141299. lajstromszámú szabadalom • Térfűtéshez való fűtőtest

Megjelent 1952. évi május hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEI' 141299. SZÁM. •36 c. OSZTÁLY. — B-16953. ALAPSZÁM. Térfűtéshez való fűtőtest. Svit národni podnik, Gottwaldov, Csehszlovákia. A bejelentés napja: 1948. október 23. A találmány fűtőtest belsőségek fűtéséhez, amelyet a teret határoló faltól különállóan ren­dezünk el és amelynek a fűtőközeget befogadó csatornái vagy üregei vannak, mimellett a fűtő­test túlnyomórészt habarcsból, előnyösen beton­ból, vagy más hasonló anyagból van. A találmány egyik előnyös kiviteli alakjánál a habarcstömeg a fűtőközeget vezető fémes ve­zeték és egy fémes burkolat között töltőanyag­ként rendezhető el, mimellett a fémes burkolat a fűtőtestet legalábbis az egyik oldalon hatá­roló köpenyt alkot. Lakások, hórházak, irodák vagy üzlethelyi­ségek úgynevezett központi fűtése végett rend­szerint öntött vasból álló vagy bádogból sajtolt elemekből összehegesztett fűtőtestéket alkal­maznak. Költségesebb fűtőberendezéseket ú?y állítanak elő, hogy a vasbetonból készült fö­démbe, vagy a, padlóba, vagy a falba a fűtendő épületrészekben acélcsövekből készült fűtő­kígyókat betonoznak be. Ez az úgynevezett su­gárzó fűtés. Hőtechnikai szempontból a két fű­tési rendszer egymástól eltér. A fémből készült radiátorok fűtőfelülete viszonylag kis térben van elhelyezve és a sugárzó felület kicsiny. Az ilyen fűtőtestek a meleget főleg vezetés útján adják át a környező testeknek, Valamint a kör­nyező légáramnak és a me'egnek csak kisebb részét közvetítik sugárzás útján, annak ellenére, hogy az ilyen radiátor felületi hőmérséklete át­lag 80 C°, míg a fűtőközeg hőmérséklete 90 C° körül van. Ezzel szemben sugárzás útján való fűtés esetén a meleg túlnyomó nagy részét a sugárzás közvetíti. Az a határhőmérséklet, amelyet például a hősugárzó födémfelü'etnek nem szabad túlhaladnia, körülbelül 50 C°. En­nél magasabb hőmérsékletek esetén a helyiség­ben való tartózkodás kellemetlen. Ugyanezen okból a sugárzás útján padló hőmérséklete 55 C° maximális vízhőmérséklet mellett legfeljebb 30 C° lehet. Ez okból az ilyen fűtésnél nary fűtő­felületekre és alacsony felüléti hőmérsékletekre kell törekedni, mimellett a rendszer hátránya. Tiogy a fűtőberendezés heénftése különösen pe­dig javítása igen so& nehézséggel jár. A találmány célja a fenti hátrányok; kiküszö­bölése. , A találmány szerinti fűtőtest, amely lényegé­ben habarcstömegből, például betonból van. szabadonállóan és így könnyen bárhol elhelyez­hető és a meleget a környezetnek mind sugár­zás, mih-d pedig vezetés útján adja át. Az ilyen önálló fűtőtestet habarestömegből ál­lítjuk elő, amely a fűtőtér burkolatát alkotja. A fűtőközeg lehet gőz, víz, olaj, vagy más ha­sonló anyag. A különböző habarcstömegek kö­zül különösen a finom szemcsés beton vált be, amelynek hővezetőképességét fémes elemek például vasforgács hozzákeverésével fokozzuk és amelynek mechanikus szilárdsága a hővezető képességen kívül még drótfonattal vagy perfo­rált bádogbetétekkel fokozható. A habarcstömeg homogenizálása végett azt megdermedése köz­ben előnyösen rezgőmozgásnak vetjük alá vagy a fűtőtérben uralkodó hőmérsékletet fokozzuk. A találmány szerinti fűtőtestet célszerűen le­mezalakúra készítjük- úgyhogy az könnyen ál­lítható fel bárhol, például ablak alatt az ablak egész hosszában elhelyezhető, úgyhogy a hi­deg ablakfelület káros hatású negatív sugár­zása az ablak egész szélességében ellensúlyoz­ható. A fűtőtestnek ez a kedvező hatása a fűtés leállítása, vagy a fűtőközeg foitása után is még tekintélyes ideig megmarad. E körülmény kö­vetkeztében az "ilyen fűtőtestek, különösen szé­les és magas ablakokkal ellátott .helyiségek fű­tésére alkalmasak. Ezenkívül az ilyen fűtőtest beépítésekor elegendő, ha szellőzés végett az ablak alatt szellőzőcsatornát készítünk, amely­nek mérete akkora, hogy az huzatot nem okoz. Mivel a találmány szerinti fű!őf est vastagsági mérete kicsiny, az jó térkihasználást tesz lehe­tővé. Mivel a fűtőtest íiz^mi felületeinek hőmér­séklete alacsony, fűtőfelille+e pedig viszonylag na^v, ugyanolyan üz^mi hőmérséklet mellett a találmány szerin+i fűtőtest alkalmazásakor a légáramlás sebessége kisebb, mint fémes radiá­torok alkalmazása ese'én. úgvhogy kisebb a fel­ka^art por mennyisébe, tehát kisebb a fügeö­nyökre, falakra, a mennyezetre stb. lerakódó

Next

/
Thumbnails
Contents