141457. lajstromszámú szabadalom • Nagyfeszültségű olajmegszakító

Megjelent 1952. évi augusztus hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141.457. SZÁM. 21. c. 28-53. OSZTÁLY. — REP-48. ALAPSZÁM. Nagyfeszültségű olajmegszakító. A Magyar Állam, mint a feltalálók: Reguly Zoltán oki. gépészmérnök, Budapest, Szepesi Endre oki. gépészmérnök, Budapest és Dr. Vájta Miklós oki. gépészmérnök, Újpest jogutódja. A bejelentés- napja : 1949. dectMioei - 14. Nagyfeszültségű ölajszegény megszakítók . meg­szakítási teljesítményének növelése végett ismere­tesek oly megoldások, melyeknél az ív egyidejű nyújtása és az ív melegétől keletkező nags'nyomású olajgőzök és az olaj áramoltatása segítségével oly mértékben növelik az ív ellenállását, hogy az hama­rosan kialszik. A találmány értelmében a szerkezetet úgy ala­kítjuk ki, hogy az az ívet több egymással sorba kapcsolt ívre osztja meg, úgyhogy a katódesés meg­sokszorozódik, tehát az ív ellenállása lényegesen megnő, ami annak kioltását is'. lényegesen megköny­nyíti. Ismeretesek olyan szerkezetek, amelyeknél eat a feladatot mechanikus eszközökkel oldják meg. E készülékek azonban bonyolultak, működésük nehéz­kes és a'zok gyártásra érett formát nem értek el. A találmány értelmében a feladatot mechaniku­san mozgatott alkatrészek alkalmazása nélkül old­juk meg és evégből sorbakapcsolt ívek. létesítése céljából az ívek elektródáit alkotó fémes testeket fél­vezető, vagy nagy ellenállású köztartókkal egymás­tól meghatározott távolságban tartjuk, mimellett a fémes testek alkotta elektródasorozat utolsó tagját álló érintkezővel vezetőn, kötjük össze. A fémes testek előnyösen oly tárcsák, melyekben a mozgó érintkezőt átbocsátó nyílás van. Ez esetben a köztartók lehetnek ugyancsak' tár­csaalakú testek, melyekben előnyösen sugárirányú nyílások vannak. . Eljárhatunk úgy. is, hogy két szomszédos fémes, tárcsaalakú test között egymás­sal össze nem függő több köztartót rendezünk el. Az. elektródákat alkotó fémes testek mind azonos potenciáluak az álló érintkezővel, úgyhogy a mozgó érintkezővel húzott ív hajlamos arra, hogy ez elek­tródákra átugorjék. Azonban a tárcsák közé ikta­tott nagy ellenállásokon az ív nagy áramerőssége akkora feszültségesést hoz létre, hogy attól az ív vagy kialszik, amikor a kívánt célt elértük, vagy pedig az egyes elektródák között újból átívelések kelet­keznek, egészen az álló érintkezővel fémesen ösz­szekötött és azt védő legalsó tárcsáig. Ámde ekkor­a sok sorbakötött kátódesés és az íveket söntölő ellenállások következtében az ív szintén hamarosan kialszik. * ' ' A találmány egyik példakénti kiviteli alakját a rajzban tüntettük fel. Az 1. ábra a készülék alsó részének, a 2. ábra az egész készüléknek tengelymenti met­szete, a 3. ábra részlet nézete. A nagyfeszültségű olajkapcsolónak 1 az alsó, 2 a felső csatlakozóteste, melyek között hengeralakú 3 szigetelőtest olajtömítően van elrendezve. A kap­csoló alsó csatlakozó testén van megerősítve a 4 álló érintkező, mely a szokásosan rúdalakú 5 mozgó érintkezővel dolgozik együtt. Az alsó csatlakozó —1— test belső oldalán vannak elrendezve a közé pütt átlyukasztott és a nyílásokon a mozgó 5 érint­kező rudat átbocsátó 8 fémtárcsák. E fémtárcsák egymás fölött, egymástól közökkel elválasztottam vannak elrendezve és evégből két-két szomszédos 8 fémtárcsa között a felvett példában egymástól független három darab nagy ellenállású 7 köztartó test úgy van elrendezve, hogy két szomszédos 7 test között 9 csatorna marad szabadon. A tárcsasoroza­tot felül a 6 oltókamrát tartalmazó 11 vezető anyagú test zárja le, míg a legalsó elektródát al­kotó 8 fémtárcsa az 1 csatlakozó testtel vezetőn van összekötve. 10 a mozgó 5 érintkező kikapcsoló rugója. , Megszakításkor a 6 oltókamrában keletkező gőz­nyomás az olajat a 7 és 8 tágokból álló oszlop bel­sejébe löki, amikor az olaj a 9 nyílásokon át az ívre harántirányban áramlik a külső olaj térbe. Eközben hatásosan hűti az ívet és a 8 gyűrűkön levő ívtalppontokat, miáltal-a katódesést is fokozza. A találmány szerinti szerkezet különös • előnye, hogy ismert szerkezetű oltókamrás olaj kapcsolókba, azok csekély átalakításával beépíthető és azok meg­szakítási teljesítménye ilymódon fokozható.

Next

/
Thumbnails
Contents