141520. lajstromszámú szabadalom • Berendezés teljesítmény mérésére

Megjelent 1952. évi szeptember hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141.520. SZÁM. 21. e. 29—36. OSZTÁLY. - G-10.484. ALAPSZÁM. Berendezés teljesítménytényező mérésére. Ganz és Társa, Villamossági, Gép-, Waggon- és Hajógyár R. T. Villamossági gyára és Ratkovszky Ferenc oki. gépészmérnök, mindketten Budapesten. A bej'efentés napja: 1949. február 7. Mint ismeretes, az áramszolgáltatás gazdasá­gossága a teljesítménytényezőtől is függ, aminek az a magyarázata, hogy rossz teljesítménytényező esetén ugyanazon energiaszolgáltatáshoz nagyobb keresztmetszetű vezetékek, nagyobb teljesítményű transzformátorok, stb. szükségesek, tehát a hálózati berendezés beruházási költsége növekszik, ezenkívül pedig a rosszabb teljesítménytényező következtében fellépő nagyobb áram a hálózatban is nagyobb veszteségeket okoz. A kevésbbé gazdaságos áram­vételezés miatt az áramszolgáltatók kénytelenek a tarifát a teljesítménytényezőtől függővé tenni, minek következtében szükségessé válik a teljesít­ménytényezőnek a fogyasztóknál való mérése. Ezt a mérést nemcsak a nagyfogyasztóknál, hanem •—• általában a világítási fogyasztók kivételével — a sok kisfogyasztónál is el kell végezni, mert a sok kisfogyasztó összegezett teljesítménye ugyanolyan fontosságú, mint a nagyfogyasztóké. Ezért a tel­jesítménytényező mérésére olcsó berendezés szük­séges. A teljesítménytényező a legegyszerűbben és leg­olcsóbban úgy volna megállapítható, hogy a kW teljesítményszámlálón kívül egy vak (látszólagos) kVA teljesítményszámlálót is felállítunk és a két számláló által mért teljesítményből a teljesítmény­tényezőt kiszámítjuk. Ezzel az egyébként nagyon olcsó ,eljárással azonban a feladat az áramszolgál­tató szempontjából egyáltalán nem oldható meg, mert ilymódon csak az átlagos teljesítménytényer zőt lehet megállapítani, viszont az áramszolgálta­tóra nézve csak a nagy terhelések idején fellépő teljesítménytényezőnek van jelentősége. Az emlí­tett mér<"módszernél ugyanis természetesen előfor­dulhat az az eset, hogy a csúcsteljesítmények köze­lében a fogyasztó nagyon rossz teljesítményténye­zőt vesz igénybe, tehát a hálózatot és transzformá­torokat a saját részéről lényegesen megterheli, viszont kis terhelések idején — esetleg néhány kisebb kondenzátor felállításával — a teljesítmény­tényezőt annyira feljavítja, hogy pl. Ijjel már kapacitív terheléssel fogyaszt, minek következtében napi átlagos teljesítménytényezője igen kedvező lehet. Ez az olcsó, már ismert és helyenként hasz­nálatban is levő mérési módszer tehát a követelmé­nyeknek egyáltalában nem felel meg. A másik, már szintén ismert és alkalmazott mé­rési mód az, hogy negyedórás kW-maximumokon kívül a negyedórás vakteljesítményt is állandóan mérik; tekintettel azonban a negyedórás maximu­mokat mérő berendezések aránylag magas árára, ez a megoldás csak a nagyobb fogyasztóknál alkal­mazható. Arra való tekintettel, hogy az áramszolgáltató számára, gazdaságossági szempontból, csak a csúcs­teljesítménynél, illetve még célszerűbben csúcstel­jesítmény körüli terhelésnél fellépő teljesítmény­tényező átlagértékének van fontossága, a talál­mány olyan berendezésre vonatkozik, amellyel az átlagos teljesítménytényező, aránylag egyszerű számlálók felhasználásával, tényleg csak a csúcsi­érték közelében, egy meghatározott teljesítménytől (vakteljesítménytől) felfelé mérhető. Ez a feladat a találmány szerint a legegyszerűb­ben, de nem a legolcsóbban oly módon oldható meg, hogy egy kWó-számláló és egy (célszerűen vak) kVA-számláló egy relé által vezérelve csak akkor méri a teljesítményeket, ha a relé egy választás szerint meghatározott, beállítható értékű teljesít­ménytől vagy áramerősségtől függően működésbe lépve a két számlálót bekapcsolja, ill. a teljesít­ménynek a beállított érték alá való sülyedése ese­tén, ismét bekapcsolja. Ha pl. a relé úgy van be­állítva, hogy a fogyasztó csúcsteljesítményének 75%-ánál lép működésbe, akkor a berendezés annak a terhelésnek az átlagos teljesítménytényezőjét méri, amely a csúcsérték közelében van, tehát az áramszolgáltatás gazdaságosságára jellemző. Egy ilyen berendezés költségek szempontjából nem a legkedvezőbb, mert két — a legtöbb esetben három­fázisú — mérőből, továbbá egy szintén három­fázisú reléből áll, amely relé célszerűen ugyan­csak egy háromfázisú számláló felhasználásával, ill. átalakításával állítható elő, úgyhogy az összes költ­ségek kb. 3 darab háromfázisú számlálónak és tartozékainak költségeiből tevődnek össze.

Next

/
Thumbnails
Contents