141441. lajstromszámú szabadalom • Laboratóriumi eszközök szerológiai vizsgálatokhoz

Megjelent 1952. évi augusztus hó I5-én ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141.441. SZÁM. 42. 1. 13-18. OSZTÁLY. - M-13607. ALAPSZÁM. Laboratóriumi eszközök szerologiai vizsgálatokhoz. A magyar állam, mint Mandula Ferenc dr. oki. vegyész, Budapest, jogutóda. A bejelentés napja: 1949. június 14. Újabban kidolgozott szerologiai vizsgálati mód­szerek (nevezetesen a bejelentő nevéhez fűződő luesz-diagnosztikai módszer) kivitelezése nem igé­nyel hevítést, különleges laboratóriumi felszerelést, úgymint vízfürdőt, thermostátot, centrifugát és egyéb gépi berendezéseket. Ezekkel a módszerek­kel elvileg lehetségessé vált ugyan szűrővizsgála­toknak nagy tömegben a helyszínen való lebonyo­lítása, viszonylag kezdetleges, közművekkel fel nem szerelt helyiségekben is. Nagyszámú, pl. több száz, vagy ezer egyén sze­rologiai vizsgálata ilymódon nincs többé városok kórházaihoz vagy központi laboratóriumaihoz kötve, a vizsgálatokat 1—2 orvos csekély segédszemély­zettel a helyszínen elvégezheti. Nehézségeket okoz „azonban, hogy a szerologiai vizsgálat alapját képező váladék, pl. vér, egyénenk­kénti tárolása, a reakció foganatosítása, a reagen­sek elkészítése, stb. céljából legalább kétszer any­nyi tartályra (kémcsőre, pohárra) van szükség, mint a megvizsgálandó egyének száma és a kémcső­vek felvételére terjedelmes kémcsőállványokról kell gondoskodni. A kémcsövek tisztítása és szárítása is körülményes és időtrabló. Ennélfogva a helyszí­nem elvégezhető vizsgálatok száma korlátozott és a vizsgáló egészségügyi személyzet által helyről­helyre szállítandó segédeszközök csomagolása kü­lönleges gondot és terjedelmes csomagolótartályo­kat (ládákat, stb.) igényel. Viszont a vizsgálandó folyadék, mint pl. a vér, a szállítás alatt főleg nyáron megromlik, ami ugyancsak a helyszíni vizs­gálat előnye mellett szól. A találmány olyan eszközök, valamint ezeket és tartozékaikat tartalmazó hordozható kézi laborató­rium, mellyel tömeges szűrővizsgálatok helyszíni —. tehát pl. a vérvétel helyén való — foganatosítása a fenti hátrányok kiküszöbölése mellett egyszerűen és gyorsan lebonylítható, az eszközök tisztítása és szárítása könnyen végrehajtható, tárolása pedig ke­vés helyet foglal el és kézzel hordozható. A találmány nélkülözhetővé teszi a laboratórium­hoz kötött eszközöket, felszerelést, mint pl. víz­fürdő, centrifuga, vérvételi- és vizsgálati-csövek, állványok, rázógép, stb. és ezek helyett oly eszkö­zöket alkalmaz, amelyek adott esetben használandó összes tartozékaikkal és a vizsgálatokhoz szükséges szerekkel együtt egy kisméretű hordozható táská­ban elférnek. A találmány szerinti eszköz a folyadék felvéte­lére alkalmas kámcsőtoldatokkal, illetve bemélyedé­se kkel ellátott le/nez, melynek egyik foganatosítani alakja a vizsgálandó váladék, (pl. vér) felvételére és tárolására, másik a váladék, pl. vér kivonatá­nak (vérsavónak) a szükséges reagensekkel való ele­gyítésére, tehát a szerologiai reakció lefolytatá­sára és egyszersmind kiértékelésére alkalmas. A találmány tartozéka továbbá olyan keret, amelybe behelyezve a lemezen végbemenő reakció lefolyá­sát elősegítő mozgatás (rázás, keverés) kézierő­vel könnyen és erőfeszítés nélkül kivihető. Továbbiakban a találmány szerinti új szerologiai eszközöket példaképpen luesz-szűrővizsgálat foga­natosításával kapcsolatban ismertetjük, alkalmas azonban a találmány más szobahőmérsékleten foga­natosítható szerodiagnisztikai tömegvizsgálatokhoz is. A csatolt rajz a találmány szerinti eszközök pél­daképpeni kiviteli alakját szemlélteti, ahol az 1. ábra a következőkben vérvételi lemeznek nevezett eszközt felülnézetben, a 2, ábrán pedig a II—II. vonal metszetben mutatja, a 3. ábrán az 1. ábra szerinti eszköz másik, a következőkben vizsgálati lemeznek nevezett fogana­tosítási alakja felülnézetben. a 4. ábrán pedig annak IV—IV. vonal szerinti metszete látható, végül az 5. és 6. ábrák a rázókeretet szemléltetik fe­lülnézetben, illetve a Vi—VI. vonal menti met­szetben. Az 1. és 2. ábra szerinti —1— lemez a vizsgá­landó folyadék, váladék, pl. luesz vizsgálata esetén a vér felvételére és tárolására való —la— üregek­kel van ellátva. Mindegyik —la— üreget, mint a 2. ábrán látható, a lemez anyagából kisajtolt, azo­nos keresztmetszetű, alul zárt kémcsőszerű —lb— csővég határolja. Minden egyes .üreg egy kémcső-

Next

/
Thumbnails
Contents