141355. lajstromszámú szabadalom • Több fonal vezetésére való eszköz kézi kötéshez

Megjelent 1952. évi július hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141355. SZÁM. 25 a, 30—31. OSZTÁLY. — J-5046. ALAPSZÁM. Több fonal vezetésére való eszköz kézi kötéshez. Jacob Auguste magánzó, Wien. A bejelentés napja: 1949. április 8. Ausztriai elsőbbsége: 1948. április 9. A kézi kötés több, különböző színű fonállal nagyon körülményes és hosszadalmas, mert az esetről-esetre szükséges fonalat először mindig a bal mutató ujj körül kell hurkolni és ezt a műveletet természetesen több színes fonállal való kötésnél nagyon gyakran meg kell ismé­telni. A munka megkönnyítésére huzaltekercsekből készült eszközöket szerkesztettek, amelyek azonban nem váltak be, mert a fonalak rostjai a huzalmenetek és a nyitott tekercsvégek kö­zött beékelődtek. Ismeretesek olyan eszközök is, amelyeknél az ujjra feltolható hüvely össze­göngyölített bádogcsík, amelynek felhajlított végén a fonal vezetésére bevágással készült nyílások vannak. Ezeknek az eszközöknek az a hátránya, hogy a vezető nyílások a fonalakat súrolják és átszelik. A találmány olyan több fonal vezetésére való eszköz kézi kötéshez, amely az ismeretes esz­közöknek az előzőkben felsorolt hátrányaitól mentes, amit azzal érünk el, hogy az ujjra fel­húzható vagy feltolható hüvelyen a fonalaik vezetésére több vezető alkatelemet rendezünk el, amelyek a hüvely külső köpenyfelületéből sugárirányban állanak ki és amelyek a hüvely hosszirányában köz meghagyásával következ­nek egymásután, mikoris azoknak a fonalak részére lekerekített vezető felületeik vannak. A mellékelt rajzon a találmány szerinti vezető eszköz két példaként felvett kiviteli alakját táv­lati nézetben vázlatosan ábrázoltuk. Az 1. ábrában ábrázolt kiviteli alaknál a mu­tatóujjra felhúzható, illetve feltolható 1 hüve­lyen a feldolgozásra kerülő gyapjúfonalak ve­zetésére vezetőalkatelemek vannak. E kiviteli alaknál a vezető alkatelemek U-alakban meg­hajlított 2 huzaldarabok, illetve kengyelek, ame­lyek körkeresztmetszetűek és amelyeket az 1 hüvely külső köpenyén az egyik alkotó mentén egymás között köz meghagyása mellett rögzí­tettünk. A vezető alkatelemek gereblyefogak módjára alakított egyes, körkeresztmetszetű peckek is lehetnek. A 2. ábrában ábrázolt kiviteli alaknál két-két egymáshoz tartozó vezető alkatelem között levő hézag kifelé teljesen zárt. E kiviteli alaknál a vezető alkatelemek köralakú 3 gyűrűk, amelyek az áthúzott fonal részére minden oldaton zárt vezetéket alkotnak. A vezető alkatelemek száma a feldolgozásra kerülő fonalak legnagyobb szá­mától függ. Abból a célból, hogy az 1 hüvely­nek az ujjon való jó felfekvését biztosítsuk, a hüvelynek hosszirányban kissé kúpos alak ad­ható. A hüyely szorosabb megtartása az ujjon a hüvely rugalmas kiképzésével is elérhető, mégpedig 4 hosszhasíték útján, amely a hüve­lyen végig mehet. Az 1 hüvely külső, szabad vége kívánt eset­ben az ujj végét teljesen burkoló' kupakkal el­zárható, amely az ujj végét védi. Az ujj végének bizonyos mérvű védelme mindkét végén nyitott hüvelynél azzal érhető el, hogy a hüvelyt egész kerülete mentéin az ujj végen túl meghosszab­bítjuk vagy e helyett a hüvely kerületének egy­­részére kiterjedő 5 szárnyat alakítunk ki. Az előzőkben ismertetett kiviteli alakok elő­állítására bádoglemez használható, mikoris a vezető alkatelemek a hüvelyen például forrasz­tással rögzíthetők. A találmány szerinti eszköz előállítására műanyag, például bakelit is alkal­mas. Ebben az esetben a vezető alkatelemek a hüvellyel sajtolási eljárással egy darabban készülhetnek. Használat végett a hüvelyt a vezető alkatele­mek felfelé fordított helyzetében például a bal kéz mutató ujjára húzzuk. Az eszköz nagyon erősen ül az ujjon, mert a hüvely a mutató üj jnak legalább kétharmad részét veszi körül és különösen hosszhasíték alkalmazása esetében az ujj alakjához jól hozzáidomul. A vezető ele­mek közé helyezett fonalak a kis ujjal egyenle­tes feszültséggel tarthatók. A találmány szerinti eszköz a munkát nagyon egyszerűvé teszi, mert mindenik fonál a maga vezetékében fut, amely­ből az esetről-esetre kívánt fonal a kötőtűvel könnyen kiemelhető, míg a többi fonal mindig helyes tűhelyzetben készen áll. A fonalaknak a vezetékekben való beékelődését és súrolás

Next

/
Thumbnails
Contents