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart-Untertürkheim (Németország). A bejelentés napja: 1950. szeptember 30. Svájci elsőbbsége: 1949. október 7. A találmány berendezés töltőkompresszorral dolgozó belső égésű erőgépékhez, különösen fáradtgázzal hajtott töltőkompresszorral dol­gozó Dieselmotoroklioz, amelynél a töltőkom­presszor bekapcsolásával egyidejűleg a tüzelő­anyag mennyiségét is fokozzuk. A töltőkompresszor, például fáradt-gázokkal hajtott turbokompresszor bekapcsolása, rend­szerint a kocsivezető által működtetett teljesít­ményszabályozó eszköz, az úgynevezett gáz­pedál helyzetének függvényében megy végbe, még pedig akként, hogy a szabályozó eszköz egy bizonyos helyzetének elérésóig a tüzelő­anyag mennyiségét például befecskendező szi­vattyú szabályozó szervének előállításával, maximális értékig töltőüzem nélkül fokozzák, majd e helyzeten való túl'baladás után egyrészt bekapcsolják a töltőkompresszort, másrészt a gép töltőüzemének megfelelően tovább fokozzák a tüzelőanyag mennyiségét. A töltőkompresz -szórnak, különösen a fáradt gázokkal táplált turbokompresszornak azonban a bekapcsolás pillanatától számítva bizonyos időre van szük­sége ahhoz, hogy a töltőüzemhez szükséges for­dulatszámot elérje, míg a tüzelőanyag szabá­lyozás azonnali a töltőüzemnek megfelelő ér­tékre áll be. Ennek az a követkieizménye, hogy mindaddig, amíg a kompresszor még nem szál­lítja a szükséges légmennyiséget, a kipuffogott gázok nagy mennyiségű el nem égett anyagot tartalmaznak. Ez a füst egyrészt az utcai for­galomban kellemetlen, másrészt a motorra is hátrányos, mert elteikintve a fokozott tüzelő­anyag fogyasztástól, a túlságosan kövér tüzelő­anyagkeverék a hengerben olajkorom lerakó­dását okozza és ez a hengerek futófelületét koptatja. A találmány célja e hátrány megszüntetése és lényege abban! van, hogy a 'tüzelőanyag meny­nyiségének fokozását késleltetjük. Az időbeli késleltetés mértékét előnyösen úgy választjuk meg, hogy a tüzelőanyag mennyisége a töltő­kompresszorral szállított légmennyiséggel együtt fokozódjék. A késleltetés időtartama tehát megfetel annak az időtartamnak, amelyre a kompresszornak, illetőleg a hulladékmeleget tartalmazó gázzal, táplált, a kompresszort hajtó turbinának szüksége van ahhoz, hogy teljes fordulatszámát elérje. Az eljárás foganatosítására alkalmas, talál­mány szerinti berendezésnél, a tüzelőanyag mennyiségét szabályozó szervet a teiljesítményt szabályozó szervvel, az úgynevezett gázpedál­lal, rugószerkezet útján kötjük össze, továbbá a tüzelőanyag mennyiségét szabályozó szervet a töltőkompresszor bekapcsolt helyzetében feltar­tóztató, késleltető berendezéssel összekötött üt­közőt alkalmazunk, amely a tüzelőanyag meny­nyiségét szabályozó tagnak a rugószerkezet ha­tása alatti további elmozdulását csak bizonyos időbeli késleltetés után engedi meg. Az időbeli késleltetést például olajkatarakttal létesítjük, amely a helyéből kiszorított olajtömeg fojtásával az emilített ütközőnek a tüzelőanyagmennyiség fokozásának értelmében való elmozdulását csak késleltetéssel engedi meg, viszont az ezzel ellen­tétes érteilemben, tehát a töltőkompresszor le^ kapcsolásakor való elmozdulást késleltetés1 Hél­kül teszi lehetővé. Adott esetben azonban a tü­zelőanyag mennyiségének a kompresszor le­kapcsolásaikor való csökkentése ugyancsak idő­beli késleltetéssel mehet végbe, úgyhogy a tü­zelőanyag mennyisége a csökkenő fordulat­számú töltőkompresszor hatásához igazodhat. Célszerű, ha a tüzelőanyag mennyiségét sza­bályozó tagot késleltetve feltartóztató ütközőt mint beállítható ütköző szerkesztjük., . , A rajzban a találmány egyik példakénti kivi­teli alakját vázlatosan tüntettük felt A motor -a- teljesítménysziabályozó szerve, a felvett esetben gázpedálja a -b- rúd és -c­rugószerkezet útján,-e- tüzelőanyag befecsken­dező szivattyú -d- mennyiségszabályozÖ szer­vével van összekötve. E -d- szerv például a.be-

Next

/
Thumbnails
Contents