141420. lajstromszámú szabadalom • Berendezés öntecsnek a kokillából való eltávolítására

Megjelent 1952. évi július hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141420. SZÁM. 35 b, 6. OSZTÁLY. — GEP-17. ALAPSZÁM. Berendezés öntecsnek a kokillából való eltávolítására. A Magyar Állam, mint a feltaláló Gyenes Lajos lakatos elő­munkás, miskolci lakos jogutóda. A bejelentés napja: 1949, szeptember 12. A találmány berendezés öntecsnek kokillából való eltávolítására, melynek lényegei abban van, hogy a kökillát oly felfüggesztő eszközökkel fogjuk meg, melyeket a kokilla és a benne lévő öntecs önsúlya terhel, miközben a kokillában levő öntecsre oly nyomóesizközzel fejtünk ki az öntecset a kokillából kitolni igyekvő erőt, mely a függesztő eszközökkel együtt egymással csuklósan összekötött két emelőn van elren­dezve. Az emelők kétkarúak és azok forgás­pontjait a kökillát felfüggesztő eszközöknek az emelőkkel való kötéspontjai alkotják, mimellett a nyomótag előnyösen a két emelő közös csuk­lópontjához van kötve. A szerkezet különösen alkalmas arra, hogy azt az öntődében egyébként is rendelkezésre álló daruval működtessük, amellyel az öntecs­nek a kokillából való kitolása végett a két emelő külső végeit megemeljük. A találmány egyik példakénti kiviteli alakját a rajzban oldalnézetben tüntettük fel. 1 és 2 két gerendaalakú, szegecselt, egyenes tartó, melyek egymással szomszédos végeit 3 csuklócsap köti össze. Mindkét tartóban egy­egy 4 csapot rendeztünk el, melyek mindegyike köirül egyenkint 5 galláncra felfüggesztett 6 horog lengethető. A 3 csuklócsapon van felfüg­gesztve a 7 nyomótag, mely a 9 kokillának a rajzban feltüntetett, a 6 horgokba függesztett helyzetében alsó végével a 8 öntecs felső felü­letére fekszik fel. A 4 csapokra a gall láncon kívül felfüggesztett 4 rudaik gyűrűalakú 11 tes­tet hordoznak, mely a 7 nyoimótagot körülvéve annak vezetékét alkotja. Az 1 és 2 emelők külső végei 12 galláncokkal 13 gyűrűbe vannak fel­függesztve, amely daru horgába akasztható. A berendezés használata végett először a 13 gyűrűn függő 14 horgot alsó kampós végével a 3 csap fölött elrendezett 15 gyűrűbe akasztjuk. A 14 horgot úgy méretezzük, hogy beákasztása után a berendezést például az öntődedaruval megemelve, a két 1 és 2 emelő a rajzolt vízszin­tes helyzetben helyezkedik el. Ezután a szerke­zettel a kokilla fölé állunk és a 6 horgokat ai feltüntetett módon a kokilla pereme alá illeszt­jük, miközben a 7 nyomótag a kokilla fölött helyezkedik el. Ekkor a 14 horgot kiakasztjuk. Ha ezután a daruval a kökillát emelni kezdjük, úgy a koilla és öntecs súlya mind nagyobb mértékben terheli az 5, 6 függesztékeket. Ha az öntecsnek a kokillából való kitolásához szüksé­ges erő kisebb, mint a kokilla és öntecs össz­súlyának és az emelők karviszomyának szor­zata, akkor a szerkezet az öntecset a kokillá­ból kitolja, miközben az 1 és 2 emelők például a szaggatott vonalú helyzeten túl elfordulnak, úgyhogy a 7 nyomótag a kokillához képest le­felé halad. Eközben az emelők forgáspontjait a 4 csapok alkotják. Ha a kokilla azönteccsel együtt megemelke­dik anélkül, hogy az öntecs a kökillát elhagyná, akkor az öntecs beragadt, a kokilla selejt és összetörhető. Szabadalmi igénypontok: 1. Berendezés öntecsnek kokillából való el­távolítására, melyet az öntecset a kokillából ki­toló, a kokilla és öntecs összáfilyával működ­tetett kétkarú emelőszerkezet jellemez. 2. Az 1. igénypont szerinti berendezés kiviteli alakja, melyet a kökillát az emelőkön felfüg­gesztő eszközök és a kokillában levő ömtecsre a függesztő erőkkel ellentétes értelmű erőt ki­fejtő, az emelőkön elrendezett, legalább egy nyornótag jellemez. 3. A 2. igénypont szerinti berendezés kiviteli alakja, melyre jellemző, hogy a nyomótag két kétkarú emelő közös csuklóján van elrendezve. 4. Az 1.—3. igénypontok bármelyike szerinti berendezés kiviteli alakja, melyet a kétkarú emelők külső végeit közös taggal, előnyösen daru kapcsába akasztható gyűrűvel összekötő eszközök jellemeznek. 5. A 4. igénypont szerinti berendezés kiviteli alakja, melyet a közös tagot (13) az emelők csuklójával (3) összekötő, kioldható függesztek (14) jellemez.

Next

/
Thumbnails
Contents