141563. lajstromszámú szabadalom • Bitumenes alapanyagú kiöntőmassza és eljárás előállítására

Megjelent 1952. évi szeptember hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141.563. SZÁM. 80. b. 25. OSZTÁLY. - G—10.488. ALAPSZÁM, Bitumenes alapanyagú kiöntőmassza és eljárás előállítására. A Magyar Állam, mint a feltaláló: Dr. Györki József vegyészmérnök, budapesti lakos jogutóda. A bejelentés napja,: 1949. február 15. A bitumenből vagy főként bitumenből álló ki­öntőmasszákat útépítési, szigetelési, stb. célokra az alapanyag vegyi és mechanikai tulajdonságainak javítása céljából szilárd adalékokkal, különösen őrölt mészkővel keverik. Ezeknek az adalékoknak az a hátrányuk, hogy fajsúly tekintetében különböz­nek az alapanyagtól, így pl. a mészkőliszt fajsúlya 2,5-nél nagyobb, a bitumené viszont 1 alatti. Ennek következtében már a massza előállítása közben, de főként a massza használata alatt az útfelületeken, a hőmérséklet ingadozásai, az időjárási viszontag­ságok és a mechanikai igénybevétel következtében fajtázódás következik be. Ehhez járul, hogy a bitumen hidrofób, a mészkőliszt pedig hidrofil, sőt vízben, különösen a CO2 tartalmú vízben, mint amilyen az úttesten lefolyó csapadék is, elég jól oldható. A tapasztalat azt mutatja, hogy pl. a kockakövek hézagaiból a kiöntésre használt ilyen bitumenes masszák hamarosan eltűnnek és fajtá­zódás következtében a felső réteg összetétele nem azonos az eredeti összetétellel és az úttest idő előtt javításra szorul. Ugyanez áll az egész felületükön ilyen masszákkal burkolt úttestre is. Megkísérel­ték már kokszpor keverését is a bitumenes masz­szához, az adalék azonban a fentemlített hátrányo­kon csak lényegtelen mértékben segített. A találmány olyan bitumenes kiöntőmassza, amely adalékként foszilis eredetű, nagy adszorp­cióképességű diszperz szénport tartalmaz. A talál­mány előnyös foganatosítási alakjánál szénpor­adalékként az ásványi szenek, elsősorban a lignitek víztelenítésénél (ahidrálásánál) és lefúvatásánál keletkező és az anhidrálóberendezésből a levegőbe is távozó finom szállóport használjuk fel. Az adalék nem fajidegen, hidrofób, fajsúlya is megfelel a bitumenénak, amennyiben 1 körül van és használat közben nem fajtázódik. Az adalékot előkészíteni (pl. őrölni) nem szükséges; a hely­színen a megömlesztett bitumenes anyaghoz ke­verhető. Eljárhatunk úgy is, hogy a masszát már előre összeállítjuk és szilárd, megdermedt állapot-A kiadásért felel a Tervgazdasági Könyvkiadó igazgatója. ' Terv Nyomda. — 998,— F. v.: Sumits István. han szállítjuk a felhasználás helyére, ahol újból megömlesztjük és a kész ÖEiledéket öntjük ki a burkolattal ellátandó felületre. Ennek előnye, hogy a nagytérfogatú és nehezen kezelhető porszerű ada­lék helyszínre való szállítása elmarad. A találmány előnye kettős: egyrészt a keletkező kiöntőmassza felületén is hosszú ideig megtartja eredeti összetételét és a vele kiöntött felületek tartóssága fokozódik, másrészt adalékként hulla­dékot használ fel, amely eddig a közegészségügyre káros módon a levegőbe távozott. A találmány szerinti bitumenes kiöntőmassza alkotórészeinek aránya tág határok között változ­tatható: útépítési célokra előnyösnek bizonyult 7 súlyrész bitumenre 3 súlyrész víztelenített (an­hidrált) szén-szállópor adagolása. Szabadalmi igénypontok. 1. Bitumenből vagy főként bitumenből álló ki­öntőmassza, melyre jellemző, hogy adalékként fosz­szilis eredetű, adszorpcióképes - diszperz szénport tartalmaz. 2. Az .1. igénypont szerinti kiöntőmassza fogana­tosítási alakja, melyre jellemző, hogy adalékként ásványi szénféleségek víztelenítésénél és lefúvatá­sánál keletkező szénszállóport tartalmaz. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti massza fo­ganatosítási alakja, melyre jellemző, hogy az alap­anyag és az adalék aránya: 7:3. 4. Eljárás 2. és 3. igénypontok bármelyike sze­rinti massza előállítására, melyre jellemző, hogy a megömlesztett bitumenes alapanyagba a felhasz­nálás helyén, ásványi szenek víztelenítésénél kelet­kező szén-szállóport kebelezünk be. 5. A 4. igénypont szerinti eljárás változata, melyre jellemző, hogy a masszát előre összeállít­juk és szilárd, megdermedt állapotban szállítjuk a felhasználás helyére, ahol a kész masszát újból megömlesztve, kiontjuk.

Next

/
Thumbnails
Contents