141396. lajstromszámú szabadalom • Több-betétes íróeszköz, illetve rajzeszköz

Megjelent 1952. évi július hó 15-én. \ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141396. SZÁM. 70 b. OSZTÁLY. — M-13579. ALAPSZÁM. Több-betétes íróeszköz, illetve rajzeszköz. Molnár Ferenc oki. mérnök,1 Budapest. A bejelentés napja: 1949. március 24, Ismeretesek olyan íróeszközök, melyekbe egyidŐben több különféle betétet lehet elhe­lyezni. Azonban az ismert szerkezetek, vagy nem-'biztosítják a betétek kellően, szilárd meg­fogását, vagy nehézkesek a használatban. Ezeket a hátrányokat megszünteti az alább leírt íróeszköz, illetve rajzeszköz. Az író-, illetve rajzeszköz jellemző része egy a foglalathoz képest excentrikus tengely körül forgatható több rekeszes (1) betéttartály. Ennek a tartálynak a rekeszeiben vannak a (2) betétek, illetve az íráshoz használt anyagok elhelyezve. Betéten a legegyszerűbb esetben pl. ironbelet,- az íráshoz használt anyagokon pl. tintát, tust értünk. A betéttartályt meg lehet valósítani úgy is, hogy az egységes, egy testet, alkotó, forgat­ható többrekeszes tartály helyét (la) több tar­tály foglalja el.,Ezek a tartályok felelnek meg az előbb írt rekeszeknek és együttesén alkotják a betéttartályt. Az így megalkotott betéttartály egyes — a rekeszek helyébe jutott — tartályai egymáshoz képest elcsúsztathatok, vagy ál­landó helyzetűek lehetnek. Több tartály esetén is a tartályok a forgó' mozgást együtt végzik. ' A betéttartály rekeszei (3) nyílásokkal van­nak ellátva. Ezek a nyílások szolgálnak^ a be­téttartály megtöltésére, illetve ürítésére és arra, hogy a kellően beállított nyíláson az írásra, illetve rajzolásra használandó betétet, ill. anya ­got az írásnak, illetve ■ rajzolásnak megfelelő helyzetbe juttassuk. íráshoz, rajzoláshoz a betétek, illetve az írásra használt anyagok közül a megfelelőt írásra alkalmas helyzetbe kell beállítani. Ahhoz, hogy a már ismertetett betéttartály­ban elhelyezett betéteket, illetve anyagokat, íráshoz, vagy rajzoláshoz fel tudjuk használni, szükséges olyan segédszerkezet, mely a beté­teket, vagy egyéb anyagokat felhasználásra alkalmas helyzetbe juttatja. Szilárd betéteknél alkalmazhatunk pl. (4) nyomó-rugós megol­dást. A nyomó-rugós megoldásnál előnyös az (5) rugónak az 'íróeszköz egyik végénél- való elhelyezése. Ezáltal a betéttartálynak több helyet lehet biztosítani. Ha nem szilárd betéte­ket használunk, a betéttartály rekeszeiben el­helyezett anyagoknak írásra, illetve rajzolásra való felhasználásához pl. tollat, kihúzótollat alkalmazhatunk. Több (la) csúsztatható tartá­lyos megoldás esetén a segédszerkezetet az egyes tartályokhoz fixen is hozzá lehet erősí­teni. Ekkor minden tartályhoz egy-egy' segéd­szerkezet tartozik. A betéttartályt (6) foglalatban kell elhelyezni, melyben az egyéb szerkezeti elemek is el van­nak helyezve, illetve melyhez kapcsolva van­nak. A betéttartályt a foglalatban excentrikusán kell elhelyezni. Áz excentricitás (e) mértéke akkora legyen, hogy az biztosítani tudja a fog­lalatban forgatott betéttartály nyílásainak, a foglalat ugyanazon helyére vitelét. Ez a hely a foglalat tengelyében is lehet, az excentricitás kellő megválasztása folytán, de lehet azon kívül is. Alkalmazni lehet a leírt eszközön még olyan alkatrészeket is, melyek a tökéletesebb műkö­dést vannak hivatva elősegíteni; mint pl.. (7) biztosító berendezést, mely a betéttartály el­forgatását meggátolja, ha az író-, Illetve rajz­eszköz íráshoz, illetve rajzoláshoz be van már állítva. A vázolt elvek szerint készített eszközt nem­csak úásra-rajzolásra lehet felhasználni, ha­nem minden olyan esetben is, mikor többféle anyagot egymást felváltva kell alkalmazni és mikor ennek a műveletnek gyors és kényel­mes elvégzése szükséges, pl. festésnél, anyagok szállításánál stb. Az íróeszközként való meg­oldás csak egyik jellemző és könnyen megold- . ható kiviteli forma. " Szabadalmi igénypontok: 1. Több-betétes íróeszköz, illetve rajzeszköz, amelyet az eszköz geometriai tengelyéhez képest excentrikusán elforgatható többrekeszes betéttartály. jellemez, amely rekeszek mind-

Next

/
Thumbnails
Contents