141648. lajstromszámú szabadalom • Berendezés katódsugárcső világítóernyőjén előállított képeknek valamely ernyőre való vetítésére

Megjelent 1952. évi október hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141648. SZÁM. 21 a1 , 34. OSZTÁLY. — R-7909. ALAPSZÁM. Berendezés katódasugárcső világítóernyőjén előállított képeknek valamely ernyőre való vetí­tésére. -Radio Corporation of America cég, New-York, mint Landis Daniel Obed, Upper Darby, Delaware, Pa.-i (Amerikai Egyesült Államok) jogutóda. A bejelentés napja: 1940. január 13. A. E. Á.-beli elsőbbsége: 1938. december 30. (A 620—1940 M. E. sz. rendelet alapján.) A találmány berendezés katódasugárcső vilá­gítóernyőjén előállított képek vetítésére; a ta­lálmány továbbá az ilyen berendezésnek kató­dasugárcsöves távolbalátó vevőkészüléknél való alkalmazása. Hogy olyan távolbalátó vevőkészülékeknél, ahol a felfogott kép katódasugárcső világító­ernyőjén jelenik meg, kis és olcsó csővel nagy képeket állítsunk elő, ismretes a cső világító­ernyőjén megjelenő képnek homályos üvegből készült elnyőre való nagyított vetítése. Fény­erős kép elérésére kívánatos olyan lencsének vagy tükörnek alkalmazása, amelynél a nyílás­viszony, azaz a gyujtópontíávolság és az effek­tív lencse- vagy tükörnyílás közötti arány kicsi. Ajánlották már a képnek gömbtükör, pa­rabolikus .tükör vagy ú. n. mangintükör segít­ségével való vetítését. Bár az ilyen tükröknél kis 'nyílásviszony érhető el, az azok segítségé­vel eddig kapott képek szférikus aberráció, ú. n. „coma" vagy.kromatikus aberráció miatt nem élesek. A találmány olyan vetítőberendezés, amely távolbalátóvevőkészülékben való felhasználásra alkalmas és amellyel fényerős és ennek elle­nére éles képet kaphatunk. A találmány értelmében ezt úgy érjük el. hogy olyan berendezésben, amelynél a vetítés gömbtükör segítségével történik, a gömbtükör és a vetítőernyő közötti sugárpályában a szfé­rikus aberráció és az ú. a „coma" kiigazítására helyreigazító (korrigáló) lemezt helyezünk el. Célszerűen a helyreigazító lemez megközelítő­leg a tükör görbületi középpontjában van el­helyezve. Gömbtükörnek és helyreigazító lemeznek kom­binációja magábanvéve ismeretes és azt csilla­gászati célokra az ú. n. „Schmidt-kamerában" alkalmazzák. Itt egy végtelen távolságban fekvő képet gömbtüköK segítségéve! olyan fényképé­szeti lemezen adnak vissza, amely a képből kibocsájtott sugárnyalábot visszaverő tükör előtt foglal helyet, és az említett sugárnyaláb pályájában, mielőtt az a tükörre esik. helyre­igazító lemez van elhelyezve. A találmány azon a felismerésen alapszik, mely szerint az említett kombinációt felhasznál­hatjuk ahhoz, hogy katódasugárcső világító­ernyőjén előállított képeknek valamely ernyőre való vetítésére alkalmas berendezésben kis nyílásviszonyú gömbtükröt alkalmazhassunk. A találmányt a rajz kapcsán részletezzük. A rajzon az 1. és 2. ábra a találmány szerinti ve­títőberendezés kiviteli példáját és annak műkö­désmódját szemlélteti. A 3. ábra távolbalátó vevőkészülék belső be­rendezését mutatja, amely készülékben a talál­mány szerinti berendezés egyik példaképem kiviteli alakja alkalmazásra kerül. A 4. ábra a 3. ábra szerinti távolbalátó vevő­készülék egy részét részben metszetben mu­tatja. Az 5. ábra a 4. ábra 5—5 vonala szerinti metszet. A 6. ábra a távolbaláítóvevőkészülék módosított kiviteli alakját mutatja. Az 1. ábrán bemutatott, katódasugárcső vi­lágítóernyőjén előállított képeknek vetítésére alkalmas berendezés az 1 gömbtükröt és a 2 helyreigazító lemezt tartalmazza, amely utóbbi a tükör görbületi középpontjában van elhe­lyezve. 3 jelzi a katódasugárcső világítóernyő^ jét, amelyen a vetítendő kép megjelenik; ezt a képet az 1 tükör a 4 ernyőire vetíti. A rajzon jelzett méretek az ábrázolt berendezés kísérleti elrendezésére vonatkoznak és azokat, valamint a 2 helyreigazító lemez bemutatott alakját csak példaképen adtuk meg.

Next

/
Thumbnails
Contents