141650. lajstromszámú szabadalom • Kézi kocsi rétegesen rakott áru szállítására

Megjelent 1952. évi október hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141650. SZÁM. 63 b,. 1—8. OSZTÁLY. — Sa-257. ALAPSZÁM. Kézi kocsi rétegesen rakott áru szállítására. V Ceskoslovenské stavební závody, národní podnik, vyzkumny ústav, Praha (Csehszlovákia), mint a Svit, národni podnik gottwaldovi cég jogutóda. A bejelentés napja: 1950. április 7. Csehszlovákiai elsőbbsége: 1949. április 11. Oly darabáru szállítása, amelynél az egyes darabokat átrakás, közben egymásra rakják és közben az árut egyik helyről a másikra kézi kocsival szállítják, súlyos árucsomagok esetén egyrészt nehézkes, másrészt időtrabló', mert átrakás közben a darabárut külön-küiön kell kézbe venni. A találmány szerinti kézi kocsi rakásba ra­kott darabáru szállításánál lényeges könnyebb­séget jelent és lényege abban van, hogy a kézi kocsinak a rakásba rakott terhet felvevő felü­letét karok alkotják, amelyek a felvett terhet a. fuvarozás közben hordozó felülettel a teher billentésére alkalmas étet alkotnak. A találmány szerinti kézi kocsi szerkezete lehetővé teszi, hogy az olyan: árurakást, amely támasztékokon van elhelyezve, illetőleg a ra­kásnak a kocsi nagyságának megfelelő részét, külön segédeszköz nélkül egy testként fel lehet venni. Az 1. és 2. ábrákban a találmány szerinti kézi kocsi egyik példakénti kiviteli alakját tün­tettük .fel, amelyek közül az 1. ábra az áru felvételére alkalmas hely­zetbe állított kézi kocsit, a 2. ábra a rakásba rakott árut a fuvarozásra kész helyzetben hordozó kézi kocsit távlati képben tüntetik fel. Az 1 keret, amelynek egyik végén, vannak a 2 fogantyúk, másik végén derékszögben van meghajlítva és a 3 karokat alkotja, amelyeket mint felvevő felületet használunk. Könnyű tol­hatás végett a karok alsó oldalán 4 görgők vannak elrendezve. Az 1 keret felső oldalán van az 5 lemez, amely a teher ágyazó felületét al­ko|ja; a keret alsó oldalán e^v-egy 6 lemez­rugót - rendeztünk el és ezek mindegyikén a 8 kerekek számára egyegy 7 csapágy van elren,­dezve. A kerekek gumiabronccsal vannak el­látva. Mivel e kézi kocsival a szállítás legegy­szerűbben akkor fogonatosíthaíó, ha a kerekek közvetlenül a teher súlypontja alatt vannak el­helyezve, a 8 kerekek csapágyai a 6 lemez­rugókon eltolhatóan vannak elrendezve, úgy­hogy a súlypont mindenkori helyzetének meg­felelően beállíthatók. A 9 támaszték rendelte­tése, hogy a kezelő személy az indítást testé­nek feltámasztásával megkönnyítse. A 2. ábra­beli helyzetben a kocsi egyik vége a keretre' szerelt 10 lábakon nyugszik, amelyek lejtme­netben egyúttal fékként is használhatók. A kézi kocsit használat közben a következő­kép kezeljük: Az árut a 11 támasztékokra rétegesen úgy rakjuk fel, ahogy az a szállítás követelményei­nek a legjobban megfelel. A darabáru egyes darabjai közvetlenül felrakhatok a 11 támasz­tékokra, mert a felvétel és továbbszállítás vé­gett nincs szükség további segédeszközökre. A kézi kocsival az 1. ábrában feltüntetett mó­don közeledünk az árurakáshoz, amikor tehát a kézi kocsi a 4 görgőkön áll, illetőleg gördül. Eközben a kocsi 3 karjai a 11 támasztékok közeibe tolódnak mindaddig, amíg az 5 lemez a rakás oldalába nem ütközik. Ekkor a 2 fo­gantyúk útján oly nyomatékot fejtünk ki, mely az óramutató járásával azonos értelmű, miköz­ben a rakás a 3 karok és az 5 lemez, illetőleg a lemez alatt fekvő keret alkotta él körül el­billen. Ez a művelet könnyen végezhető, mert a teher súlypontja eközben a 4 és 1 részek kö­zötti él, mint helytálló tengely körül fordul el, amikor a 4 görgők a talajt már elhagyták és a 8 kerekek még nem érték el. Mivel eköz­ben az említett él szilárdan fekszik fel a tala­jon, a kocsi ;e! nem tolódhat. A felvett példa­kénti esetben az él nem átmenő, hanem, amint a 2. ábrából látható, közös egyenes mentén fekvő négy rövid szakaszból áll. Az említett él természetesen több szakaszból is állhat vagy egyetlen átmenő él is lehet. Az átbillentés vége felé az egész rakás az 5 alaplemezen, a dara-

Next

/
Thumbnails
Contents