141587. lajstromszámú szabadalom • Szalagalakú hordozható elem

Megjelent 1952. évi szeptember hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141587. SZÁM. 47 d, 13—16. OSZTÁLY. — E-6266. ALAPSZÁM. SzalagatlakJÚ hordozó elem. Wold Eriing András csőszerelő, Oslo, Norvégia. A bejelentés napja: 1948. augusztus 24. A találmány szalagalaku hordozó etem, amely az ismert hordozó elemektől abban különbözik, hogy egyenletes közökben nyílásokkal ellátott szalagja van, amelynek szélei úgy vannak ki­alakítva, hogy a szalag folyási határa és hajlí­tási szilárdsága keresztmetszeténeik teljes hosz­szában gyakorlatilag azonos. A rajzon a találmány szerinti szalagalakú hordozó elem egyik példakénti kiviteli alakját tüntettük fel és különböző alkalmazási lehetősé­geket ábrázoitunk, nevezetesen;: az 1. ábra két szalag összekötését tünteti fel, a 2. ábrán két szalag egyesítéséhez való ka­pocs látható. a 3. ábra a, kapocs más példakénti kiviteli alakját tünteti fel, a 4.—6. ábrákon különböző alkalmazási lehe­tőségek láthatók. Az 1. ábrán két iszalag 1 illetőleg 2 végét tün­tettük fel, amelyek egymással össze- vannak kötve1 . A szalagrészek mindegyikében egymás­tól egyenletes közökben elrendezett 3 nyílások vannak. Azokon a szalagrészeken, ahol a szala­got a 3 nyílások gyengítik, a szalag széle úgy vam kialakítva, hogy az a—a vonal menti ke­resztmetszet és a b—b vonal menti keresztmet­szet, valamint a szalag hosszirányára merőle­ges minden más vonal menti keresztmetszet' azonos. A szalag folyási határa és hajlítási szilárdsága ilymódon mindenütt ugyanaz. A 2. ábra egyszerű 5 kapcsot tüntet fel. amely szalagok íkülönféleképen való egyesíté­sére használható1 . Az 5 kapocs U-alakú és a két szára közötti híd hosszúsága egyenlő a szalag legkisebb szélességével. Ha két szalagot kell egymással összekötnünk, az egyik szalag 1 végét úgy helyezzük a másik szalag 2 végére, hogy a 3 nyílások) fedésbe jussanak. Ezután egy vagy több helyen elhelyezzük az 5 kapcsokat, A 3. ábrán a kapocs oly példakénti kiviteli alakiát tüntettük fel, amelynek 6 hídja és egy­másfelé irányuló, 7. 8 szárai vannak. Ezek a részek 9 rést határolnak, amely szalagok leg­szűkebb keresztmetszetének felel meg. A 7, 8 szárak 10, 11 végeit az egyik szalag nyílásán való átbújtatás után egymással ellentétes irány­ban kifelé visszahajlítjuk. E kapcsok alkalma­zásakor az egymással összekötendő szalagokat vagy szalagrészeket úgy helyezzük egymásra, hogy az egyik szalag egyik nyílása az alatta elhelyezkedő szalag legkeskenyebb részére es­nek. A két szalag tehát ez esetben egymáshoz viszonyítva fél osztással el van tolva. •A 4.—6. ábrákon a hordozó eleim három kü­lönböző példakénti kiviteli alakját tüntettük fel. A hordozó elemnek a 4. ábrán látható első példakénti kiviteli alakja például cso vagy ve­zeték felfüggesztésére alkalmazható. A hordozó elemet ez esetben két 27, 31 szalag alkotja, ame­lyek közül a hurkot alkotó első 27 szalag 28, 29 végei le vannak hajlítva és a 31 szalag hosszá­ban helyezkednek el. A szalagok összekötése végett 30 csapot alkalmaztunk, amelyet az egy­mást fedő nyílásokba helyezünk. A 31 szalag fölső vége önmagára vissza van hajlítva, úgy­hogy a két utolsó nyílás fedi egymást. E nyílá­sokon 33 horgot bujtathatunk át. Az 5. ábrán hengeres vezeték felfüggesztésé­hez való további hordozó elemet tüntettünk-fel. Ezt az ábrázolt példakénti kiviteli alak esetén 12 szalag alkotja, amely koraiakban van meg­hajlítva és amelynek 13, 14 végei fel vannak haijfítva, úgyhogy a 16 szalag hosszában he­lyezkednek el. A 12, 16 szalagokat úgy helyez­zük egymásra, hogy nyílásaik fedjék egymást és így a két 12, 16 szalag 15 csap útján egy­mással összeköthető legyen. A 16 szalag szabad vége a 17 hivatkozási számmal jelölt helyen le­felé vissza van hajlítva, úgyhogy a felfüggesztő 18 horog a két utolsó nyíláson átbújtatható. A 6. ábrán a hordozó elem oly példakénti ki* viteli alakja látható, amely derékszögű négy­szög keresztmetszetű cső felfüggesztésére al­kalmas.. Ez esetben a cső befogásához való 20

Next

/
Thumbnails
Contents