141607. lajstromszámú szabadalom • Eljárás főzelékfélék szárítására

Megjelent J952. évi október hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141607. SZÁM. 82 a. OSZTÁLY. —* F-I 1533. ALAPSZÁM. Eljárás főzelékféléik szárítására. The Farmers Marketing afid Supply Company Limited cég, London, mint Rivoche Eugene Joel londoni lakos jogutóda. Pótszabadalom a 140734. lajstromsz. törzsszabadailotmhoz. A bejelentés napja: 1947. december 16. Nagybritanniai és északírországi elsőbbsége: 1939. december 15. (A 41.700—1948. Ip .M. sz. rendelet alapiján.) A találmány a törzsszabadalomban ismerte­tett és védelem alá helyezett eljárás továbbfej­lesztése. Ennél az eljárásinál sejtszerkezetü, nedvességtartalmú — különösen pedig kemé­nyítőtartalmú — főzelékféléket, így burgonyát, olymódon kezeltünk, hogy eredeti állapotukba könnyen visszaállítható szárított terméket kap­junk. A törzsszabadalom szerint a főzelékfélét elő­ször megfőzzük, majd a végleges aszalás előtt lehűtjük. A jelen találmány szerint a hűtést addig fo­kozzuk, hogy a hőmérséklet a víz fagyáspontját megközelítse^ sőt esetleg az alá essék. Azt ta­pasztaltuk, hogy az ekként fokozott hűtés olyan fizikai állapotot teremt, amelyben a főtt főzelék belsejében bizonyos vízkiválasztás következik be, mely a víz eltávolítását a főzelékből meg­könnyíti. Az alkalmazott hőfok 4 C°-nál ala­csonyabb, előnyösen pedig olyan alacsony, hogy annái a víz megfagy. Ekkor az üzemi el­járásnál sokkal könnyebben meg lehet állapítani, hogy a hűtés elégséges-e vagy sem, mert a fa­gyás fizikai jelenségeit még1 tanulatlan munkás is könrtyen felismerheti. A fent közölt mértékig fokozott hűtés külö­nösen akkor előnyös, ha keményítőtartalmú fő­zelékeket, pl. burgonyát szárítunk. Míg ugyanis a közönséges főtt burgonyát sem egészben, sem felszeletelve, sem pedig áttört állapotban mele­gen nem lehet jól centrifugálni, mert a megduz­zadt keményítőszemcsék a vizet nem adják le, addig a 4 C°-ot meg nem haladó hőmérsékletre hűtött főtt burgonya olyan fizikai állapotban van, amely tekintélyes mennyiségű víz eltávolí­tását engedi meg centrifugálás útján. A kémé-» nyítő ugyanis nem kapja vissza a vízfelvevő­képességét, amíg a hőmérséklet lényegesein nem emelkedik. A találmány szerint tehát a hűtött* illetve fagyasztott főtt burgonyát, melyet a fő­zés előtt felszeletelhetünk, vagy a főzés után áttörhetünk, víz előzetes eltávolítására, szoba­hőmérsékleten, a gazdaságos és hatásos centri­fugáló műveletnek vetjük alá. A centrifugálás folyamán, melyet szükség esetén enyhe melegí­téssel egészítünk ki, a hűtés, illetve fagyasztás alatt képződött jég megolvad és a főtt keményí­tőből a hűtés hatására kiszabadított víz eltávo­zik, még mielőtt a keményítőszemcsék meglá­gyulnának és csoportosulni törekednének. Ily­módon a víz igen hatásos, előzetes eltávolítását érjük el. A legnagyobb vízveszteség akkor kö­vetkezik be, amikor a hőmérséklet 4 C° ra eimielkedik. A főtt burgonyából úgy is elltávolíthatunk vizet, hogy a lehűtött, főtt burgonyát nedves por alakjában két nedvszívó henger közé vezet­jük, melyeket e célból1 pl., kelmével borítunk. A hengereket nem kell erősen egymáshoz szorítani és azoknak nem kell nagyon melegnek lenniiök. Elegendő, ha a hengerek felülete száraz, amikor a nedves burgonyaporral érintkezésbe jut. A fenti mérvű hűtés további előnye, hogy a lehűtött, főtt burgonyát a főtt keményítőszem­csék károsodása nélkül zúzással vagy kavarás­sal porrá alakíthatjuk. Az így kapott, hűtött port korábban készült száraz porral könnyen és alaposan összekeverhetjük, úgyhogy amikor a keveréket (a jég olvadása közben) felmele­gedni engedjük, finom, nyirkos pdrt kapunk, melynek csökkent nedvességtartalma már elég

Next

/
Thumbnails
Contents