141315. lajstromszámú szabadalom • Gyujtóberendezés gáz és (vagy) gőzkisüléses csövek számára

Megjelent 1952. évi május hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS , 141315. SZÁM. 21 f. 82—87. OSZTÁLY. — PJ-4. ALAPSZÁM. Gyujtóberendezés gáz- és/vagy gőzkisüléses csövek számára. N, V. Philips’ Gloeilampenfabrieken cég, Eindhoven (Németalföld). A bejelentés, napja: 1949. augusztus 4. Németalföldi elsőbbsége: 1948. augusztus 7. A találmány olyan gyujtóberendezés gáz­­és/vagy gőzkisüléses csövek számára, amely önműködő gyű j tókapcsolót és ezzel sorba kap­csolt termikus megszakítót tartalmaz, emellett legalább a megszakítóval párhuzamosan! ellen­állás vän elrendezve. Ismeretes olyan berendezésnél, amely fojtó­­csévével sorbakapcsolt, izzóelektródákkal ellá­tott gázkisüléses csövet tartalmaz, az izzóelek­tródáknak a hálózattól elnéző végeit ködfény­­kisüléses kapcsoló, hideg állapotban zárt ter­mikus megszakító és ellenállás soro-skapcsolá­­’ sával összekötni és a megszakítóval, a soros ellenállással és esetleg a kapcsolóval is pár­huzamosan további ellenállást elrendezni. Ha a cső vonakodik meggyulladni, a sorosellenállás a megszakítót kinyitja, amire a párhuzamos el­lenállás a megszakítót nyitva tartja, úgy hogy a kapcsoló gyújtási kísérletei megszűnnek. A találmány azon a felismerésen alapul, hogy a sorosellenállás jelenléte az említett berende­zésben nehézségeket okoz. A sorosellenállásban keletkező hő ugyanis a rövidzárlati áramnak, azaz annak az áramnak a négyzetével ará­nyos, amely a ködfénykisüléses kapcsoló és a megszakító zárt kontaktusai esetében a soros ellenállást átjárja; ennek az a következménye, hogy különböző teljesítményű kisütőcsövek számára különböző sorosellenállásokat kell használni vagy pedig a megszakítót és a soros­ellenállást egymáshoz képest különféleképen kel! beállítani, ami a gyújtóberendezés tömeges előállítása tekintetében hátrányos. A legfonto­sabb kisülési csövek ugyanis jelenleg meghatá­rozott égőfeszültsé^re vannak normalizálva. amely pl. 100—110 Volt-ot tesz ki. A cső üzem­árama és az ezzel gyakorlatilag arányos rövid­­zárlati áram is, a cső felvett teljesítményével közelítőleg arányosan változnak. Minden egyesi, eltérő teljesítményű csőtipus számára tehát a hozzávaló gyujtóberendezés a megfelelő áram­erősséghez igazított sorosellenállást és/vagy szerkezeti kialakítást igényel. A találmány célja e hátrány csökkentése. A találmány szerint a megszakító hőérzékeny eleme a kapcsoló legalább egyik elektródájával hővezető összeköttetésben áll. E rendszabály következménye, hogy a megszakítót nem az a hő nyitja ki, melyet a rövidzárlati áram idéz elő, hanem az a -hő, amely a gyujtókapcsoló egy vagy több elektródájában vagy annak elek­tródái között keletkezik. Kitűnt, hogy ez a hő a gyujtókapcsolóknál általában a cső üzemára­mának csak az első hatványával arányos, köd­fényű kapcsolóknál pedig közelítőleg független az üzemáramtól. A találmány egyik előnyös kiviteli alakja szerint a megszakító hőérzékeny elemének a megszakító kontaktusaitól elnéző vége a kap­csoló ellenkontaktusával fémes úton van össze­kötve. Emellett a kapcsoló ellenkontaktusa, a meg­szakító hőérzékeny elemének helytálló vége és a megszakítóhoz közvetlenül párhuzamosan kapcsolt ellenállás egyik vége közös támasztó­szervhez lehetnek erősítve. Olyan gyujtóberendezéseknél. amelyek köd­fénykisüléses kapcsolót és a megszakítóhoz közvetlenül párhuzamosan kapcsolt ellenállást tartalmaznak, a megszakítót és a párhuzamos ellenállást a kapcsoló kisülési edényén belül olyan zárt burában rendezhetjük el, amely ki­sülés fellépését megakadályozza a kapcsoló kétfémelektródája között egyrészt és a meg­szakító és a párhuzamos ellenállás között más­részt, azonban a hőátvitelt a kapcsoló elektró­dái és a megszakító hőérzékeny eleme között lehetővé teszi. Emellett a megszakító helytálló kontaktusának árambevezetőszervét a kapcsoló kisülési terében olyan szigetelőcső veheti körül, a.me>v az említett búrát meghosszabbítva, e bórához és a kisülési edény falához olyan cse­kély közzel csatlakozik, hogy az árambevezető­szervről ködfényű kisülés nem keletkezhet. A megszakítónak a kisülési edényen belül való elrendezése következtében a kapcsoló elektró­dáiban és elektródái között létesülő hő fémes úton is és a kapcsoló gázközegén keresztül is

Next

/
Thumbnails
Contents