141632. lajstromszámú szabadalom • Eljárás textil és hasonló anyagok kezelésére, valamint az eljárással készített termék

Megjelent 1952. évi október hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HrVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141632. SZÁM. 8 k, OSZTÁLY. — Fo-31. ALAPSZÁM. Eljárás textil és hasonló anyagok kezelésére, valamint az eljárással készített termék. Fothergill & Harvey Limited cég, Manchester. A bejelentés napja: 1949. október 7. Nagybritanniai elsőbbsége: 1948. október 7. -A találmány eljárás cellulóza-tartalmú textil­anyagok, így pl. pamut, len és műselyem keze­lésére, de kiterjed a találmány az eljárás ter­mékére is. Az eljárás a textilanyagok igen sok fajtájára alkalmazható és kiterjed a természetes, vala­mint a regenerált cellulóza kezelésére, alkal­mazható a viszkózából, rézoxidammóniumse­lyemből, pamutból és lenből készített szálak, fonalak és szövetek kezelésére, továbbá ezen anyagok keverékéből készített textilanyagok kezelésére is. A cellulózatartalmú anyagból készült szöve­tek stabilizálása nedves eljárás segítségével ak­kor lehetséges, ha a szövetet a stabilizálás fo­lyamatának végrehajtása alatt hosszirányban és egyben keresztirányban is kifeszítve tartjuk. Ellenkező esetben ugyanis a szövet az eljárás lefolytatása alatt igen nagy mértékben zsugoro­dik. Ennek következtében a szövetnek csak kicsi darabját, vagyis rövid szövetdarabokat lehetett ilyen módon kezelni. Ez különöskép­pen az olyan stabilizáló eljárásoknál fontos, amelyeknél' folyamaotsan akarunk dolgozni, tehát a szövetet állandó áramban kívánjuk a fürdőn átvinni. Ebben az esetben nyilvánvaló, hogy mind a kezelt szövet hossza, mind pedig az alkalmazható kád vagy a kezelöíolyadékot tartalmazó más edény hossza korlátozott, mert a kezelés ideje alatt gondoskodni kell a szöve­tet feszítő eszközökről. Hogy gyakorlatilag jól használható stabilizáló eljárást kapjunk, fontos, hogy az eljárás lefoly-' tatásának ideje rövid legyen és ilyen módon a gépi berendezés az -időegységben viszonylag nagy szövetmennyiségeket dolgozzon fel, a be­ruházási költségek jó kihasználása végett. A találmánynak az alábbiakban közölt "áldáiból kiderül hogy a találmány ezt a követe1 menyt kielégíti. A találmány szerinti eljárás teljesen kikü­szöböli vagy legalább is nagy mértékben csök­kenti k cellulóza ' szövetek stabilizálását célzó eljárásokkal kapcsolatos hátrányokat tehát a íaláilmány alkalmazása révén' a következő elő­nyök érhetők el: 1. Nincs szükség hevítése« utókezelésre, amennyiben az eljárást viszonylag egyszerű és olcsó berendezéssel lehet foganatosítani. 2. A kezelés mértékét könnyen lehet ..ellen­őrizni,, vagyis a hibát nagyon' szűk határok közé lehet szorítani, amiáltal a termék rend­kívül egyenletes. 3. A húzószilárdság, nyúlás és, kopásállóság értékei csak igen kismértékben rosszabbodnak. _ 4. A textilanyag természetének megváltozta­tása, vagyis a zsugorodási hajlam kiküszöbö­lése maradandóbb, mint bármely eddigi eljá­rással létesített megváltoztatás és a mosások esetén nagyon hatásos. 5. Az anyagban klór nem marad vissza és fehér szövetanyagok akadálytalanul fehéríthe­tők hipoloritos fehérítő szerekkel. 6. A festés vagy színnyomás a találmány szerinti kezelés után is elvégezhető, annyival is inkább, mert a festékanyag affinitását az eljá­rás kifejezetten növeli. 7. A szövet hosszúságában előálló veszteség igen kismértékre csökken, az ismert stabilizáló eljárásokhoz viszonyítva. 8. Nincs szükség közbenső szárításra, ami az ismert gyantás és aldehides kezeléseknél szük­séges. , 9. A szövet vízfelvevőképessége csak igen kis mértékben csökken a kezeletlen anyaghoz viszonyítva és. végül 10. a találmány szerinti eljárással kezelt anyag hatásos utókezelésnek vethető alá gyanta előkondenzátumokkal, hogy a hajtogatás elleni ellenállás növekedjék. Javasolták már a szövetek külsejét, -vagyis. felületük csinosságát olykép javítani, hogy azo­kat először nátronlúggal, majd pedig több- • bázisú alkohol klórhidrinjéve] kezelték. Ezek az eljárások az ú. n. mercerizálással lényegileg azonosak és ismertetésükből kiderül, hogy a használt hatóanyag csak az etilén-klórhidrin, noha a rérrebbi nyomtatványokban tehát az is­mert eljárások leírásában az epiklorhidnir is szerepel, mint e célra használható hatóanyag.

Next

/
Thumbnails
Contents