141514. lajstromszámú szabadalom • Eljárás aktív szénen elnyelt penicillinnek szénből való kivonására

Megjelent 1952. évi szeptember hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141.514. SZÁM. 30 h. 1—8. OSZTÁLY. - CI-9. ALAPSZÁM. Eljárás aktív szénen elnyelt penicillinnek szénből való kivonás'ára. Bejelentő: Chinoin gyógyszer és vegyészeti termékek gyára rt. (Dr. Kereszty & Dr. Wolf) cég Újpesten. König Rezső vegyészmérnök Budapesten, Dr. Földi Zoltán vegyészmérnök Budapesten és Dr. Gerecs Árpád vegyészmérnök Budapesten. A. bejelentés napja: 1949.' szeptember 24. Ismeretes, hogy az aktívszén a penicillint a fermentációs folyadékokból elnyeli. Ismereteseik a módszerek penicillinnek aktívszénen való vissza­nyerésére. Ismeretes oly módszer is, melynél a ki­nyerést víz és legalább 4 szénatomot tartalmazó alifás alkohol elegyével végzik (lásd 2,432.638. sz. amerikai szabadalmat). Kísérleteinkben azt láttuk, hogy az ismeretes eljárások igen sokszor nem adnak kielégítő terme­lési-hányodot. Azt találtuk, hogy a kivonás igen kiváló terme­lésihányadokkal valósítható meg, ha a kivonást pH 6—6,5 körüli savanyúság mellett valamely puf­fer, célszerűen foszfátpuffer jejenlétében víz és vízzel csak részben elegyedő alifás alkohol elegyé­vel végezzük. Alifás alkoholként jól használhatók: n-butanol, szekunder butilalkohol, izobutilalkohol, amilalkoholok, ezek elegyei, vagy magasabb szén­atomú alifás alkoholok is. Az eljárás igen elő­nyösen foganatosítható n-butanollal, amelyből cél­szerű olyan mennyiséget választani, hogy a vizes fázisnak kb. 1/6—1/7 része legyen. Az eljárás előnye az alábbi két összehasonlító kísérletben kü­lönösképpen kitűnik: 400 cm3 G-penicillin vizes oldatát, amely cm-én­ként 500 egységet tartalmazott, 4 g csontszénnel kivontuk. A szénről leszűrt vizes folyadék gya­korlati mennyiségben penicillint nem tartalmazott. Az elkülönített szenet a fent említett szabadalom szerint dolgozva, 40 cm3 víz és 6 cm 3 n-butanolläl 5°-on 20 percig kevertük, majd leszűrtük. A szű­redék térfogata 46 cm3; cm 3 -enként 585 egygsé'get tartalmaz. Ha a fenti kísérletet megismételjük, de az eluá­lásnál víz helyett 40 cm3 1/15 moláris 7,2 pH-ju foszfátpuffer és 6 cm'1 n-butanől elegyét alkalmaz­tuk, akkor a szénről nyert szűredék, melynek tér­fogata ugyancsak 46 cm3 és melynek pH-ja 6 kö­rüli volt, cm3 -enként 3720 egységet tartalmaz. Az eljárás megvalósításának különböző módjai kitűnnek még az alábbi példákból: 1. 400 cm3 vizes G-penicillin oldatot, mely cm i! ­enként 500 egységet tartalmazott, 4 g olyan szén­nel kezeltünk, amelyből sósavas mosással a nehéz­fém-nyomokat eltávolítottuk és melyet vízzel ad­dig mostunk, amíg a lecsepegő víz közömbös nem lett. E szénnel az oldatot 5°-on 15 percig kevertük, majd leszűrtük. 40 cm3 1/15 moláris pH 7,2 foszfátpuffert 6 cm3 butilalkohollal összeráztunk és elválni hagy­tunk. Az alsó rétegből' 20 cm'! -t félretéve, a meg­maradt felső és alsó réteget hozzáadtuk a szén­hez és azzal 15°-on 1/2 órán át kevertük, majd leszűrtük. A szürlet 26 cm3 . és pH-ja 6; 1 cm3 6450 egységet tartalmaz. A leszívatott szénnel a félretett' 20 em:j alsóréteg 10—10 cm 3 -ével még megismételtük ezt a műveletet; az elkülönített szü­redékek térfogata 10, illetve 11 cm3 és pH-juk 6,4, illetve 6,7; cm'-énként 2100, illetve 670 egységet tartalmaztak. Össztermelés kereken 195,000 egy­ség, szemben a kiindulási 200,000 egységgel. 2. 20 liter fermentációs oldatot, mely külön­böző penicillint tartalmaz és G-penicillinben sze­gény és cms -enként 330 egységet tartalmaz : 3°-ra lehűtve, 130 cm3 10%-os sósavval pH 6-fa be­állítottuk, majd 200 g fent leírt módon kezelt szénnel 1/2 órán át kevertük, majd leszűrtük. A szüret cm3 -enként 25 egységet tartalmazott. A sze­net 1 liter 7,2 pH-jú 1/15 moláris foszfátpufferrel és 200 cm3 n-butilalkohollal 40 percig kevertük, majd lenuccsoltuk. A szűrlet 1200 cm3 ; cm 3 -enként 2950 egységet tartalmazott. A leszívatott szenet 1/2 liter 1/15 moláris 6,2 pH-jú foszfátpufferrel és 50 cm3 n-butanollal kevertük 20 percig; ismét, leszűrtük. A szűrlet térfogata 520 cm3 ; cm 3 -enként 1330 egységet tartalmazott. Megismételve e mű­veletet, 1/2 liter 1/15 moláris 6,2 pH-jú foszfát­pufferrel és 50 cm3 n-butanollal, a szűrlet 537 cm 3 ;

Next

/
Thumbnails
Contents