141414. lajstromszámú szabadalom • Kéziszerszámok kapcsolata a nyelükkel

Megjelent 1952. évi július hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL f SZABADALMI LEÍRÁS 141414. SZÁM. 87 d. OSZTÁLY. - SO-155. ALAPSZÁM. Kéziszerszámok kapcsolata a nyelükkel. Sochor Josef műszaki igazgató, Prága (Csehszlovákia. A bejelentés napja: 1950. június 12. Kéziszerszámok és nyelük között,, pl. vas kalapácsfejek és nyelük között már ismeretes olyan kapcsolat, .amelynél kívülről ékalakú élt vernek a nyél homlokfelületébe és ezt az élt,a kalapácsfej belső oldaláig terjedő léceikkel biz­tosítják kiesés ellen. Szilárd kapcsolat elérésére az ékalakú élnek meglehetősen mélyen kell a. kalapácsfejbe nyúlnia, hogy a. nyél fáját kellően szétnyomhassa és a kalapácsfej lyukának belső oldalához erősen hozzászoríthassa. A mé~ lyen behatoló ékalakú él azonban a nyél fáját annyira szétfeszíti, hogy az így keletkező hasadék a nyélben a kalapácsfejen túl terjed. A legnagyobb igénybevétel helyén — vagyis szorosan a kalapácsfejnél — ennélfogva a szi­lárdság csökken és a nyél hosszabb használat után ezen a helyen eltörik. Ezeket a hátrányokat kiküszöböli a talál­mány, melynél a fent említett megoldásokhoz hasonlóan a kéziszerszám lyukában betétet használunk. A találmány szerint ezt a betétet főként egy központi tüske alkotja, melyet leg­alább egy kar hord. Emellett a nyél tengelyére merőleges keresztmetszetben a tüske körvonala a kéziszerszám lyukának körvonalához hasonló alakú. A lyuknak olyan alakot adunk, hogy az a közepén szűküljön, két végén pedig táguljon. Magát a nyelet is a végén úgy vékonyítjuk el, hogy ez a vékonyítás lényegileg a kéziszer­szám lyukának szűkületéhez igazodjék. Az át­menet a nyél elvékonyított részéhez megfelel a szerszámlyuk szűkületéhez vezető átmenetnek. Ebből a kialakításból, melyet alább részlete­sebben ismertetek ési szerkezetileg kiegészítek, a találmány műszaki hatása világosan adódik: a központi tüske a nyél fáját minden irányban egyenletesen szétnyomja, mégpedig főként a szerszámlyuk felső bűvületében (a „felső" és „alsó" megjelölés a mellékelt rajzra vonatko­zik). A szerszámlyuk alsó bővületében a nyél végének már említett ámeneti része ehhez a bűvülethez szorosan hozzáfekszik. Ilymódon a szerszám és nyele között igen kiváló kapcsolat jön létre, mely még a nyél fájának kiszáradása után is rendkívül ellenállpkéRes és tartós, mert a fa a szerszámlyukba igen erősen beszorul. A mellékelt rajz a találmány szerinti kapcso­latp két kiviteli alakját, melyeknél a központi tüskét két kar horjda, példaképen tünteti fel. E példák természetesen a találmány közös jellem­zőit tartalmazzák. Az első példát az 1;—4. áb­rák szemléltetik. Áz 1. ábra a kalapácsfej lyukának hossz­metszete, behelyezett betéttel. A 2. ábra a nyél felső végének hosszmetszete. A 3. ábra a már létrehozott kapcsolat hossz­metszete. A 4. ábra hosszmetszet a 3. ábra IV—IV vonalán. A második példát az 5.—8. ábrák szemlélte­tik. Az 5. ábra a betétet közvetlenül a behelyezés előtt mutatja. A 6. ábra a kalapácsfejet már behelyezett nyéllel tünteti fel. A 7. ábra a már kész kapcsolat hosszmet­szete. A 8. ábra hosszmetszet a 7. ábra VIII—VIII vonalán. Az első kiviteli példában az 1 kalapácsfej­nek, melybe a 2 nyelet kell helyezni, középen elszűkülő, ovális keresztmetszetű 3 lyuka van. Még a 2 nyél berakása előtt helyezzük a 3 lyukba a betétet, mely lényegileg a két 9j9 kar­ral hordott 8 tüskéből áll. E karok alsó oldalán aránylag rövid, ékalakú, 10, 10 élek vannak, melyek a középtengely irányában a 8 tüske testébe mennék át. A 9, 9 karok külső végén 12, 12 lécek vannak, melyekhez ugyancsak csatlakoznak a 10, 10 élek. A 12, 12 lécek olyan hosszúak, hogy az 1 kalapácsfej alsó felületén túlnyúlnak, ahol a. 2 nyél berakása után is a 4, 4 mélyedésekbe hajlíthatok. A 12, 12 lécek­nek a külső oldalukon bizonyos lerekékítésük van, mely közvetlen folytatása a 9, 9 karok befejező 11, 11 lekerekftésének. Minthogy a 3 lyuk legtöbbnyire ovális alakú, a 9, 9 karok annak legnagyobb átmérőjéhez igazodnak, ami a betét tengelyirányú helyzetét a 3 lyukban megszabja és biztosítja. A 12, 12 lécek belső oldalát egy-egy 'keskeny sík felület határolja, melyek a 2 nyél berakása

Next

/
Thumbnails
Contents