141588. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gépelemek súrlódó felületeinek meghatározott vastagságú krómréteggel elektrolizis útján való bevonására

Megjelent 1953. évi május hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141.588. SZÁM. 48 a. 11-16. OSZTÁLY. - F-11512. ALAPSZÁM. Eljárás gépelemek súrlódó felületeinek meghatározott vastagságú kromréteggel elektrolízis útján való bevonására. A Magyar Állam, mint Fülöp Mihály technikus, budapesti lakos jogutóda A bejelentés napja: 1948. szeptember 24. A találmány eljárás gépelemek súrlódó felületei­nek meghatározott vastagságú krómréteggel elek­trolízis útján való bevonására. Gépelemeik súrlódó felületeinek krómréteggel elektrolízis útján való bevonása már ismeretes. Az ismert eljárások közös jellemzője, hogy a krómozást addig folytatják,_amíg a felvitt réteg a készmére­tet meg nem haladja. A fölös vastagságot azután mechanikus úton távolíCják el. Mindezideig ugyanis a krómozást nem tudták úgy foganatosítani, hogy a készméretek a krómozás során betarthatók legye­nek. A krómréteg egyenetlen vastagságú volt és ezért a készméretak biztosítása végett a készmére­tűnél vastagabb réteget kellett felvinni, hogy a készméret a fölös anyag eltávolításával szabatosan biztosítható legyen. A találmánnyal e hátrányokat kiküszöböltük és o\f krómozási eljárást dolgoztunk ki, amellyel meg­határozott vastagságú krómréteg egyetlen munka­menetben állítható elő, anélkül, hogy a készméretet túllépnők és így a felvitt réteg egy részét utólag mechanikusan el kellene távolítani. A találmány abban van, hogy a ka tódként kapcsolt munkadarab krómozandó felületével szemben az anódot a le­rakódó krómréteg egyenletes vastagságát biztosító meghatározott térköz létesítésével rendezzük el és a krómozást késaméretig folytatjuk. Ilymódon tehát a. krómozás folyamata csak addig tart, amíg a fel­vitt krómréteg vastagsága a készméretnek meg nem felel. , Kísérleteink szerint ugyanis az anód a katódhoz viszonyítva mindég kialakítható és elhelyezhető úgy, hogy az elektrolízis adott feltételei mellett a kró­mozandó felület meghatározott részén előre megál­lapított vastagságú krómréteg rakódjék le. Kísér­leteink során megállapítottuk továbbá, hogy a talál­mány szerinti eljárással a krómréteg készméreté­nek a tűrésen belül való betartása különösebb ne­hézségek nélkül biztosítható, tehát utólagos mecha­nikai megmunkálásra szükség nincsen. Gyakor­lati szempontból célszerűnek bizonyult, ha a tér-' köz legfeljebb 50 mm. A térközt a találmány ér­telmében a krómozandó szerkezeti darabnak meg­felelő készülékkel biztosíthatjuk, eljárhatunk . azon­ban úgy is, hogy az anódokat állíthatóan rendezzük el és a krómozandó felülethez viszonyított szabatos elhelyezkedésüket ellenőrizzük. Az előbbi megoldás költségesebb ugyan,, de egyszerűbben alkalmazható és sorozatos gyártásnál természetszerűleg előnyö­sebb. Megállapítottuk továbbá, hogy a krómrétegnek különösen gyengébb minőségű kenőolajok esetén az olaj tárolása és az olajhártya fenntartása végett lyukacsosnak kell lennie. A találmány értelmében a krómréteg természetes lyukacsosságát azzal fo­kozzuk, hogy az elektrolízis folyamán fejlődött gáz távozását és a használt elektrolit cserélődését kés­leltetjük. Késleltetés végett eljárhatunk úgy, hogy a gáz távozását és az elektrolit cserélődését a talál­mány értelmében csak nyilasokon át tesszük lehe­tővé. A nyílásokat az anódban alakíthatjuk ki és az elektrolízist egyébként -az anóddal és katóddal lezárt térben foganatosíthatjuk. Szükség esetén azonban fokozhatjuk a gáz távozását és az elektro­lit cserélődését, ha az anód és a katód között oly teret létesítünk, amely legalább egyik oldalán nyitva van.* Minthogy a krómrétegben önfeszültséget okozó gázzáródmányok maradnak vissza, amelyek az üzem során hajszálrepedéseket és ezzel a krómréteg le­válását okozhatják, célszerű ezeknek az eltávolítása. Evégből a találmány értelmében úgy járhatunk el, hogy a krómozás befejezése után a krómozáshoz viszonyítva ellentétes sarkítású elektrolízist alkal­mazunk mindaddig, amíg a gázzáródmányok a kí­vánt mértékben el nem távoznak. Nyilvánvaló.hogy a gázzáródmányok távozása után a krómréteg lytí­kacsossága fokozódik, minthogy a gázzáródmányo­kat befogadó üregek szabaddá válnak. Az eljáráshoz elektrolitként bármely önmagába?'» ismert zsírtalanító, előmarató és krómozó fürdőt alkalmazhatunk. Célszerű, ha a kész krómfelületen utólag a kenő­olajat tároló mélyedéseket alakítunk ki és evégből a krómfelületet a mélyedéseknek megfelelő helyek szabadonhagyásával védő bevonattal látjuk el, majd

Next

/
Thumbnails
Contents